Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "branch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gren" till svenska språket

EnglishSwedish

Branch

[Gren]
/brænʧ/

noun

1. A division of some larger or more complex organization

 • "A branch of congress"
 • "Botany is a branch of biology"
 • "The germanic branch of indo-european languages"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • subdivision
 • ,
 • arm

1. En uppdelning av någon större eller mer komplex organisation

 • "En gren av kongressen"
 • "Botanik är en gren av biologin"
 • "Den germanska grenen av indoeuropeiska språk"
  synonym:
 • gren
 • ,
 • underavdelning
 • ,
 • arm

2. A division of a stem, or secondary stem arising from the main stem of a plant

  synonym:
 • branch

2. En uppdelning av en stam, eller sekundär stam som härrör från huvudstammen på en växt

  synonym:
 • gren

3. A part of a forked or branching shape

 • "He broke off one of the branches"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • leg
 • ,
 • ramification

3. En del av en kluven eller förgrenad form

 • "Han bröt av en av grenarna"
  synonym:
 • gren
 • ,
 • ben
 • ,
 • förgrening

4. A natural consequence of development

  synonym:
 • outgrowth
 • ,
 • branch
 • ,
 • offshoot
 • ,
 • offset

4. En naturlig följd av utveckling

  synonym:
 • utväxt
 • ,
 • gren
 • ,
 • utlöpare
 • ,
 • offset

5. A stream or river connected to a larger one

  synonym:
 • branch

5. En bäck eller flod ansluten till en större

  synonym:
 • gren

6. Any projection that is thought to resemble a human arm

 • "The arm of the record player"
 • "An arm of the sea"
 • "A branch of the sewer"
  synonym:
 • arm
 • ,
 • branch
 • ,
 • limb

6. Varje projektion som tros likna en mänsklig arm

 • "Skivspelarens arm"
 • "En arm av havet"
 • "En gren av avloppet"
  synonym:
 • arm
 • ,
 • gren
 • ,
 • lem

verb

1. Grow and send out branches or branch-like structures

 • "These plants ramify early and get to be very large"
  synonym:
 • ramify
 • ,
 • branch

1. Växa och skicka ut grenar eller grenliknande strukturer

 • "Dessa växter förgrenar sig tidigt och får bli väldigt stora"
  synonym:
 • förgrena sig
 • ,
 • gren

2. Divide into two or more branches so as to form a fork

 • "The road forks"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • ramify
 • ,
 • fork
 • ,
 • furcate
 • ,
 • separate

2. Dela upp i två eller flera grenar för att bilda en gaffel

 • "Väggafflarna"
  synonym:
 • gren
 • ,
 • förgrena sig
 • ,
 • gaffel
 • ,
 • furcate
 • ,
 • separat

Examples of using

Tom's systematic problem-solving skills stood him in good stead for promotion to branch manager.
Toms systematiska problemlösningsförmåga stod honom till godo för befordran till filialchef.
Which branch of the armed forces were you in?
Vilken gren av försvarsmakten var du i?
Yea, would to God, I were among the roses, That lean to kiss you as you float between While on the lowest branch a bud uncloses A bud uncloses, to touch you, my queen.
Ja, skulle till Gud, jag var bland rosorna, som lutar sig för att kyssa dig när du flyter mellan Medan en knopp på den lägsta grenen stängs av. En knopp stängs av för att röra vid dig, min drottning.