Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "catch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fånga" till svenska språket

EnglishSwedish

Catch

[Fånga]
/kæʧ/

noun

1. A drawback or difficulty that is not readily evident

 • "It sounds good but what's the catch?"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • gimmick

1. En nackdel eller svårighet som inte är lätt uppenbar

 • "Det låter bra men vad är haken?"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • gimmick

2. The quantity that was caught

 • "The catch was only 10 fish"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • haul

2. Den kvantitet som fångades

 • "Fångsten var bara 10 fiskar"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • dra

3. A person regarded as a good matrimonial prospect

  synonym:
 • catch
 • ,
 • match

3. En person som betraktas som en god äktenskapsprospekt

  synonym:
 • fånga
 • ,
 • match

4. Anything that is caught (especially if it is worth catching)

 • "He shared his catch with the others"
  synonym:
 • catch

4. Allt som fångas (särskilt om det är värt att fånga)

 • "Han delade sin fångst med de andra"
  synonym:
 • fånga

5. A break or check in the voice (usually a sign of strong emotion)

  synonym:
 • catch

5. En paus eller check i rösten (vanligtvis ett tecken på stark känsla)

  synonym:
 • fånga

6. A restraint that checks the motion of something

 • "He used a book as a stop to hold the door open"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • stop

6. En återhållsamhet som kontrollerar rörelsen av något

 • "Han använde en bok som stopp för att hålla dörren öppen"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • stanna

7. A fastener that fastens or locks a door or window

  synonym:
 • catch

7. Ett fästelement som fäster eller låser en dörr eller ett fönster

  synonym:
 • fånga

8. A cooperative game in which a ball is passed back and forth

 • "He played catch with his son in the backyard"
  synonym:
 • catch

8. Ett samarbetsspel där en boll skickas fram och tillbaka

 • "Han spelade fångst med sin son på bakgården"
  synonym:
 • fånga

9. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

9. Handlingen att fånga ett föremål med händerna

 • "Mays gjorde fångsten med ryggen mot tallriken"
 • "Han tog ett grepp om bollen innan den landade"
 • "Martins ryck vid tränset misslyckades och hästen sprang iväg"
 • "Infältarens snäpp och kast var en enda rörelse"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • greppa
 • ,
 • ryck
 • ,
 • knäpp

10. The act of apprehending (especially apprehending a criminal)

 • "The policeman on the beat got credit for the collar"
  synonym:
 • apprehension
 • ,
 • arrest
 • ,
 • catch
 • ,
 • collar
 • ,
 • pinch
 • ,
 • taking into custody

10. Handlingen att gripa (särskilt att gripa en brottsling)

 • "Polisen på takten fick äran för kragen"
  synonym:
 • oro
 • ,
 • arrestera
 • ,
 • fånga
 • ,
 • krage
 • ,
 • nypa
 • ,
 • omhändertagande

verb

1. Discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly

 • Catch somebody doing something or in a certain state
 • "She caught her son eating candy"
 • "She was caught shoplifting"
  synonym:
 • catch

1. Upptäck eller kom på av misstag, plötsligt eller oväntat

 • Fånga någon som gör något eller i ett visst tillstånd
 • "Hon fångade sin son när hon åt godis"
 • "Hon ertappades med snatteri"
  synonym:
 • fånga

2. Perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily

 • "I caught the aroma of coffee"
 • "He caught the allusion in her glance"
 • "Ears open to catch every sound"
 • "The dog picked up the scent"
 • "Catch a glimpse"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • pick up

2. Uppfatta med sinnena snabbt, plötsligt eller tillfälligt

 • "Jag fångade doften av kaffe"
 • "Han fångade anspelningen i hennes blick"
 • "Öron öppna för att fånga varje ljud"
 • "Hunden tog upp doften"
 • "Fånga en glimt"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • hämta upp

3. Reach with a blow or hit in a particular spot

 • "The rock caught her in the back of the head"
 • "The blow got him in the back"
 • "The punch caught him in the stomach"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch

3. Nå med ett slag eller träffa på en viss plats

 • "Klippan fångade henne i bakhuvudet"
 • "Slaget fick honom i ryggen"
 • "Slaget fångade honom i magen"
  synonym:
 • ,
 • fånga

