Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "cast" till svenska språket

EnglishSwedish

Cast

[Kasta]
/kæst/

noun

1. The actors in a play

  synonym:
 • cast
 • ,
 • cast of characters
 • ,
 • dramatis personae

1. Skådespelarna i en pjäs

  synonym:
 • rollbesättning
 • ,
 • rollfigurer
 • ,
 • dramatis personae

2. Container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens

  synonym:
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • cast

2. Behållare i vilken vätska hälls för att skapa en given form när den stelnar

  synonym:
 • forma
 • ,
 • rollbesättning

3. The distinctive form in which a thing is made

 • "Pottery of this cast was found throughout the region"
  synonym:
 • cast
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • stamp

3. Den distinkta form i vilken en sak görs

 • "Keramik av denna avgjutning hittades i hela regionen"
  synonym:
 • rollbesättning
 • ,
 • forma
 • ,
 • stämpel

4. The visual appearance of something or someone

 • "The delicate cast of his features"
  synonym:
 • form
 • ,
 • shape
 • ,
 • cast

4. Det visuella utseendet på något eller någon

 • "Den känsliga skådespelaren av hans drag"
  synonym:
 • form
 • ,
 • rollbesättning

5. Bandage consisting of a firm covering (often made of plaster of paris) that immobilizes broken bones while they heal

  synonym:
 • cast
 • ,
 • plaster cast
 • ,
 • plaster bandage

5. Bandage som består av en fast täckning (ofta gjord av gips från paris) som immobiliserar brutna ben medan de läker

  synonym:
 • rollbesättning
 • ,
 • gipsgjutna
 • ,
 • gipsförband

6. Object formed by a mold

  synonym:
 • cast
 • ,
 • casting

6. Föremål bildat av en form

  synonym:
 • rollbesättning
 • ,
 • gjutning

7. The act of throwing dice

  synonym:
 • cast
 • ,
 • roll

7. Handlingen att kasta tärningar

  synonym:
 • rollbesättning
 • ,
 • rulla

8. The act of throwing a fishing line out over the water by means of a rod and reel

  synonym:
 • casting
 • ,
 • cast

8. Handlingen att kasta ut en fiskelina över vattnet med hjälp av ett spö och en rulle

  synonym:
 • gjutning
 • ,
 • rollbesättning

9. A violent throw

  synonym:
 • hurl
 • ,
 • cast

9. Ett våldsamt kast

  synonym:
 • slunga
 • ,
 • rollbesättning

verb

1. Put or send forth

 • "She threw the flashlight beam into the corner"
 • "The setting sun threw long shadows"
 • "Cast a spell"
 • "Cast a warm light"
  synonym:
 • project
 • ,
 • cast
 • ,
 • contrive
 • ,
 • throw

1. Sätta eller skicka ut

 • "Hon kastade ficklampsstrålen i hörnet"
 • "Den nedgående solen kastade långa skuggor"
 • "Besvärja"
 • "Kasta ett varmt ljus"
  synonym:
 • projekt
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • konstruera
 • ,
 • kasta

2. Deposit

 • "Cast a vote"
 • "Cast a ballot"
  synonym:
 • cast

2. Insättning

 • "Avge en röst"
 • "Lägg en omröstning"
  synonym:
 • rollbesättning

3. Select to play,sing, or dance a part in a play, movie, musical, opera, or ballet

 • "He cast a young woman in the role of desdemona"
  synonym:
 • cast

3. Välj att spela, sjunga eller dansa en roll i en pjäs, film, musikal, opera eller balett

 • "Han kastade en ung kvinna i rollen som desdemona"
  synonym:
 • rollbesättning

4. Throw forcefully

  synonym:
 • hurl
 • ,
 • hurtle
 • ,
 • cast

4. Kasta kraftfullt

  synonym:
 • slunga
 • ,
 • skynda
 • ,
 • rollbesättning

5. Assign the roles of (a movie or a play) to actors

 • "Who cast this beautiful movie?"
  synonym:
 • cast

5. Tilldela rollerna som (en film eller en pjäs) till skådespelare

 • "Vem spelade den här vackra filmen?"
  synonym:
 • rollbesättning

6. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

6. Rör dig planlöst eller utan någon destination, ofta på jakt efter mat eller sysselsättning

 • "Zigenarna strövade omkring i skogen"
 • "Omvandlande vagabonder"
 • "Den vandrande juden"
 • "Boskapen strövar över prärien"
 • "Arbetarna driver från en stad till en annan"
 • "De rullade från stad till stad"
  synonym:
 • rulla
 • ,
 • vandra
 • ,
 • svan
 • ,
 • herrelös
 • ,
 • luffare
 • ,
 • ströva omkring
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • ramla
 • ,
 • rove
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • driva
 • ,
 • vagabond

7. Form by pouring (e.g., wax or hot metal) into a cast or mold

 • "Cast a bronze sculpture"
  synonym:
 • cast
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould

7. Form genom att hälla (t. ex. vax eller varm metall) i en gjutning eller form

 • "Gjut en bronsskulptur"
  synonym:
 • rollbesättning
 • ,
 • forma

8. Get rid of

 • "He shed his image as a pushy boss"
 • "Shed your clothes"
  synonym:
 • shed
 • ,
 • cast
 • ,
 • cast off
 • ,
 • shake off
 • ,
 • throw
 • ,
 • throw off
 • ,
 • throw away
 • ,
 • drop

8. Bli av med

 • "Han tappade sin image som en påträngande chef"
 • "Skjul dina kläder"
  synonym:
 • skjul
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • kasta av
 • ,
 • skaka av
 • ,
 • kasta
 • ,
 • kasta bort
 • ,
 • släppa

9. Choose at random

 • "Draw a card"
 • "Cast lots"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • cast

9. Välj slumpmässigt

 • "Dra ett kort"
 • "Cast lots"
  synonym:
 • rita
 • ,
 • rollbesättning

10. Formulate in a particular style or language

 • "I wouldn't put it that way"
 • "She cast her request in very polite language"
  synonym:
 • frame
 • ,
 • redact
 • ,
 • cast
 • ,
 • put
 • ,
 • couch

10. Formulera i en viss stil eller språk

 • "Jag skulle inte uttrycka det så"
 • "Hon kastade sin begäran på ett mycket artigt språk"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • redigera
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sätta
 • ,
 • soffa

11. Eject the contents of the stomach through the mouth

 • "After drinking too much, the students vomited"
 • "He purged continuously"
 • "The patient regurgitated the food we gave him last night"
  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomit up
 • ,
 • purge
 • ,
 • cast
 • ,
 • sick
 • ,
 • cat
 • ,
 • be sick
 • ,
 • disgorge
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • throw up

11. Mata ut innehållet i magen genom munnen

 • "Efter att ha druckit för mycket kräktes eleverna"
 • "Han rensade kontinuerligt"
 • "Patienten fick upp maten vi gav honom i går kväll"
  synonym:
 • kräk
 • ,
 • kräkas upp
 • ,
 • rensa
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sjuk
 • ,
 • katt
 • ,
 • var sjuk
 • ,
 • disgorg
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • spy
 • ,
 • barf
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • tuta
 • ,
 • uppstötningar
 • ,
 • kasta upp

Examples of using

I can't use my left hand because of my cast.
Jag kan inte använda min vänstra hand på grund av min rollbesättning.
In his speech, he cast aspersions on all religions except his own.
I sitt tal kastade han misstankar om alla religioner utom sin egen.
Don't cast pearls before swine.
Kasta inte pärlor före svin.