Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "awkward" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "besvärlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Awkward

[Besvärlig]
/ɑkwərd/

adjective

1. Causing inconvenience

 • "They arrived at an awkward time"
  synonym:
 • awkward

1. Orsakar olägenheter

 • "De kom vid en besvärlig tidpunkt"
  synonym:
 • besvärlig

2. Lacking grace or skill in manner or movement or performance

 • "An awkward dancer"
 • "An awkward gesture"
 • "Too awkward with a needle to make her own clothes"
 • "His clumsy fingers produced an awkward knot"
  synonym:
 • awkward

2. Saknar nåd eller skicklighet i sätt eller rörelse eller prestation

 • "En besvärlig dansare"
 • "En besvärlig gest"
 • "För besvärligt med en nål för att göra sina egna kläder"
 • "Hans klumpiga fingrar gav en besvärlig knut"
  synonym:
 • besvärlig

3. Difficult to handle or manage especially because of shape

 • "An awkward bundle to carry"
 • "A load of bunglesome paraphernalia"
 • "Clumsy wooden shoes"
 • "The cello, a rather ungainly instrument for a girl"
  synonym:
 • awkward
 • ,
 • bunglesome
 • ,
 • clumsy
 • ,
 • ungainly

3. Svår att hantera eller hantera speciellt på grund av form

 • "En besvärlig bunt att bära"
 • "En last av kluriga tillbehör"
 • "Klumpiga träskor"
 • "Cellon, ett ganska otympligt instrument för en tjej"
  synonym:
 • besvärlig
 • ,
 • klurig
 • ,
 • klumpig
 • ,
 • otymplig

4. Not elegant or graceful in expression

 • "An awkward prose style"
 • "A clumsy apology"
 • "His cumbersome writing style"
 • "If the rumor is true, can anything be more inept than to repeat it now?"
  synonym:
 • awkward
 • ,
 • clumsy
 • ,
 • cumbersome
 • ,
 • inapt
 • ,
 • inept
 • ,
 • ill-chosen

4. Inte elegant eller graciös i uttryck

 • "En besvärlig prosastil"
 • "En klumpig ursäkt"
 • "Hans besvärliga skrivstil"
 • "Om ryktet är sant, kan något vara mer odugligt än att upprepa det nu?"
  synonym:
 • besvärlig
 • ,
 • klumpig
 • ,
 • olämplig
 • ,
 • oduglig
 • ,
 • dåligt vald

5. Hard to deal with

 • Especially causing pain or embarrassment
 • "Awkward (or embarrassing or difficult) moments in the discussion"
 • "An awkward pause followed his remark"
 • "A sticky question"
 • "In the unenviable position of resorting to an act he had planned to save for the climax of the campaign"
  synonym:
 • awkward
 • ,
 • embarrassing
 • ,
 • sticky
 • ,
 • unenviable

5. Svårt att hantera

 • Särskilt orsakar smärta eller förlägenhet
 • "Besvärliga (eller pinsamma eller svåra) ögonblick i diskussionen"
 • "En besvärlig paus följde hans kommentar"
 • "En klibbig fråga"
 • "I den föga avundsvärda positionen att tillgripa en handling som han hade planerat att spara till kampanjens klimax"
  synonym:
 • besvärlig
 • ,
 • pinsamt
 • ,
 • klibbig
 • ,
 • föga avundsvärd

6. Socially uncomfortable

 • Unsure and constrained in manner
 • "Awkward and reserved at parties"
 • "Ill at ease among eddies of people he didn't know"
 • "Was always uneasy with strangers"
  synonym:
 • awkward
 • ,
 • ill at ease(p)
 • ,
 • uneasy

6. Socialt obekväma

 • Osäker och begränsad på sättet
 • "Besvärligt och reserverat på fester"
 • "Illamående bland virvlar av människor han inte kände"
 • "Var alltid orolig med främlingar"
  synonym:
 • besvärlig
 • ,
 • illa till mods(p)
 • ,
 • orolig

Examples of using

Why would that be awkward?
Varför skulle det vara besvärligt?
The dictator tried in vain to get out of the awkward situation.
Diktatorn försökte förgäves ta sig ur den besvärliga situationen.
The awkward moment when your neighbour sees you break his fence.
Det besvärliga ögonblicket när din granne ser dig bryta hans staket.