Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "care" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vård" till svenska språket

EnglishSwedish

Care

[Vård]
/kɛr/

noun

1. The work of providing treatment for or attending to someone or something

 • "No medical care was required"
 • "The old car needs constant attention"
  synonym:
 • care
 • ,
 • attention
 • ,
 • aid
 • ,
 • tending

1. Arbetet med att ge behandling för eller ta hand om någon eller något

 • "Ingen sjukvård krävdes"
 • "Den gamla bilen behöver ständig uppmärksamhet"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • uppmärksamhet
 • ,
 • bistånd
 • ,
 • sköta

2. Judiciousness in avoiding harm or danger

 • "He exercised caution in opening the door"
 • "He handled the vase with care"
  synonym:
 • caution
 • ,
 • precaution
 • ,
 • care
 • ,
 • forethought

2. Omdömesförmåga för att undvika skada eller fara

 • "Han var försiktig med att öppna dörren"
 • "Han hanterade vasen med försiktighet"
  synonym:
 • försiktighet
 • ,
 • försiktighetsåtgärd
 • ,
 • vård
 • ,
 • eftertanke

3. An anxious feeling

 • "Care had aged him"
 • "They hushed it up out of fear of public reaction"
  synonym:
 • concern
 • ,
 • care
 • ,
 • fear

3. En ängslig känsla

 • "Vården hade åldrat honom"
 • "De tystade ner det av rädsla för allmänhetens reaktion"
  synonym:
 • oro
 • ,
 • vård
 • ,
 • rädsla

4. A cause for feeling concern

 • "His major care was the illness of his wife"
  synonym:
 • care

4. En anledning till att känna oro

 • "Hans största vård var hans hustrus sjukdom"
  synonym:
 • vård

5. Attention and management implying responsibility for safety

 • "He is in the care of a bodyguard"
  synonym:
 • care
 • ,
 • charge
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • guardianship

5. Uppmärksamhet och ledning som innebär ansvar för säkerheten

 • "Han är omhändertagen av en livvakt"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • ladda
 • ,
 • handledning
 • ,
 • förmyndarskap

6. Activity involved in maintaining something in good working order

 • "He wrote the manual on car care"
  synonym:
 • care
 • ,
 • maintenance
 • ,
 • upkeep

6. Aktivitet som går ut på att upprätthålla något i gott skick

 • "Han skrev manualen om bilvård"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • underhåll

verb

1. Feel concern or interest

 • "I really care about my work"
 • "I don't care"
  synonym:
 • care

1. Känna oro eller intresse

 • "Jag bryr mig verkligen om mitt arbete"
 • "Jag bryr mig inte"
  synonym:
 • vård

2. Provide care for

 • "The nurse was caring for the wounded"
  synonym:
 • care
 • ,
 • give care

2. Ge vård för

 • "Sjuksköterskan tog hand om de sårade"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • ge vård

3. Prefer or wish to do something

 • "Do you care to try this dish?"
 • "Would you like to come along to the movies?"
  synonym:
 • wish
 • ,
 • care
 • ,
 • like

3. Föredrar eller önskar att göra något

 • "Sköter du om att prova den här rätten?"
 • "Vill du följa med på bio?"
  synonym:
 • önskar
 • ,
 • vård
 • ,
 • som

4. Be in charge of, act on, or dispose of

 • "I can deal with this crew of workers"
 • "This blender can't handle nuts"
 • "She managed her parents' affairs after they got too old"
  synonym:
 • manage
 • ,
 • deal
 • ,
 • care
 • ,
 • handle

4. Vara ansvarig för, agera på eller göra sig av med

 • "Jag kan ta itu med den här besättningen av arbetare"
 • "Den här mixern klarar inte muttrar"
 • "Hon skötte sina föräldrars angelägenheter efter att de blivit för gamla"
  synonym:
 • hantera
 • ,
 • handla
 • ,
 • vård
 • ,
 • handtag

5. Be concerned with

 • "I worry about my grades"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • care

5. Vara bekymrad över

 • "Jag oroar mig för mina betyg"
  synonym:
 • oroa
 • ,
 • vård

Examples of using

Tom requested that we take care of his child.
Tom bad att vi skulle ta hand om hans barn.
Have you already decided how you're going to take care of this problem?
Har du redan bestämt dig för hur du ska ta hand om det här problemet?
I'm shy, but I take care of myself.
Jag är blyg, men jag sköter mig.