Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brand" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "varumärke" till svenska språket

EnglishSwedish

Brand

[Varumärke]
/brænd/

noun

1. A name given to a product or service

  synonym:
 • trade name
 • ,
 • brand name
 • ,
 • brand
 • ,
 • marque

1. Ett namn som ges till en produkt eller tjänst

  synonym:
 • handelsnamn
 • ,
 • varumärkesnamn
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • märke

2. A recognizable kind

 • "There's a new brand of hero in the movies now"
 • "What make of car is that?"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • make

2. Ett igenkännligt slag

 • "Det finns ett nytt märke av hjälte i filmerna nu"
 • "Vad är det för bil?"
  synonym:
 • varumärke
 • ,
 • göra

3. Identification mark on skin, made by burning

  synonym:
 • brand

3. Identifieringsmärke på hud, gjort genom bränning

  synonym:
 • varumärke

4. A piece of wood that has been burned or is burning

  synonym:
 • brand
 • ,
 • firebrand

4. En träbit som har bränts eller brinner

  synonym:
 • varumärke
 • ,
 • brand

5. A symbol of disgrace or infamy

 • "And the lord set a mark upon cain"--genesis
  synonym:
 • mark
 • ,
 • stigma
 • ,
 • brand
 • ,
 • stain

5. En symbol för skam eller vanära

 • "Och herren satte märke på kain" -1 mosebok
  synonym:
 • markera
 • ,
 • stigma
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • fläck

6. A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard

  synonym:
 • sword
 • ,
 • blade
 • ,
 • brand
 • ,
 • steel

6. Ett skär- eller stötvapen som har ett långt metallblad och ett fäste med handskydd

  synonym:
 • svärd
 • ,
 • blad
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • stål

verb

1. Burn with a branding iron to indicate ownership

 • Of animals
  synonym:
 • brand

1. Bränn med ett märkesjärn för att indikera ägande

 • Av djur
  synonym:
 • varumärke

2. To accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful

 • "He denounced the government action"
 • "She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock"
  synonym:
 • stigmatize
 • ,
 • stigmatise
 • ,
 • brand
 • ,
 • denounce
 • ,
 • mark

2. Att anklaga eller fördöma eller öppet eller formellt eller stämpla som skamligt

 • "Han fördömde regeringens agerande"
 • "Hon stigmatiserades av samhället för att hon fick ett barn utom äktenskapet"
  synonym:
 • stigmatisera
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • fördöma
 • ,
 • markera

3. Mark with a brand or trademark

 • "When this product is not branded it sells for a lower price"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • trademark
 • ,
 • brandmark

3. Märke med ett varumärke eller varumärke

 • "När denna produkt inte är märkt säljs den för ett lägre pris"
  synonym:
 • varumärke

4. Mark or expose as infamous

 • "She was branded a loose woman"
  synonym:
 • post
 • ,
 • brand

4. Markera eller avslöja som ökända

 • "Hon stämplades som en lös kvinna"
  synonym:
 • inlägg
 • ,
 • varumärke

Examples of using

Tom is a new brand.
Tom är ett nytt varumärke.
Tom became aware of a brand new world.
Tom blev medveten om en helt ny värld.
Youtube is the source of fame of brand new stupid singers like Justin Bieber
Youtube är källan till berömmelse för helt nya dumma sångare som Justin Bieber