4. Take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of

 • "Catch the ball!"
 • "Grab the elevator door!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • take hold of

4. Ta tag i för att gripa eller hålla tillbaka eller stoppa rörelsen av

 • "Fånga bollen!"
 • "Ta tag i hissdörren!"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • greppa
 • ,
 • ta tag i

5. Succeed in catching or seizing, especially after a chase

 • "We finally got the suspect"
 • "Did you catch the thief?"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch
 • ,
 • capture

5. Lyckas fånga eller gripa, särskilt efter en jakt

 • "Vi fick äntligen den misstänkte"
 • "Fångade du tjuven?"
  synonym:
 • ,
 • fånga

6. To hook or entangle

 • "One foot caught in the stirrup"
  synonym:
 • hitch
 • ,
 • catch

6. Att kroka eller trassla in

 • "En fot fångad i stigbygeln"
  synonym:
 • haka
 • ,
 • fånga

7. Attract and fix

 • "His look caught her"
 • "She caught his eye"
 • "Catch the attention of the waiter"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • arrest
 • ,
 • get

7. Attrahera och fixa

 • "Hans blick fångade henne"
 • "Hon fångade hans blick"
 • "Fånga servitörens uppmärksamhet"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • arrestera
 • ,

8. Capture as if by hunting, snaring, or trapping

 • "I caught a rabbit in the trap today"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • catch

8. Fånga som genom att jaga, snarka eller fånga

 • "Jag fångade en kanin i fällan idag"
  synonym:
 • fånga

9. Reach in time

 • "I have to catch a train at 7 o'clock"
  synonym:
 • catch

9. Nå i tid

 • "Jag måste hinna med ett tåg klockan 7"
  synonym:
 • fånga

10. Get or regain something necessary, usually quickly or briefly

 • "Catch some sleep"
 • "Catch one's breath"
  synonym:
 • catch

10. Få eller återfå något nödvändigt, vanligtvis snabbt eller kort

 • "Fånga lite sömn"
 • "Fånga andan"
  synonym:
 • fånga

11. Catch up with and possibly overtake

 • "The rolls royce caught us near the exit ramp"
  synonym:
 • overtake
 • ,
 • catch
 • ,
 • catch up with

11. Hinna med och eventuellt köra om

 • "The rolls royce fångade oss nära utgångsrampen"
  synonym:
 • köra om
 • ,
 • fånga
 • ,
 • komma ikapp med

12. Be struck or affected by

 • "Catch fire"
 • "Catch the mood"
  synonym:
 • catch

12. Bli slagen eller påverkad av

 • "Fånga eld"
 • "Fånga stämningen"
  synonym:
 • fånga

13. Check oneself during an action

 • "She managed to catch herself before telling her boss what was on her mind"
  synonym:
 • catch

13. Kontrollera sig själv under en åtgärd

 • "Hon lyckades fånga sig själv innan hon berättade för sin chef vad hon tänkte på"
  synonym:
 • fånga

14. Hear, usually without the knowledge of the speakers

 • "We overheard the conversation at the next table"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • take in
 • ,
 • overhear

14. Hör, oftast utan talarnas vetskap

 • "Vi hörde samtalet vid nästa bord"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • ta in
 • ,
 • höra

15. See or watch

 • "View a show on television"
 • "This program will be seen all over the world"
 • "View an exhibition"
 • "Catch a show on broadway"
 • "See a movie"
  synonym:
 • watch
 • ,
 • view
 • ,
 • see
 • ,
 • catch
 • ,
 • take in

15. Se eller titta

 • "Se ett program på tv"
 • "Det här programmet kommer att ses över hela världen"
 • "Se en utställning"
 • "Fånga en show på broadway"
 • "Se en film"
  synonym:
 • titta
 • ,
 • visa
 • ,
 • se
 • ,
 • fånga
 • ,
 • ta in

16. Cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled

 • "I caught the hem of my dress in the brambles"
  synonym:
 • catch

16. Orsak att oavsiktligt eller plötsligt fångas, snärjas eller trasslas in

 • "Jag fångade fållen på min klänning i brambles"
  synonym:
 • fånga

17. Detect a blunder or misstep

 • "The reporter tripped up the senator"
  synonym:
 • trip up
 • ,
 • catch

17. Upptäck en blunder eller felsteg

 • "Reportern snubblade senatorn"
  synonym:
 • resa upp
 • ,
 • fånga

18. Grasp with the mind or develop an understanding of

 • "Did you catch that allusion?"
 • "We caught something of his theory in the lecture"
 • "Don't catch your meaning"
 • "Did you get it?"
 • "She didn't get the joke"
 • "I just don't get him"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

18. Greppa med sinnet eller utveckla en förståelse för

 • "Fångade du den anspelningen?"
 • "Vi fångade något av hans teori i föreläsningen"
 • "Fånga inte din mening"
 • "Fick du det?"
 • "Hon fattade inte skämtet"
 • "Jag får honom bara inte"
  synonym:
 • fånga
 • ,

19. Contract

 • "Did you catch a cold?"
  synonym:
 • catch

19. Kontrakt

 • "Förkylde du dig?"
  synonym:
 • fånga

20. Start burning

 • "The fire caught"
  synonym:
 • catch

20. Börja brinna

 • "Branden fattade"
  synonym:
 • fånga

21. Perceive by hearing

 • "I didn't catch your name"
 • "She didn't get his name when they met the first time"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

21. Uppfatta genom att höra

 • "Jag fångade inte ditt namn"
 • "Hon fick inte hans namn när de träffades första gången"
  synonym:
 • fånga
 • ,

22. Suffer from the receipt of

 • "She will catch hell for this behavior!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

22. Lida av mottagandet av

 • "Hon kommer att fånga helvetet för detta beteende!"
  synonym:
 • fånga
 • ,

23. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

23. Locka

 • Orsak att vara förälskad
 • "Hon fångade alla mäns hjärtan"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • förälska
 • ,
 • trance
 • ,
 • becharm
 • ,
 • förälskelse
 • ,
 • fängsla
 • ,
 • lura
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinera
 • ,
 • förhäxa
 • ,
 • ingång
 • ,
 • förtrolla

24. Apprehend and reproduce accurately

 • "She really caught the spirit of the place in her drawings"
 • "She got the mood just right in her photographs"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

24. Gripa och reproducera exakt

 • "Hon fångade verkligen platsens anda i sina teckningar"
 • "Hon fick stämningen helt rätt på sina fotografier"
  synonym:
 • fånga
 • ,

25. Take in and retain

 • "We have a big barrel to catch the rainwater"
  synonym:
 • catch

25. Ta in och behåll

 • "Vi har en stor tunna för att fånga regnvattnet"
  synonym:
 • fånga

26. Spread or be communicated

 • "The fashion did not catch"
  synonym:
 • catch

26. Sprida eller kommuniceras

 • "Moden fångade inte"
  synonym:
 • fånga

27. Be the catcher

 • "Who is catching?"
  synonym:
 • catch

27. Var fångaren

 • "Vem fångar?"
  synonym:
 • fånga

28. Become aware of

 • "He caught her staring out the window"
  synonym:
 • catch

28. Bli medveten om

 • "Han fångade henne när hon stirrade ut genom fönstret"
  synonym:
 • fånga

29. Delay or hold up

 • Prevent from proceeding on schedule or as planned
 • "I was caught in traffic and missed the meeting"
  synonym:
 • catch

29. Fördröja eller håll upp

 • Förhindra att fortsätta enligt tidtabell eller som planerat
 • "Jag fastnade i trafiken och missade mötet"
  synonym:
 • fånga

Examples of using

You'll have to run if you want to catch the train.
Du måste springa om du vill hinna med tåget.
John ran like crazy to the train station to catch the last train.
John sprang som en galning till tågstationen för att hinna med det sista tåget.
The main secret of thoughts is where do they come from? It is impossible to catch a thought until it comes to your mind. That's why I take my own thoughts as a gift that I'm happy to use.
Tankarnas huvudhemlighet är var de kommer ifrån? Det är omöjligt att fånga en tanke förrän det kommer till ditt sinne. Det är därför jag tar mina egna tankar som en gåva som jag gärna använder.