Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "broad" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bred" till svenska språket

EnglishSwedish

Broad

[Bred]
/brɔd/

noun

1. Slang term for a woman

 • "A broad is a woman who can throw a mean punch"
  synonym:
 • broad

1. Slangterm för en kvinna

 • "En bred är en kvinna som kan kasta ett elakt slag"
  synonym:
 • bred

adjective

1. Having great (or a certain) extent from one side to the other

 • "Wide roads"
 • "A wide necktie"
 • "Wide margins"
 • "Three feet wide"
 • "A river two miles broad"
 • "Broad shoulders"
 • "A broad river"
  synonym:
 • wide
 • ,
 • broad

1. Har stor (eller viss) utsträckning från ena sidan till den andra

 • "Breda vägar"
 • "En bred slips"
 • "Breda marginaler"
 • "Tre fot bred"
 • "En flod två mil bred"
 • "Breda axlar"
 • "En bred flod"
  synonym:
 • bred

2. Broad in scope or content

 • "Across-the-board pay increases"
 • "An all-embracing definition"
 • "Blanket sanctions against human-rights violators"
 • "An invention with broad applications"
 • "A panoptic study of soviet nationality"- t.g.winner
 • "Granted him wide powers"
  synonym:
 • across-the-board
 • ,
 • all-embracing
 • ,
 • all-encompassing
 • ,
 • all-inclusive
 • ,
 • blanket(a)
 • ,
 • broad
 • ,
 • encompassing
 • ,
 • extensive
 • ,
 • panoptic
 • ,
 • wide

2. Bred till omfattning eller innehåll

 • "Övergripande löneökningar"
 • "En allomfattande definition"
 • "Allmänna sanktioner mot människorättsöverträdare"
 • "En uppfinning med breda tillämpningar"
 • "En panoptisk studie av sovjetisk nationalitet" - tgwinner
 • "Gav honom vida befogenheter"
  synonym:
 • över hela linjen
 • ,
 • allomfattande
 • ,
 • all-inclusive
 • ,
 • täcke(a)
 • ,
 • bred
 • ,
 • omfattande
 • ,
 • panoptisk

3. Not detailed or specific

 • "A broad rule"
 • "The broad outlines of the plan"
 • "Felt an unspecific dread"
  synonym:
 • broad
 • ,
 • unspecific

3. Inte detaljerad eller specifik

 • "En bred regel"
 • "Planens stora konturer"
 • "Kände en ospecifik rädsla"
  synonym:
 • bred
 • ,
 • ospecifik

4. Lacking subtlety

 • Obvious
 • "Gave us a broad hint that it was time to leave"
  synonym:
 • broad
 • ,
 • unsubtle

4. Saknar subtilitet

 • Uppenbar
 • "Gav oss en bred antydan om att det var dags att lämna"
  synonym:
 • bred
 • ,
 • obetydlig

5. Being at a peak or culminating point

 • "Broad daylight"
 • "Full summer"
  synonym:
 • broad(a)
 • ,
 • full(a)

5. Att vara på en topp eller kulminerande punkt

 • "Brett dagsljus"
 • "Full sommar"
  synonym:
 • bred(a)
 • ,
 • full(a)

6. Very large in expanse or scope

 • "A broad lawn"
 • "The wide plains"
 • "A spacious view"
 • "Spacious skies"
  synonym:
 • broad
 • ,
 • spacious
 • ,
 • wide

6. Mycket stor i vidd eller omfattning

 • "En bred gräsmatta"
 • "De breda slätterna"
 • "En rymlig utsikt"
 • "Rymlig himmel"
  synonym:
 • bred
 • ,
 • rymlig

7. (of speech) heavily and noticeably regional

 • "A broad southern accent"
  synonym:
 • broad

7. (av tal) tungt och märkbart regionalt

 • "En bred sydlig accent"
  synonym:
 • bred

8. Showing or characterized by broad-mindedness

 • "A broad political stance"
 • "Generous and broad sympathies"
 • "A liberal newspaper"
 • "Tolerant of his opponent's opinions"
  synonym:
 • broad
 • ,
 • large-minded
 • ,
 • liberal
 • ,
 • tolerant

8. Visar eller kännetecknas av vidsynthet

 • "En bred politisk hållning"
 • "Generösa och breda sympatier"
 • "En liberal tidning"
 • "Tolerant mot sin motståndares åsikter"
  synonym:
 • bred
 • ,
 • storsinnad
 • ,
 • liberal
 • ,
 • tolerant

Examples of using

Tom has broad shoulders.
Tom har breda axlar.
An innocent passer-by was shot dead in broad daylight.
En oskyldig förbipasserande sköts ihjäl mitt på ljusa dagen.
You have broad shoulders.
Du har breda axlar.