Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bit" till svenska språket

EnglishSwedish

Bit

[Bit]
/bɪt/

noun

1. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

1. En liten bit eller mängd av något

 • "En plats med te"
 • "Lite papper"
 • "Lite ludd"
 • "Jag gav honom lite av mitt sinne"
  synonym:
 • fläck
 • ,
 • bit

2. A small fragment of something broken off from the whole

 • "A bit of rock caught him in the eye"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • flake
 • ,
 • fleck
 • ,
 • scrap

2. Ett litet fragment av något som brutits av från helheten

 • "Lite sten fångade honom i ögonen"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • flinga
 • ,
 • fläck
 • ,
 • skrot

3. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

3. En oändligt kort tid

 • "Vänta bara ett ögonblick"
 • "På ett mo"
 • "Det tar bara en minut"
 • "Om bara lite"
  synonym:
 • ögonblick
 • ,
 • mo
 • ,
 • minut
 • ,
 • andra
 • ,
 • bit

4. An instance of some kind

 • "It was a nice piece of work"
 • "He had a bit of good luck"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • bit

4. Ett exempel av något slag

 • "Det var ett fint arbete"
 • "Han hade lite tur"
  synonym:
 • stycke
 • ,
 • bit

5. Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding

 • "The horse was not accustomed to a bit"
  synonym:
 • bit

5. Metallbit som hålls i hästens mun av tyglar och används för att kontrollera hästen under ridning

 • "Hästen var inte van vid ett dugg"
  synonym:
 • bit

6. A unit of measurement of information (from binary + digit)

 • The amount of information in a system having two equiprobable states
 • "There are 8 bits in a byte"
  synonym:
 • bit

6. En måttenhet för information (från binär + siffra)

 • Mängden information i ett system med två ekviprobabla tillstånd
 • "Det finns 8 bitar i en byte"
  synonym:
 • bit

7. A small amount of solid food

 • A mouthful
 • "All they had left was a bit of bread"
  synonym:
 • morsel
 • ,
 • bit
 • ,
 • bite

7. En liten mängd fast föda

 • En munsbit
 • "Allt de hade kvar var lite bröd"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • bita

8. A small fragment

 • "Overheard snatches of their conversation"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • bit

8. Ett litet fragment

 • "Hörde ryckningar av deras konversation"
  synonym:
 • ryck
 • ,
 • bit

9. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

9. En kort teaterföreställning som ingår i ett längre program

 • "Han gjorde sin handling tre gånger varje kväll"
 • "Hon hade en catchy liten rutin"
 • "Det var ett av de bästa numren han någonsin gjort"
  synonym:
 • agera
 • ,
 • rutin
 • ,
 • nummer
 • ,
 • sväng
 • ,
 • bit

10. The part of a key that enters a lock and lifts the tumblers

  synonym:
 • bit

10. Den del av en nyckel som går in i ett lås och lyfter tumlarna

  synonym:
 • bit

11. The cutting part of a drill

 • Usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press
 • "He looked around for the right size bit"
  synonym:
 • bit

11. Skärdelen av en borr

 • Vanligtvis spetsig och gängad och är utbytbar i en stag eller bitstock eller borrpress
 • "Han såg sig omkring efter rätt storlek"
  synonym:
 • bit

Examples of using

Aren't you too a little bit romantic, Mary?
Är du inte för lite romantisk, Mary?
I think a bit of anger is better for you than worry.
Jag tror att lite ilska är bättre för dig än oro.
I suppose I could wait a little bit longer.
Jag antar att jag kunde vänta lite längre.