Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bill" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bill" till svenska språket

EnglishSwedish

Bill

[Bill]
/bɪl/

noun

1. A statute in draft before it becomes law

 • "They held a public hearing on the bill"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • measure

1. En stadga i utkast innan den blir lag

 • "De höll en offentlig utfrågning om lagförslaget"
  synonym:
 • räkning
 • ,
 • mäta

2. An itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered

 • "He paid his bill and left"
 • "Send me an account of what i owe"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • account
 • ,
 • invoice

2. En specificerad redogörelse för skyldiga pengar för varor som skickats eller utförda tjänster

 • "Han betalade sin räkning och gick"
 • "Skicka mig en redogörelse för vad jag är skyldig"
  synonym:
 • räkning
 • ,
 • konto
 • ,
 • faktura

3. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

3. En bit papperspengar (särskilt en utgiven av en centralbank)

 • "Han skalade av fem tusen-zloty-sedlar"
  synonym:
 • räkning
 • ,
 • notera
 • ,
 • regeringens anmärkning
 • ,
 • bankräkning
 • ,
 • bankens räkning
 • ,
 • banksedel
 • ,
 • sedel
 • ,
 • Federal Reserve-anteckning
 • ,
 • grönrygg

4. The entertainment offered at a public presentation

  synonym:
 • bill

4. Underhållningen som erbjuds vid en offentlig presentation

  synonym:
 • räkning

5. An advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution

 • "He mailed the circular to all subscribers"
  synonym:
 • circular
 • ,
 • handbill
 • ,
 • bill
 • ,
 • broadside
 • ,
 • broadsheet
 • ,
 • flier
 • ,
 • flyer
 • ,
 • throwaway

5. En annons (vanligtvis tryckt på en sida eller i en broschyr) avsedd för bred spridning

 • "Han skickade cirkuläret till alla prenumeranter"
  synonym:
 • cirkulär
 • ,
 • handsedel
 • ,
 • räkning
 • ,
 • bredsida
 • ,
 • broadsheet
 • ,
 • flygblad
 • ,
 • slänga

6. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

6. En skylt uppsatt på allmän plats som annons

 • "En affisch annonserade om de kommande attraktionerna"
  synonym:
 • affisch
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • plakat
 • ,
 • meddelande
 • ,
 • räkning
 • ,
 • kort

7. A list of particulars (as a playbill or bill of fare)

  synonym:
 • bill

7. En lista med uppgifter (som en spelsedel eller biljett)

  synonym:
 • räkning

8. A long-handled saw with a curved blade

 • "He used a bill to prune branches off of the tree"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • billhook

8. En långskaftad såg med böjt blad

 • "Han använde en sedel för att beskära grenar från trädet"
  synonym:
 • räkning
 • ,
 • bolkrok

9. A brim that projects to the front to shade the eyes

 • "He pulled down the bill of his cap and trudged ahead"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • peak
 • ,
 • eyeshade
 • ,
 • visor
 • ,
 • vizor

9. Ett brätte som skjuter ut framtill för att skugga ögonen

 • "Han drog ner näbben på sin mössa och traskade framåt"
  synonym:
 • räkning
 • ,
 • topp
 • ,
 • ögonskugga
 • ,
 • visir

10. Horny projecting mouth of a bird

  synonym:
 • beak
 • ,
 • bill
 • ,
 • neb
 • ,
 • nib
 • ,
 • pecker

10. Kåt utskjutande mun på en fågel

  synonym:
 • näbb
 • ,
 • räkning
 • ,
 • neb
 • ,
 • spets
 • ,
 • pecker

verb

1. Demand payment

 • "Will i get charged for this service?"
 • "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bill

1. Kräva betalning

 • "Kommer jag att debiteras för den här tjänsten?"
 • "Vi fakturerades för 4 nätter på hotellet, även om vi bodde bara 3 nätter"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • räkning

2. Advertise especially by posters or placards

 • "He was billed as the greatest tenor since caruso"
  synonym:
 • bill

2. Annonsera speciellt med affischer eller plakat

 • "Han ansågs vara den största tenoren sedan caruso"
  synonym:
 • räkning

3. Publicize or announce by placards

  synonym:
 • placard
 • ,
 • bill

3. Publicera eller tillkännage med plakat

  synonym:
 • plakat
 • ,
 • räkning

Examples of using

They rushed the bill through.
De skyndade igenom notan.
I forgot to pay the electric bill.
Jag glömde betala elräkningen.
Tom paid the bill and pocketed the change.
Tom betalade räkningen och stoppade in bytet.