Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "box" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "box" till svenska språket

EnglishSwedish

Box

[Låda]
/bɑks/

noun

1. A (usually rectangular) container

 • May have a lid
 • "He rummaged through a box of spare parts"
  synonym:
 • box

1. En (vanligtvis rektangulär) behållare

 • Kan ha ett lock
 • "Han rotade i en låda med reservdelar"
  synonym:
 • låda

2. Private area in a theater or grandstand where a small group can watch the performance

 • "The royal box was empty"
  synonym:
 • box
 • ,
 • loge

2. Privat område på en teater eller läktare där en liten grupp kan se föreställningen

 • "Den kungliga lådan var tom"
  synonym:
 • låda
 • ,
 • loge

3. The quantity contained in a box

 • "He gave her a box of chocolates"
  synonym:
 • box
 • ,
 • boxful

3. Den kvantitet som finns i en låda

 • "Han gav henne en chokladask"
  synonym:
 • låda
 • ,
 • boxig

4. A predicament from which a skillful or graceful escape is impossible

 • "His lying got him into a tight corner"
  synonym:
 • corner
 • ,
 • box

4. En knipa från vilken en skicklig eller graciös flykt är omöjlig

 • "Hans lögn fick honom in i ett snävt hörn"
  synonym:
 • hörn
 • ,
 • låda

5. A rectangular drawing

 • "The flowchart contained many boxes"
  synonym:
 • box

5. En rektangulär ritning

 • "Flödesschemat innehöll många rutor"
  synonym:
 • låda

6. Evergreen shrubs or small trees

  synonym:
 • box
 • ,
 • boxwood

6. Vintergröna buskar eller små träd

  synonym:
 • låda
 • ,
 • buxbom

7. Any one of several designated areas on a ball field where the batter or catcher or coaches are positioned

 • "The umpire warned the batter to stay in the batter's box"
  synonym:
 • box

7. Vilket som helst av flera utsedda områden på en bollplan där smeten eller fångaren eller tränarna är placerade

 • "Domaren varnade smeten att stanna i smetens låda"
  synonym:
 • låda

8. The driver's seat on a coach

 • "An armed guard sat in the box with the driver"
  synonym:
 • box
 • ,
 • box seat

8. Förarplatsen på en buss

 • "En beväpnad vakt satt i lådan med föraren"
  synonym:
 • låda
 • ,
 • box säte

9. Separate partitioned area in a public place for a few people

 • "The sentry stayed in his box to avoid the cold"
  synonym:
 • box

9. Separat avdelat område på allmän plats för ett fåtal personer

 • "Vaktposten stannade i sin låda för att undvika kylan"
  synonym:
 • låda

10. A blow with the hand (usually on the ear)

 • "I gave him a good box on the ear"
  synonym:
 • box

10. Ett slag med handen (oftast på örat)

 • "Jag gav honom en bra låda på örat"
  synonym:
 • låda

verb

1. Put into a box

 • "Box the gift, please"
  synonym:
 • box
 • ,
 • package

1. Lägg i en låda

 • "Box gåvan, tack"
  synonym:
 • låda
 • ,
 • paket

2. Hit with the fist

 • "I'll box your ears!"
  synonym:
 • box

2. Slå med näven

 • "Jag ska boxas öronen!"
  synonym:
 • låda

3. Engage in a boxing match

  synonym:
 • box

3. Delta i en boxningsmatch

  synonym:
 • låda

Examples of using

The box just fell to pieces all at once.
Lådan föll bara i bitar på en gång.
This box is green on the outside and red on the inside.
Denna låda är grön på utsidan och röd på insidan.
How much is the freight on this box?
Hur mycket är frakten på den här lådan?