Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "board" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "board" till svenska språket

EnglishSwedish

Board

[Styrelse]
/bɔrd/

noun

1. A committee having supervisory powers

 • "The board has seven members"
  synonym:
 • board

1. En kommitté som har tillsynsbefogenheter

 • "Styrelsen har sju ledamöter"
  synonym:
 • styrelse

2. A stout length of sawn timber

 • Made in a wide variety of sizes and used for many purposes
  synonym:
 • board
 • ,
 • plank

2. En kraftig längd av sågat virke

 • Tillverkad i en mängd olika storlekar och används för många ändamål
  synonym:
 • styrelse
 • ,
 • planka

3. A flat piece of material designed for a special purpose

 • "He nailed boards across the windows"
  synonym:
 • board

3. En platt bit material som utformats för ett särskilt ändamål

 • "Han spikade brädor över fönstren"
  synonym:
 • styrelse

4. Food or meals in general

 • "She sets a fine table"
 • "Room and board"
  synonym:
 • board
 • ,
 • table

4. Mat eller måltider i allmänhet

 • "Hon dukar ett fint bord"
 • "Rum och kost"
  synonym:
 • styrelse
 • ,
 • tabell

5. A vertical surface on which information can be displayed to public view

  synonym:
 • display panel
 • ,
 • display board
 • ,
 • board

5. En vertikal yta på vilken information kan visas för allmänheten

  synonym:
 • displaypanel
 • ,
 • displaytavla
 • ,
 • styrelse

6. A table at which meals are served

 • "He helped her clear the dining table"
 • "A feast was spread upon the board"
  synonym:
 • dining table
 • ,
 • board

6. Ett bord där måltider serveras

 • "Han hjälpte henne att rensa matbordet"
 • "En fest spreds på brädet"
  synonym:
 • matbord
 • ,
 • styrelse

7. Electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices

 • "He checked the instrument panel"
 • "Suddenly the board lit up like a christmas tree"
  synonym:
 • control panel
 • ,
 • instrument panel
 • ,
 • control board
 • ,
 • board
 • ,
 • panel

7. Elektrisk anordning bestående av en plan isolerad yta som innehåller strömbrytare och rattar samt mätare för styrning av andra elektriska apparater

 • "Han kollade instrumentpanelen"
 • "Plötsligt lyste brädan upp som en julgran"
  synonym:
 • kontrollpanel
 • ,
 • instrumentpanel
 • ,
 • kontrollbräda
 • ,
 • styrelse
 • ,
 • panel

8. A printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  synonym:
 • circuit board
 • ,
 • circuit card
 • ,
 • board
 • ,
 • card
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • add-in

8. En tryckt krets som kan sättas in i expansionsplatser i en dator för att öka datorns möjligheter

  synonym:
 • kretskort
 • ,
 • styrelse
 • ,
 • kort
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • lägga till

9. A flat portable surface (usually rectangular) designed for board games

 • "He got out the board and set up the pieces"
  synonym:
 • board
 • ,
 • gameboard

9. En platt bärbar yta (vanligtvis rektangulär) designad för brädspel

 • "Han gick ut ur brädet och satte upp bitarna"
  synonym:
 • styrelse
 • ,
 • spelplan

verb

1. Get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)

  synonym:
 • board
 • ,
 • get on

1. Gå ombord på (tåg, bussar, fartyg, flygplan etc.)

  synonym:
 • styrelse
 • ,
 • gå på

2. Live and take one's meals at or in

 • "She rooms in an old boarding house"
  synonym:
 • board
 • ,
 • room

2. Bo och ta sina måltider vid eller i

 • "Hon rum i ett gammalt pensionat"
  synonym:
 • styrelse
 • ,
 • rum

3. Lodge and take meals (at)

  synonym:
 • board

3. Logera och ta måltider (at)

  synonym:
 • styrelse

4. Provide food and lodging (for)

 • "The old lady is boarding three men"
  synonym:
 • board

4. Tillhandahålla mat och logi (för)

 • "Gumman går ombord på tre män"
  synonym:
 • styrelse

Examples of using

What do they charge for room and board?
Vad tar de betalt för rum och kost?
Tom was not allowed to board the plane because he did not hold a valid travel document.
Tom fick inte gå ombord på planet eftersom han inte hade ett giltigt resedokument.
The matter is coming up before the board of executives tomorrow.
Ärendet kommer upp till styrelsen i morgon.