Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blind" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blind" till svenska språket

EnglishSwedish

Blind

[Blind]
/blaɪnd/

noun

1. People who have severe visual impairments, considered as a group

 • "He spent hours reading to the blind"
  synonym:
 • blind

1. Personer som har allvarliga synnedsättningar, betraktas som en grupp

 • "Han tillbringade timmar med att läsa för blinda"
  synonym:
 • blind

2. A hiding place sometimes used by hunters (especially duck hunters)

 • "He waited impatiently in the blind"
  synonym:
 • blind

2. Ett gömställe som ibland används av jägare (särskilt ankjägare)

 • "Han väntade otåligt i blinda"
  synonym:
 • blind

3. A protective covering that keeps things out or hinders sight

 • "They had just moved in and had not put up blinds yet"
  synonym:
 • blind
 • ,
 • screen

3. Ett skyddande hölje som håller saker utanför eller hindrar synen

 • "De hade precis flyttat in och hade inte satt upp persienner än"
  synonym:
 • blind
 • ,
 • skärm

4. Something intended to misrepresent the true nature of an activity

 • "He wasn't sick--it was just a subterfuge"
 • "The holding company was just a blind"
  synonym:
 • subterfuge
 • ,
 • blind

4. Något avsett att förvränga den sanna naturen hos en aktivitet

 • "Han var inte sjuk--det var bara en underdrift"
 • "Holdingbolaget var bara en blind"
  synonym:
 • underdrift
 • ,
 • blind

verb

1. Render unable to see

  synonym:
 • blind

1. Rendering kan inte se

  synonym:
 • blind

2. Make blind by putting the eyes out

 • "The criminals were punished and blinded"
  synonym:
 • blind

2. Gör blind genom att sätta ut ögonen

 • "Brottslingarna straffades och förblindades"
  synonym:
 • blind

3. Make dim by comparison or conceal

  synonym:
 • blind
 • ,
 • dim

3. Gör dim genom jämförelse eller dölj

  synonym:
 • blind
 • ,
 • dämpa

adjective

1. Unable to see

 • "A person is blind to the extent that he must devise alternative techniques to do efficiently those things he would do with sight if he had normal vision"--kenneth jernigan
  synonym:
 • blind
 • ,
 • unsighted

1. Kan inte se

 • "En person är blind till den grad att han måste utarbeta alternativa tekniker för att effektivt göra de saker han skulle göra med synen om han hade normal syn" - kenneth jernigan
  synonym:
 • blind
 • ,
 • osynlig

2. Unable or unwilling to perceive or understand

 • "Blind to a lover's faults"
 • "Blind to the consequences of their actions"
  synonym:
 • blind

2. Oförmögen eller ovillig att uppfatta eller förstå

 • "Blind för en älskares fel"
 • "Blind för konsekvenserna av deras handlingar"
  synonym:
 • blind

3. Not based on reason or evidence

 • "Blind hatred"
 • "Blind faith"
 • "Unreasoning panic"
  synonym:
 • blind
 • ,
 • unreasoning

3. Inte baserat på skäl eller bevis

 • "Blindt hat"
 • "Blind tro"
 • "Orimlig panik"
  synonym:
 • blind
 • ,
 • oresonlig

Examples of using

Tom worked as a reader to the blind.
Tom arbetade som läsare för blinda.
A blind man shouldn't play cards.
En blind man ska inte spela kort.
Tom was almost blind.
Tom var nästan blind.