Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cause" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "orsak" till svenska språket

EnglishSwedish

Cause

[Orsak]
/kɑz/

noun

1. Events that provide the generative force that is the origin of something

 • "They are trying to determine the cause of the crash"
  synonym:
 • cause

1. Händelser som ger den generativa kraft som är ursprunget till något

 • "De försöker fastställa orsaken till kraschen"
  synonym:
 • orsak

2. A justification for something existing or happening

 • "He had no cause to complain"
 • "They had good reason to rejoice"
  synonym:
 • cause
 • ,
 • reason
 • ,
 • grounds

2. En motivering för att något existerar eller händer

 • "Han hade ingen anledning att klaga"
 • "De hade goda skäl att glädjas"
  synonym:
 • orsak
 • ,
 • anledning
 • ,
 • grunder

3. A series of actions advancing a principle or tending toward a particular end

 • "He supported populist campaigns"
 • "They worked in the cause of world peace"
 • "The team was ready for a drive toward the pennant"
 • "The movement to end slavery"
 • "Contributed to the war effort"
  synonym:
 • campaign
 • ,
 • cause
 • ,
 • crusade
 • ,
 • drive
 • ,
 • movement
 • ,
 • effort

3. En serie åtgärder som främjar en princip eller tenderar mot ett visst mål

 • "Han stödde populistiska kampanjer"
 • "De arbetade för världsfredens sak"
 • "Teamet var redo för en körning mot vimpeln"
 • "Rörelsen för att få slut på slaveriet"
 • "Bidrog till krigsinsatsen"
  synonym:
 • kampanj
 • ,
 • orsak
 • ,
 • korståg
 • ,
 • driva
 • ,
 • rörelse
 • ,
 • ansträngning

4. Any entity that produces an effect or is responsible for events or results

  synonym:
 • causal agent
 • ,
 • cause
 • ,
 • causal agency

4. Varje enhet som producerar en effekt eller är ansvarig för händelser eller resultat

  synonym:
 • orsaksämne
 • ,
 • orsak
 • ,
 • orsaksbyrå

5. A comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy

 • "The family brought suit against the landlord"
  synonym:
 • lawsuit
 • ,
 • suit
 • ,
 • case
 • ,
 • cause
 • ,
 • causa

5. En heltäckande term för varje förfarande i en domstol där en individ söker rättsmedel

 • "Familjen väckte talan mot hyresvärden"
  synonym:
 • rättegång
 • ,
 • kostym
 • ,
 • fall
 • ,
 • orsak
 • ,
 • causa

verb

1. Give rise to

 • Cause to happen or occur, not always intentionally
 • "Cause a commotion"
 • "Make a stir"
 • "Cause an accident"
  synonym:
 • cause
 • ,
 • do
 • ,
 • make

1. Ge upphov till

 • Orsaka att hända eller inträffa, inte alltid avsiktligt
 • "Orsaka uppståndelse"
 • "Gör uppståndelse"
 • "Orsaka en olycka"
  synonym:
 • orsak
 • ,
 • göra

2. Cause to do

 • Cause to act in a specified manner
 • "The ads induced me to buy a vcr"
 • "My children finally got me to buy a computer"
 • "My wife made me buy a new sofa"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • cause
 • ,
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

2. Orsak att göra

 • Orsak att agera på ett angivet sätt
 • "Annonserna fick mig att köpa en videobandspelare"
 • "Mina barn fick mig äntligen att köpa en dator"
 • "Min fru fick mig att köpa en ny soffa"
  synonym:
 • inducera
 • ,
 • stimulera
 • ,
 • orsak
 • ,
 • har
 • ,
 • ,
 • göra

Examples of using

Driver fatigue is a major cause of car accidents.
Förartrötthet är en viktig orsak till bilolyckor.
After thoroughly examining Mary, the doctor could find no physical reason for her condition, and concluded that the cause was psychosomatic.
Efter att ha undersökt Mary noggrant kunde läkaren inte hitta någon fysisk orsak till hennes tillstånd och drog slutsatsen att orsaken var psykosomatisk.
In a world where political and cultural divisions still cause so much hardship, maybe it's actually time that we gave Esperanto a real shot.
I en värld där politiska och kulturella splittringar fortfarande orsakar så mycket svårigheter, kanske det faktiskt är dags att vi ger esperanto en riktig chans.