Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bear" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "björn" till svenska språket

EnglishSwedish

Bear

[Björn]
/bɛr/

noun

1. Massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws

  synonym:
 • bear

1. Massiva plantigrade köttätande eller allätande däggdjur med långa lurviga pälsar och starka klor

  synonym:
 • björn

2. An investor with a pessimistic market outlook

 • An investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
  synonym:
 • bear

2. En investerare med pessimistiska marknadsutsikter

 • En investerare som förväntar sig att priserna faller och så säljer nu för att senare köpa till ett lägre pris
  synonym:
 • björn

verb

1. Have

 • "Bear a resemblance"
 • "Bear a signature"
  synonym:
 • bear

1. Har

 • "Bär en likhet"
 • "Bär en signatur"
  synonym:
 • björn

2. Cause to be born

 • "My wife had twins yesterday!"
  synonym:
 • give birth
 • ,
 • deliver
 • ,
 • bear
 • ,
 • birth
 • ,
 • have

2. Orsak att födas

 • "Min fru hade tvillingar igår!"
  synonym:
 • föda
 • ,
 • leverera
 • ,
 • björn
 • ,
 • födelse
 • ,
 • har

3. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

3. Stå ut med något eller någon obehaglig

 • "Jag orkar inte med hans ständiga kritik"
 • "Den nye sekreteraren fick utstå många oprofessionella kommentarer"
 • "Han lärde sig att tolerera värmen"
 • "Hon stack ut två år i ett eländigt äktenskap"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • stick ut
 • ,
 • mage
 • ,
 • björn
 • ,
 • stå
 • ,
 • tolerera
 • ,
 • stöd
 • ,
 • bäck
 • ,
 • förbli
 • ,
 • lida
 • ,
 • sätta upp

4. Move while holding up or supporting

 • "Bear gifts"
 • "Bear a heavy load"
 • "Bear news"
 • "Bearing orders"
  synonym:
 • bear

4. Flytta medan du håller upp eller stöder

 • "Bär gåvor"
 • "Bär en tung last"
 • "Björnnyheter"
 • "Bär order"
  synonym:
 • björn

5. Bring forth, "the apple tree bore delicious apples this year"

 • "The unidentified plant bore gorgeous flowers"
  synonym:
 • bear
 • ,
 • turn out

5. Ta fram, "äppelträdet bar läckra äpplen i år"

 • "Den oidentifierade växten bar underbara blommor"
  synonym:
 • björn
 • ,
 • vända ut

6. Take on as one's own the expenses or debts of another person

 • "I'll accept the charges"
 • "She agreed to bear the responsibility"
  synonym:
 • bear
 • ,
 • take over
 • ,
 • accept
 • ,
 • assume

6. Ta på sig som sin egen en annan persons utgifter eller skulder

 • "Jag accepterar anklagelserna"
 • "Hon gick med på att bära ansvaret"
  synonym:
 • björn
 • ,
 • ta över
 • ,
 • acceptera
 • ,
 • anta

7. Contain or hold

 • Have within
 • "The jar carries wine"
 • "The canteen holds fresh water"
 • "This can contains water"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • bear
 • ,
 • carry
 • ,
 • contain

7. Innehålla eller hålla

 • Har inom
 • "Burken bär vin"
 • "Kantinen rymmer färskvatten"
 • "Den här burken innehåller vatten"
  synonym:
 • håll
 • ,
 • björn
 • ,
 • bära
 • ,
 • innehålla

8. Bring in

 • "Interest-bearing accounts"
 • "How much does this savings certificate pay annually?"
  synonym:
 • yield
 • ,
 • pay
 • ,
 • bear

8. Föra in

 • "Räntebärande konton"
 • "Hur mycket betalar detta sparcertifikat årligen?"
  synonym:
 • avkastning
 • ,
 • betala
 • ,
 • björn

9. Have on one's person

 • "He wore a red ribbon"
 • "Bear a scar"
  synonym:
 • wear
 • ,
 • bear

9. Ha på sin person

 • "Han bar ett rött band"
 • "Bär ett ärr"
  synonym:
 • bära
 • ,
 • björn

10. Behave in a certain manner

 • "She carried herself well"
 • "He bore himself with dignity"
 • "They conducted themselves well during these difficult times"
  synonym:
 • behave
 • ,
 • acquit
 • ,
 • bear
 • ,
 • deport
 • ,
 • conduct
 • ,
 • comport
 • ,
 • carry

10. Bete dig på ett visst sätt

 • "Hon bar sig bra"
 • "Han bar sig själv med värdighet"
 • "De skötte sig bra under dessa svåra tider"
  synonym:
 • uppföra sig
 • ,
 • frikänna
 • ,
 • björn
 • ,
 • utvisa
 • ,
 • uppförande
 • ,
 • komport
 • ,
 • bära

11. Have rightfully

 • Of rights, titles, and offices
 • "She bears the title of duchess"
 • "He held the governorship for almost a decade"
  synonym:
 • bear
 • ,
 • hold

11. Har rätt

 • Av rättigheter, titlar och kontor
 • "Hon bär titeln hertiginna"
 • "Han innehade guvernörsposten i nästan ett decennium"
  synonym:
 • björn
 • ,
 • håll

12. Support or hold in a certain manner

 • "She holds her head high"
 • "He carried himself upright"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • carry
 • ,
 • bear

12. Stöd eller håll på ett visst sätt

 • "Hon håller huvudet högt"
 • "Han bar sig upprätt"
  synonym:
 • håll
 • ,
 • bära
 • ,
 • björn

13. Be pregnant with

 • "She is bearing his child"
 • "The are expecting another child in january"
 • "I am carrying his child"
  synonym:
 • have a bun in the oven
 • ,
 • bear
 • ,
 • carry
 • ,
 • gestate
 • ,
 • expect

13. Vara gravid med

 • "Hon föder hans barn"
 • "De väntar ett barn till i januari"
 • "Jag bär hans barn"
  synonym:
 • ta en bulle i ugnen
 • ,
 • björn
 • ,
 • bära
 • ,
 • dräktig
 • ,
 • förvänta

Examples of using

I'm sort of glad it's you and not him telling me; I couldn't bear to see that man again.
Jag är lite glad att det är du och inte han som säger till mig; Jag orkade inte se den mannen igen.
I don't like your face and I can't bear your company any longer.
Jag gillar inte ditt ansikte och jag orkar inte med ditt sällskap längre.
She scared a bear away.
Hon skrämde bort en björn.