Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bosom" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bom" till svenska språket

EnglishSwedish

Bosom

[Bom]
/bʊzəm/

noun

1. The chest considered as the place where secret thoughts are kept

 • "His bosom was bursting with the secret"
  synonym:
 • bosom

1. Kistan anses vara platsen där hemliga tankar hålls

 • "Hans barm sprack av hemligheten"
  synonym:
 • barm

2. A person's breast or chest

  synonym:
 • bosom

2. En persons bröst eller bröst

  synonym:
 • barm

3. Cloth that covers the chest or breasts

  synonym:
 • bosom

3. Tyg som täcker bröstet eller brösten

  synonym:
 • barm

4. A close affectionate and protective acceptance

 • "His willing embrace of new ideas"
 • "In the bosom of the family"
  synonym:
 • embrace
 • ,
 • bosom

4. En nära tillgiven och skyddande acceptans

 • "Hans villiga omfamning av nya idéer"
 • "I familjens sköte"
  synonym:
 • omfamna
 • ,
 • barm

5. The locus of feelings and intuitions

 • "In your heart you know it is true"
 • "Her story would melt your bosom"
  synonym:
 • heart
 • ,
 • bosom

5. Platsen för känslor och intuitioner

 • "I ditt hjärta vet du att det är sant"
 • "Hennes historia skulle smälta din barm"
  synonym:
 • hjärta
 • ,
 • barm

6. Either of two soft fleshy milk-secreting glandular organs on the chest of a woman

  synonym:
 • breast
 • ,
 • bosom
 • ,
 • knocker
 • ,
 • boob
 • ,
 • tit
 • ,
 • titty

6. Endera av två mjuka köttiga mjölkutsöndrande körtelorgan på bröstet på en kvinna

  synonym:
 • bröst
 • ,
 • barm
 • ,
 • knacker
 • ,
 • mes
 • ,
 • titty

verb

1. Hide in one's bosom

 • "She bosomed his letters"
  synonym:
 • bosom

1. Göm dig i ens barm

 • "Hon skötte hans brev"
  synonym:
 • barm

2. Squeeze (someone) tightly in your arms, usually with fondness

 • "Hug me, please"
 • "They embraced"
 • "He hugged her close to him"
  synonym:
 • embrace
 • ,
 • hug
 • ,
 • bosom
 • ,
 • squeeze

2. Kläm (någon) hårt i dina armar, vanligtvis med förkärlek

 • "Kram mig, snälla"
 • "De omfamnade"
 • "Han kramade henne nära honom"
  synonym:
 • omfamna
 • ,
 • kram
 • ,
 • barm
 • ,
 • klämma

Examples of using

Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Kan en man ta eld i sin barm, och hans kläder inte brännas?
Would God, I were the tender apple blossom, That floats and falls from off the twisted bough, To lie and faint within your silken bosom, Within your silken bosom as that does now.
Skulle Gud, jag var den ömma äppelblomman, som flyter och faller från den vridna grenen, för att ligga och svimma i din sidenbarm, i din sidenbarm som den gör nu.
She kept the secret in her bosom.
Hon höll hemligheten i sin barm.