Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "capture" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fånga" till svenska språket

EnglishSwedish

Capture

[Fånga]
/kæpʧər/

noun

1. The act of forcibly dispossessing an owner of property

  synonym:
 • capture
 • ,
 • gaining control
 • ,
 • seizure

1. Handlingen att tvångsfördriva en ägare av egendom

  synonym:
 • fånga
 • ,
 • få kontroll
 • ,
 • anfall

2. A process whereby a star or planet holds an object in its gravitational field

  synonym:
 • capture

2. En process där en stjärna eller planet håller ett objekt i sitt gravitationsfält

  synonym:
 • fånga

3. Any process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particle

  synonym:
 • capture

3. Varje process där ett atom- eller kärnsystem får en extra partikel

  synonym:
 • fånga

4. The act of taking of a person by force

  synonym:
 • capture
 • ,
 • seizure

4. Handlingen att ta en person med våld

  synonym:
 • fånga
 • ,
 • anfall

5. The removal of an opponent's piece from the chess board

  synonym:
 • capture

5. Borttagandet av en motståndares pjäs från schackbrädet

  synonym:
 • fånga

verb

1. Succeed in representing or expressing something intangible

 • "Capture the essence of spring"
 • "Capture an idea"
  synonym:
 • capture

1. Lyckas representera eller uttrycka något immateriellt

 • "Fånga vårens väsen"
 • "Fånga en idé"
  synonym:
 • fånga

2. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

2. Locka

 • Orsak att vara förälskad
 • "Hon fångade alla mäns hjärtan"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • förälska
 • ,
 • trance
 • ,
 • becharm
 • ,
 • förälskelse
 • ,
 • fängsla
 • ,
 • lura
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinera
 • ,
 • förhäxa
 • ,
 • ingång
 • ,
 • förtrolla

3. Succeed in catching or seizing, especially after a chase

 • "We finally got the suspect"
 • "Did you catch the thief?"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch
 • ,
 • capture

3. Lyckas fånga eller gripa, särskilt efter en jakt

 • "Vi fick äntligen den misstänkte"
 • "Fångade du tjuven?"
  synonym:
 • ,
 • fånga

4. Bring about the capture of an elementary particle or celestial body and causing it enter a new orbit

 • "This nucleus has captured the slow-moving neutrons"
 • "The star captured a comet"
  synonym:
 • capture

4. Få till stånd infångandet av en elementarpartikel eller himlakropp och få den att gå in i en ny bana

 • "Denna kärna har fångat de långsamt rörliga neutronerna"
 • "Stjärnan fångade en komet"
  synonym:
 • fånga

5. Take possession of by force, as after an invasion

 • "The invaders seized the land and property of the inhabitants"
 • "The army seized the town"
 • "The militia captured the castle"
  synonym:
 • appropriate
 • ,
 • capture
 • ,
 • seize
 • ,
 • conquer

5. Ta besittning med våld, som efter en invasion

 • "Inkräktarna beslagtog invånarnas mark och egendom"
 • "Armén intog staden"
 • "Milisen erövrade slottet"
  synonym:
 • lämplig
 • ,
 • fånga
 • ,
 • beslagta
 • ,
 • erövra

6. Capture as if by hunting, snaring, or trapping

 • "I caught a rabbit in the trap today"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • catch

6. Fånga som genom att jaga, snarka eller fånga

 • "Jag fångade en kanin i fällan idag"
  synonym:
 • fånga

Examples of using

This is the way they capture elephants alive.
Det är så de fångar elefanter levande.
To be honest, we came to capture you.
För att vara ärlig kom vi för att fånga dig.
I go to bed early so I can get up to capture the sunrise.
Jag går och lägger mig tidigt så jag kan gå upp för att fånga soluppgången.