Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cap" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "cap" till svenska språket

EnglishSwedish

Cap

[Keps]
/kæp/

noun

1. A tight-fitting headdress

  synonym:
 • cap

1. En åtsittande huvudbonad

  synonym:
 • keps

2. A top (as for a bottle)

  synonym:
 • cap

2. En topp (som för en flaska)

  synonym:
 • keps

3. A mechanical or electrical explosive device or a small amount of explosive

 • Can be used to initiate the reaction of a disrupting explosive
  synonym:
 • detonator
 • ,
 • detonating device
 • ,
 • cap

3. En mekanisk eller elektrisk sprängladdning eller en liten mängd sprängämne

 • Kan användas för att initiera reaktionen av ett störande sprängämne
  synonym:
 • detonator
 • ,
 • detoneringsanordning
 • ,
 • keps

4. Something serving as a cover or protection

  synonym:
 • cap

4. Något som fungerar som täckmantel eller skydd

  synonym:
 • keps

5. A fruiting structure resembling an umbrella or a cone that forms the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom

  synonym:
 • cap
 • ,
 • pileus

5. En fruktstruktur som liknar ett paraply eller en kon som bildar toppen av en stjälkad köttig svamp som en svamp

  synonym:
 • keps
 • ,
 • pileus

6. A protective covering that is part of a plant

  synonym:
 • hood
 • ,
 • cap

6. Ett skyddande hölje som är en del av en växt

  synonym:
 • huva
 • ,
 • keps

7. An upper limit on what is allowed

 • "He put a ceiling on the number of women who worked for him"
 • "There was a roof on salaries"
 • "They established a cap for prices"
  synonym:
 • ceiling
 • ,
 • roof
 • ,
 • cap

7. En övre gräns för vad som är tillåtet

 • "Han satte ett tak på antalet kvinnor som arbetade för honom"
 • "Det fanns tak på lönerna"
 • "De fastställde ett tak för priserna"
  synonym:
 • tak
 • ,
 • keps

8. (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth

 • "Tomorrow my dentist will fit me for a crown"
  synonym:
 • crown
 • ,
 • crownwork
 • ,
 • jacket
 • ,
 • jacket crown
 • ,
 • cap

8. (tandvård) dentalapparat bestående av en konstgjord krona för en trasig eller ruttnad tand

 • "I morgon passar min tandläkare mig för en krona"
  synonym:
 • krona
 • ,
 • kronarbete
 • ,
 • jacka
 • ,
 • jacka krona
 • ,
 • keps

9. The upper part of a column that supports the entablature

  synonym:
 • capital
 • ,
 • chapiter
 • ,
 • cap

9. Den övre delen av en kolumn som stöder entablaturen

  synonym:
 • kapital
 • ,
 • kapitel
 • ,
 • keps

verb

1. Lie at the top of

 • "Snow capped the mountains"
  synonym:
 • cap
 • ,
 • crest

1. Ligga högst upp på

 • "Snö täckte bergen"
  synonym:
 • keps
 • ,
 • krön

2. Restrict the number or amount of

 • "We had to cap the number of people we can accept into our club"
  synonym:
 • cap

2. Begränsa antalet eller mängden av

 • "Vi var tvungna att begränsa antalet personer vi kan acceptera i vår klubb"
  synonym:
 • keps

Examples of using

Tom was wearing mirrored sunglasses and a black baseball cap.
Tom bar speglade solglasögon och en svart basebollkeps.
While travelling on the train, I stuck my head out the window, and my cap flew off.
När jag färdades på tåget stack jag ut huvudet genom fönstret och min keps flög av.
Tom took off his cap.
Tom tog av sig kepsen.