Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attention" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppmärksamhet" till svenska språket

EnglishSwedish

Attention

[Uppmärksamhet]
/ətɛnʃən/

noun

1. The process whereby a person concentrates on some features of the environment to the (relative) exclusion of others

  synonym:
 • attention
 • ,
 • attending

1. Processen där en person koncentrerar sig på vissa egenskaper i miljön till (relativt) uteslutning av andra

  synonym:
 • uppmärksamhet
 • ,
 • deltar

2. The work of providing treatment for or attending to someone or something

 • "No medical care was required"
 • "The old car needs constant attention"
  synonym:
 • care
 • ,
 • attention
 • ,
 • aid
 • ,
 • tending

2. Arbetet med att ge behandling för eller ta hand om någon eller något

 • "Ingen sjukvård krävdes"
 • "Den gamla bilen behöver ständig uppmärksamhet"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • uppmärksamhet
 • ,
 • bistånd
 • ,
 • sköta

3. A general interest that leads people to want to know more

 • "She was the center of attention"
  synonym:
 • attention

3. Ett allmänt intresse som leder till att människor vill veta mer

 • "Hon var i centrum för uppmärksamheten"
  synonym:
 • uppmärksamhet

4. A courteous act indicating affection

 • "She tried to win his heart with her many attentions"
  synonym:
 • attention

4. En artig handling som indikerar tillgivenhet

 • "Hon försökte vinna hans hjärta med sin många uppmärksamhet"
  synonym:
 • uppmärksamhet

5. The faculty or power of mental concentration

 • "Keeping track of all the details requires your complete attention"
  synonym:
 • attention

5. Förmågan eller kraften i mental koncentration

 • "Att hålla reda på alla detaljer kräver din fullständiga uppmärksamhet"
  synonym:
 • uppmärksamhet

6. A motionless erect stance with arms at the sides and feet together

 • Assumed by military personnel during drill or review
 • "The troops stood at attention"
  synonym:
 • attention

6. En orörlig upprätt ställning med armar vid sidorna och fötterna tillsammans

 • Antas av militär personal under övning eller granskning
 • "Trupperna stod på uppmärksamhet"
  synonym:
 • uppmärksamhet

Examples of using

This book hasn't received the attention it deserves.
Den här boken har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.
Tom didn't pay attention to what Mary said.
Tom uppmärksammade inte vad Mary sa.
Thanks for giving this issue the attention it deserves.
Tack för att du ger denna fråga den uppmärksamhet den förtjänar.