Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bass" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bas" till svenska språket

EnglishSwedish

Bass

[Bas]
/bæs/

noun

1. The lowest part of the musical range

  synonym:
 • bass

1. Den lägsta delen av det musikaliska utbudet

  synonym:
 • bas

2. The lowest part in polyphonic music

  synonym:
 • bass
 • ,
 • bass part

2. Den lägsta delen i polyfonisk musik

  synonym:
 • bas
 • ,
 • basstämma

3. An adult male singer with the lowest voice

  synonym:
 • bass
 • ,
 • basso

3. En vuxen manlig sångare med lägst röst

  synonym:
 • bas
 • ,
 • basso

4. The lean flesh of a saltwater fish of the family serranidae

  synonym:
 • sea bass
 • ,
 • bass

4. Det magra köttet från en saltvattensfisk av familjen serranidae

  synonym:
 • havsabborre
 • ,
 • bas

5. Any of various north american freshwater fish with lean flesh (especially of the genus micropterus)

  synonym:
 • freshwater bass
 • ,
 • bass

5. Någon av olika nordamerikanska sötvattensfiskar med magert kött (särskilt av släktet micropterus)

  synonym:
 • sötvattensbas
 • ,
 • bas

6. The lowest adult male singing voice

  synonym:
 • bass
 • ,
 • bass voice
 • ,
 • basso

6. Den lägsta vuxna manliga sångrösten

  synonym:
 • bas
 • ,
 • basröst
 • ,
 • basso

7. The member with the lowest range of a family of musical instruments

  synonym:
 • bass

7. Medlemmen med det lägsta utbudet av en familj av musikinstrument

  synonym:
 • bas

8. Nontechnical name for any of numerous edible marine and freshwater spiny-finned fishes

  synonym:
 • bass

8. Icke-tekniskt namn för någon av många ätbara havs- och sötvattensfiskar

  synonym:
 • bas

adjective

1. Having or denoting a low vocal or instrumental range

 • "A deep voice"
 • "A bass voice is lower than a baritone voice"
 • "A bass clarinet"
  synonym:
 • bass
 • ,
 • deep

1. Att ha eller beteckna ett lågt sång- eller instrumentalomfång

 • "En djup röst"
 • "En basröst är lägre än en barytonröst"
 • "En basklarinett"
  synonym:
 • bas
 • ,
 • djup

Examples of using

Yes, he shaved all the frets off of his bass guitar, but it doesn't make him Jaco Pastorius.
Ja, han rakade bort alla band från sin basgitarr, men det gör honom inte till Jaco Pastorius.