Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brass" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mässing" till svenska språket

EnglishSwedish

Brass

[Mässing]
/bræs/

noun

1. An alloy of copper and zinc

  synonym:
 • brass

1. En legering av koppar och zink

  synonym:
 • mässing

2. A wind instrument that consists of a brass tube (usually of variable length) that is blown by means of a cup-shaped or funnel-shaped mouthpiece

  synonym:
 • brass
 • ,
 • brass instrument

2. Ett blåsinstrument som består av ett mässingsrör (vanligen av variabel längd) som blåses med hjälp av ett skålformat eller trattformat munstycke

  synonym:
 • mässing
 • ,
 • mässingsinstrument

3. The persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something

 • "He claims that the present administration is corrupt"
 • "The governance of an association is responsible to its members"
 • "He quickly became recognized as a member of the establishment"
  synonym:
 • administration
 • ,
 • governance
 • ,
 • governing body
 • ,
 • establishment
 • ,
 • brass
 • ,
 • organization
 • ,
 • organisation

3. De personer (eller kommittéer eller avdelningar etc.) som utgör ett organ i syfte att administrera något

 • "Han hävdar att den nuvarande administrationen är korrupt"
 • "Styrningen av en förening är ansvarig inför dess medlemmar"
 • "Han blev snabbt erkänd som medlem av etablissemanget"
  synonym:
 • administration
 • ,
 • styrning
 • ,
 • styrande organ
 • ,
 • etablering
 • ,
 • mässing
 • ,
 • organisation

4. Impudent aggressiveness

 • "I couldn't believe her boldness"
 • "He had the effrontery to question my honesty"
  synonym:
 • boldness
 • ,
 • nerve
 • ,
 • brass
 • ,
 • face
 • ,
 • cheek

4. Fräck aggressivitet

 • "Jag kunde inte tro hennes djärvhet"
 • "Han hade elakheten att ifrågasätta min ärlighet"
  synonym:
 • djärvhet
 • ,
 • nerv
 • ,
 • mässing
 • ,
 • ansikte
 • ,
 • kind

5. An ornament or utensil made of brass

  synonym:
 • brass

5. En prydnad eller ett redskap av mässing

  synonym:
 • mässing

6. The section of a band or orchestra that plays brass instruments

  synonym:
 • brass section
 • ,
 • brass

6. Den sektion av ett band eller en orkester som spelar blåsinstrument

  synonym:
 • mässingssektion
 • ,
 • mässing

7. A memorial made of brass

  synonym:
 • brass
 • ,
 • memorial tablet
 • ,
 • plaque

7. Ett minnesmärke av mässing

  synonym:
 • mässing
 • ,
 • minnestavla
 • ,
 • plakett

Examples of using

Bronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
Bronsartiklar är till stor del gjorda av legeringar av mässing och tenn.
He belongs to the brass band.
Han tillhör blåsorkestern.
Gold is similar in color to brass.
Guld liknar mässing i färgen.