Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "canvas" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "canvas" till svenska språket

EnglishSwedish

Canvas

[Duk]
/kænvəs/

noun

1. A heavy, closely woven fabric (used for clothing or chairs or sails or tents)

  synonym:
 • canvas
 • ,
 • canvass

1. Ett tungt, tätt vävt tyg (används för kläder eller stolar eller segel eller tält)

  synonym:
 • duk
 • ,
 • bearbeta

2. An oil painting on canvas fabric

  synonym:
 • canvas
 • ,
 • canvass

2. En oljemålning på dukväv

  synonym:
 • duk
 • ,
 • bearbeta

3. The setting for a narrative or fictional or dramatic account

 • "The crowded canvas of history"
 • "The movie demanded a dramatic canvas of sound"
  synonym:
 • canvas
 • ,
 • canvass

3. Miljön för en narrativ eller fiktiv eller dramatisk redogörelse

 • "Historiens trånga duk"
 • "Filmen krävde en dramatisk duk av ljud"
  synonym:
 • duk
 • ,
 • bearbeta

4. A tent made of canvas fabric

  synonym:
 • canvas tent
 • ,
 • canvas
 • ,
 • canvass

4. Ett tält av dukväv

  synonym:
 • duktält
 • ,
 • duk
 • ,
 • bearbeta

5. A large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of which wind is used to propel a sailing vessel

  synonym:
 • sail
 • ,
 • canvas
 • ,
 • canvass
 • ,
 • sheet

5. En stor tygbit (vanligtvis dukväv) med hjälp av vilken vind används för att driva ett segelfartyg

  synonym:
 • segla
 • ,
 • duk
 • ,
 • bearbeta
 • ,
 • ark

6. The mat that forms the floor of the ring in which boxers or professional wrestlers compete

 • "The boxer picked himself up off the canvas"
  synonym:
 • canvas
 • ,
 • canvass

6. Mattan som bildar golvet i ringen där boxare eller professionella brottare tävlar

 • "Boxaren tog sig upp från duken"
  synonym:
 • duk
 • ,
 • bearbeta

verb

1. Solicit votes from potential voters in an electoral campaign

  synonym:
 • canvass
 • ,
 • canvas

1. Be om röster från potentiella väljare i en valkampanj

  synonym:
 • bearbeta
 • ,
 • duk

2. Get the opinions (of people) by asking specific questions

  synonym:
 • poll
 • ,
 • canvass
 • ,
 • canvas

2. Få åsikter (av människor) genom att ställa specifika frågor

  synonym:
 • omröstning
 • ,
 • bearbeta
 • ,
 • duk

3. Cover with canvas

 • "She canvassed the walls of her living room so as to conceal the ugly cracks"
  synonym:
 • canvas

3. Omslag med duk

 • "Hon sökte väggarna i sitt vardagsrum för att dölja de fula sprickorna"
  synonym:
 • duk

4. Consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning

 • "Analyze a sonnet by shakespeare"
 • "Analyze the evidence in a criminal trial"
 • "Analyze your real motives"
  synonym:
 • analyze
 • ,
 • analyse
 • ,
 • study
 • ,
 • examine
 • ,
 • canvass
 • ,
 • canvas

4. Överväg i detalj och föremål för en analys för att upptäcka väsentliga egenskaper eller mening

 • "Analysera en sonett av shakespeare"
 • "Analysera bevisen i en brottmålsrättegång"
 • "Analysera dina verkliga motiv"
  synonym:
 • analysera
 • ,
 • studera
 • ,
 • undersöka
 • ,
 • bearbeta
 • ,
 • duk