Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "balance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "balans" till svenska språket

EnglishSwedish

Balance

[Balans]
/bæləns/

noun

1. A state of equilibrium

  synonym:
 • balance

1. Ett jämviktstillstånd

  synonym:
 • balans

2. Equality between the totals of the credit and debit sides of an account

  synonym:
 • balance

2. Likhet mellan summan av kredit- och debetsidorna på ett konto

  synonym:
 • balans

3. Harmonious arrangement or relation of parts or elements within a whole (as in a design)

 • "In all perfectly beautiful objects there is found the opposition of one part to another and a reciprocal balance"- john ruskin
  synonym:
 • proportion
 • ,
 • proportionality
 • ,
 • balance

3. Harmoniskt arrangemang eller förhållande mellan delar eller element inom en helhet (som i en design)

 • "I alla fullkomligt vackra föremål finns en dels motstånd mot en annan och en ömsesidig balans" - john ruskin
  synonym:
 • andel
 • ,
 • proportionalitet
 • ,
 • balans

4. Equality of distribution

  synonym:
 • balance
 • ,
 • equilibrium
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • counterbalance

4. Jämn fördelning

  synonym:
 • balans
 • ,
 • jämvikt
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • motvikt

5. Something left after other parts have been taken away

 • "There was no remainder"
 • "He threw away the rest"
 • "He took what he wanted and i got the balance"
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • balance
 • ,
 • residual
 • ,
 • residue
 • ,
 • residuum
 • ,
 • rest

5. Något kvar efter att andra delar har tagits bort

 • "Det fanns ingen rest"
 • "Han slängde resten"
 • "Han tog vad han ville och jag fick balansen"
  synonym:
 • återstod
 • ,
 • balans
 • ,
 • rest
 • ,
 • vila

6. The difference between the totals of the credit and debit sides of an account

  synonym:
 • balance

6. Skillnaden mellan summan av kredit- och debetsidorna på ett konto

  synonym:
 • balans

7. (astrology) a person who is born while the sun is in libra

  synonym:
 • Libra
 • ,
 • Balance

7. (astrologi) en person som föds medan solen är i vågen

  synonym:
 • Vågen
 • ,
 • Balans

8. The seventh sign of the zodiac

 • The sun is in this sign from about september 23 to october 22
  synonym:
 • Libra
 • ,
 • Libra the Balance
 • ,
 • Balance
 • ,
 • Libra the Scales

8. Zodiakens sjunde tecken

 • Solen står i detta tecken fr. o. m. den 23 september t. o. m. den 22 oktober
  synonym:
 • Vågen
 • ,
 • Vågen balansen
 • ,
 • Balans
 • ,
 • Vågen vågen

9. (mathematics) an attribute of a shape or relation

 • Exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane
  synonym:
 • symmetry
 • ,
 • symmetricalness
 • ,
 • correspondence
 • ,
 • balance

9. (matematik) ett attribut för en form eller relation

 • Exakt reflektion av form på motsatta sidor av en skiljelinje eller plan
  synonym:
 • symmetri
 • ,
 • korrespondens
 • ,
 • balans

10. A weight that balances another weight

  synonym:
 • counterweight
 • ,
 • counterbalance
 • ,
 • counterpoise
 • ,
 • balance
 • ,
 • equalizer
 • ,
 • equaliser

10. En vikt som balanserar en annan vikt

  synonym:
 • motvikt
 • ,
 • balans
 • ,
 • utjämnare

11. A wheel that regulates the rate of movement in a machine

 • Especially a wheel oscillating against the hairspring of a timepiece to regulate its beat
  synonym:
 • balance wheel
 • ,
 • balance

11. Ett hjul som reglerar rörelsehastigheten i en maskin

 • Speciellt ett hjul som oscillerar mot hårfjädern på en klocka för att reglera dess slag
  synonym:
 • balanshjul
 • ,
 • balans

12. A scale for weighing

 • Depends on pull of gravity
  synonym:
 • balance

12. En våg för vägning

 • Beror på drag av gravitationen
  synonym:
 • balans

verb

1. Bring into balance or equilibrium

 • "She has to balance work and her domestic duties"
 • "Balance the two weights"
  synonym:
 • balance
 • ,
 • equilibrate
 • ,
 • equilibrize
 • ,
 • equilibrise

1. Bringa i balans eller jämvikt

 • "Hon måste balansera arbete och sina hemuppgifter"
 • "Balansera de två vikterna"
  synonym:
 • balans
 • ,
 • jämvikta
 • ,
 • jämvikt

2. Compute credits and debits of an account

  synonym:
 • balance

2. Beräkna krediter och debiteringar för ett konto

  synonym:
 • balans

3. Hold or carry in equilibrium

  synonym:
 • poise
 • ,
 • balance

3. Håll eller bär i jämvikt

  synonym:
 • balans

4. Be in equilibrium

 • "He was balancing on one foot"
  synonym:
 • balance

4. Vara i jämvikt

 • "Han balanserade på ena foten"
  synonym:
 • balans

Examples of using

I won't be able to remit the balance until the first of the month.
Jag kommer inte att kunna betala tillbaka saldot förrän den första i månaden.
Tom recovered his balance immediately.
Tom återställde balansen omedelbart.
There's a balance between touting the equal merit of everything and being closed-mindedly opinionated, that I'm still trying to find.
Det finns en balans mellan att framhålla alltings lika förtjänst och att vara sluten, som jag fortfarande försöker hitta.