Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "book" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bok" till svenska språket

EnglishSwedish

Book

[Bok]
/bʊk/

noun

1. A written work or composition that has been published (printed on pages bound together)

 • "I am reading a good book on economics"
  synonym:
 • book

1. Ett skriftligt verk eller en komposition som har publicerats (tryckt på sammanbundna sidor)

 • "Jag läser en bra bok om ekonomi"
  synonym:
 • bok

2. Physical objects consisting of a number of pages bound together

 • "He used a large book as a doorstop"
  synonym:
 • book
 • ,
 • volume

2. Fysiska föremål som består av ett antal sidor som är sammanbundna

 • "Han använde en stor bok som dörrstopp"
  synonym:
 • bok
 • ,
 • volym

3. A compilation of the known facts regarding something or someone

 • "Al smith used to say, `let's look at the record'"
 • "His name is in all the record books"
  synonym:
 • record
 • ,
 • record book
 • ,
 • book

3. En sammanställning av kända fakta gällande något eller någon

 • "Al smith brukade säga, `lets look at the record'"
 • "Hans namn finns i alla rekordböcker"
  synonym:
 • spela in
 • ,
 • rekordbok
 • ,
 • bok

4. A written version of a play or other dramatic composition

 • Used in preparing for a performance
  synonym:
 • script
 • ,
 • book
 • ,
 • playscript

4. En skriven version av en pjäs eller annan dramatisk komposition

 • Används för att förbereda sig för en föreställning
  synonym:
 • manus
 • ,
 • bok
 • ,
 • playscript

5. A record in which commercial accounts are recorded

 • "They got a subpoena to examine our books"
  synonym:
 • ledger
 • ,
 • leger
 • ,
 • account book
 • ,
 • book of account
 • ,
 • book

5. En post där kommersiella konton registreras

 • "De fick en stämning för att granska våra böcker"
  synonym:
 • huvudbok
 • ,
 • leger
 • ,
 • kontobok
 • ,
 • bok över konto
 • ,
 • bok

6. A collection of playing cards satisfying the rules of a card game

  synonym:
 • book

6. En samling spelkort som uppfyller reglerna för ett kortspel

  synonym:
 • bok

7. A collection of rules or prescribed standards on the basis of which decisions are made

 • "They run things by the book around here"
  synonym:
 • book
 • ,
 • rule book

7. En samling regler eller föreskrivna normer på grundval av vilka beslut fattas

 • "De kör saker enligt boken här"
  synonym:
 • bok
 • ,
 • regelbok

8. The sacred writings of islam revealed by god to the prophet muhammad during his life at mecca and medina

  synonym:
 • Koran
 • ,
 • Quran
 • ,
 • al-Qur'an
 • ,
 • Book

8. Islams heliga skrifter uppenbarade av gud för profeten muhammed under hans liv i mecka och medina

  synonym:
 • Koranen
 • ,
 • al-Koranen
 • ,
 • Bok

9. The sacred writings of the christian religions

 • "He went to carry the word to the heathen"
  synonym:
 • Bible
 • ,
 • Christian Bible
 • ,
 • Book
 • ,
 • Good Book
 • ,
 • Holy Scripture
 • ,
 • Holy Writ
 • ,
 • Scripture
 • ,
 • Word of God
 • ,
 • Word

9. De kristna religionernas heliga skrifter

 • "Han gick för att bära ordet till hedningarna"
  synonym:
 • Bibel
 • ,
 • Kristen bibel
 • ,
 • Bok
 • ,
 • Bra bok
 • ,
 • Heliga Skriften
 • ,
 • Helig skrift
 • ,
 • Skriften
 • ,
 • Guds ord
 • ,
 • Ord

10. A major division of a long written composition

 • "The book of isaiah"
  synonym:
 • book

10. En stor uppdelning av en lång skriven komposition

 • "Jesajas bok"
  synonym:
 • bok

11. A number of sheets (ticket or stamps etc.) bound together on one edge

 • "He bought a book of stamps"
  synonym:
 • book

11. Ett antal ark (biljett eller stämplar etc.) sammanbundna på ena kanten

 • "Han köpte en frimärksbok"
  synonym:
 • bok

verb

1. Engage for a performance

 • "Her agent had booked her for several concerts in tokyo"
  synonym:
 • book

1. Engagera för en föreställning

 • "Hennes agent hade bokat henne för flera konserter i tokyo"
  synonym:
 • bok

2. Arrange for and reserve (something for someone else) in advance

 • "Reserve me a seat on a flight"
 • "The agent booked tickets to the show for the whole family"
 • "Please hold a table at maxim's"
  synonym:
 • reserve
 • ,
 • hold
 • ,
 • book

2. Ordna och reservera (något för någon annan) i förväg

 • "Reservera mig en plats på ett flyg"
 • "Agenten bokade biljetter till föreställningen för hela familjen"
 • "Snälla håll ett bord hos maxim"
  synonym:
 • reservera
 • ,
 • håll
 • ,
 • bok

3. Record a charge in a police register

 • "The policeman booked her when she tried to solicit a man"
  synonym:
 • book

3. Anteckna en åtalspunkt i ett polisregister

 • "Polisen bokade henne när hon försökte värva en man"
  synonym:
 • bok

4. Register in a hotel booker

  synonym:
 • book

4. Registrera dig i en hotellbokare

  synonym:
 • bok

Examples of using

"Ganon made man in his image, and spoke to his creations: "You are my prisoners." Wait, what the hell is this..?" "It's a book." "I know a book if I see one, Sister Ipo. What book—" "Read the book!" "You goose."
"Ganon gjorde människan till sin avbild, och talade till sina skapelser: "Ni är mina fångar." Vänta, vad fan är det här..?" "Det är en bok." "Jag kan en bok om jag ser en, syster Ipo. Vilken bok—" "Läs boken!" "Du gås."
Last time he told me he'd lend me that book the next day
Förra gången sa han till mig att han skulle låna mig den boken nästa dag
I hope you enjoy reading this book as much as I enjoyed writing it.
Jag hoppas att du tycker om att läsa den här boken lika mycket som jag tyckte om att skriva den.