Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bottom" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "botten" till svenska språket

EnglishSwedish

Bottom

[Botten]
/bɑtəm/

noun

1. The lower side of anything

  synonym:
 • bottom
 • ,
 • underside
 • ,
 • undersurface

1. Undersidan av vad som helst

  synonym:
 • botten
 • ,
 • undersida
 • ,
 • under ytan

2. The lowest part of anything

 • "They started at the bottom of the hill"
  synonym:
 • bottom

2. Den lägsta delen av något

 • "De började längst ner i backen"
  synonym:
 • botten

3. The fleshy part of the human body that you sit on

 • "He deserves a good kick in the butt"
 • "Are you going to sit on your fanny and do nothing?"
  synonym:
 • buttocks
 • ,
 • nates
 • ,
 • arse
 • ,
 • butt
 • ,
 • backside
 • ,
 • bum
 • ,
 • buns
 • ,
 • can
 • ,
 • fundament
 • ,
 • hindquarters
 • ,
 • hind end
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • rear
 • ,
 • rear end
 • ,
 • rump
 • ,
 • stern
 • ,
 • seat
 • ,
 • tail
 • ,
 • tail end
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • bottom
 • ,
 • behind
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny
 • ,
 • ass

3. Den köttiga delen av människokroppen som du sitter på

 • "Han förtjänar en bra spark i baken"
 • "Ska du sitta på din fanny och inte göra någonting?"
  synonym:
 • skinkor
 • ,
 • nates
 • ,
 • röv
 • ,
 • rumpa
 • ,
 • baksida
 • ,
 • bullar
 • ,
 • kan
 • ,
 • fundamental
 • ,
 • bakkvartspart
 • ,
 • bakända
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • bak
 • ,
 • bakre ände
 • ,
 • akter
 • ,
 • säte
 • ,
 • stjärt
 • ,
 • stjärtända
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • botten
 • ,
 • bakom
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny

4. The second half of an inning

 • While the home team is at bat
  synonym:
 • bottom
 • ,
 • bottom of the inning

4. Andra halvan av en inning

 • Medan hemmalaget är på slagträ
  synonym:
 • botten
 • ,
 • botten av inningen

5. A depression forming the ground under a body of water

 • "He searched for treasure on the ocean bed"
  synonym:
 • bed
 • ,
 • bottom

5. En fördjupning som bildar marken under en vattenmassa

 • "Han sökte efter skatter på havsbottnen"
  synonym:
 • säng
 • ,
 • botten

6. Low-lying alluvial land near a river

  synonym:
 • bottomland
 • ,
 • bottom

6. Låglänt alluvialmark nära en flod

  synonym:
 • bottenland
 • ,
 • botten

7. A cargo ship

 • "They did much of their overseas trade in foreign bottoms"
  synonym:
 • bottom
 • ,
 • freighter
 • ,
 • merchantman
 • ,
 • merchant ship

7. Ett lastfartyg

 • "De gjorde mycket av sin utomeuropeiska handel med utländska bottnar"
  synonym:
 • botten
 • ,
 • fraktfartyg
 • ,
 • köpman
 • ,
 • handelsfartyg

verb

1. Provide with a bottom or a seat

 • "Bottom the chairs"
  synonym:
 • bottom

1. Förse med en botten eller ett säte

 • "Botten stolarna"
  synonym:
 • botten

2. Strike the ground, as with a ship's bottom

  synonym:
 • bottom

2. Slå i marken, som med ett fartygs botten

  synonym:
 • botten

3. Come to understand

  synonym:
 • penetrate
 • ,
 • fathom
 • ,
 • bottom

3. Kom att förstå

  synonym:
 • tränga igenom
 • ,
 • famn
 • ,
 • botten

adjective

1. Situated at the bottom or lowest position

 • "The bottom drawer"
  synonym:
 • bottom(a)

1. Belägen i botten eller lägsta position

 • "Den nedre lådan"
  synonym:
 • botten(a)

2. The lowest rank

 • "Bottom member of the class"
  synonym:
 • bottom

2. Den lägsta rangen

 • "Undermedlem i klassen"
  synonym:
 • botten

Examples of using

The peaches at the bottom of the basket are rotten.
Persikorna i botten av korgen är ruttna.
You've reached the bottom.
Du har nått botten.
The first sip taken from the cup of science turns you into an atheist, but God is waiting for you at the bottom of the cup.
Den första klunken som tas från vetenskapens bägare förvandlar dig till ateist, men Gud väntar på dig längst ner i bägaren.