Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "assume" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "anta" till svenska språket

EnglishSwedish

Assume

[Anta]
/əsum/

verb

1. Take to be the case or to be true

 • Accept without verification or proof
 • "I assume his train was late"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • presume
 • ,
 • take for granted

1. Ta för att vara fallet eller för att vara sant

 • Acceptera utan verifiering eller bevis
 • "Jag antar att hans tåg var sent"
  synonym:
 • anta
 • ,
 • förmoda
 • ,
 • ta för givet

2. Take on titles, offices, duties, responsibilities

 • "When will the new president assume office?"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • adopt
 • ,
 • take on
 • ,
 • take over

2. Ta på dig titlar, kontor, uppgifter, ansvar

 • "När tillträder den nya presidenten ämbetet?"
  synonym:
 • anta
 • ,
 • ta på
 • ,
 • ta över

3. Take on a certain form, attribute, or aspect

 • "His voice took on a sad tone"
 • "The story took a new turn"
 • "He adopted an air of superiority"
 • "She assumed strange manners"
 • "The gods assume human or animal form in these fables"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • acquire
 • ,
 • adopt
 • ,
 • take on
 • ,
 • take

3. Anta en viss form, egenskap eller aspekt

 • "Hans röst fick en sorglig ton"
 • "Berättelsen tog en ny vändning"
 • "Han antog en känsla av överlägsenhet"
 • "Hon antog konstiga seder"
 • "Gudarna antar mänsklig eller animalisk form i dessa fabler"
  synonym:
 • anta
 • ,
 • förvärva
 • ,
 • ta på
 • ,
 • ta

4. Take on as one's own the expenses or debts of another person

 • "I'll accept the charges"
 • "She agreed to bear the responsibility"
  synonym:
 • bear
 • ,
 • take over
 • ,
 • accept
 • ,
 • assume

4. Ta på sig som sin egen en annan persons utgifter eller skulder

 • "Jag accepterar anklagelserna"
 • "Hon gick med på att bära ansvaret"
  synonym:
 • björn
 • ,
 • ta över
 • ,
 • acceptera
 • ,
 • anta

5. Occupy or take on

 • "He assumes the lotus position"
 • "She took her seat on the stage"
 • "We took our seats in the orchestra"
 • "She took up her position behind the tree"
 • "Strike a pose"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • take
 • ,
 • strike
 • ,
 • take up

5. Ockupera eller ta på

 • "Han intar lotusställningen"
 • "Hon tog plats på scenen"
 • "Vi tog plats i orkestern"
 • "Hon intog sin position bakom trädet"
 • "Slå en pose"
  synonym:
 • anta
 • ,
 • ta
 • ,
 • strejk
 • ,
 • ta upp

6. Seize and take control without authority and possibly with force

 • Take as one's right or possession
 • "He assumed to himself the right to fill all positions in the town"
 • "He usurped my rights"
 • "She seized control of the throne after her husband died"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • usurp
 • ,
 • seize
 • ,
 • take over
 • ,
 • arrogate

6. Gripa och ta kontroll utan auktoritet och eventuellt med våld

 • Ta som sin rättighet eller besittning
 • "Han övertog sig rätten att fylla alla befattningar i staden"
 • "Han tillskansat sig mina rättigheter"
 • "Hon tog kontroll över tronen efter att hennes man dog"
  synonym:
 • anta
 • ,
 • tillskansa sig
 • ,
 • beslagta
 • ,
 • ta över
 • ,
 • arrogat

7. Make a pretence of

 • "She assumed indifference, even though she was seething with anger"
 • "He feigned sleep"
  synonym:
 • simulate
 • ,
 • assume
 • ,
 • sham
 • ,
 • feign

7. Göra en föreställning om

 • "Hon antog likgiltighet, trots att hon sjudade av ilska"
 • "Han låtsades sova"
  synonym:
 • simulera
 • ,
 • anta
 • ,
 • sken
 • ,
 • låtsas

8. Take up someone's soul into heaven

 • "This is the day when may was assumed into heaven"
  synonym:
 • assume

8. Ta upp någons själ till himlen

 • "Detta är dagen då maj antogs till himlen"
  synonym:
 • anta

9. Put clothing on one's body

 • "What should i wear today?"
 • "He put on his best suit for the wedding"
 • "The princess donned a long blue dress"
 • "The queen assumed the stately robes"
 • "He got into his jeans"
  synonym:
 • wear
 • ,
 • put on
 • ,
 • get into
 • ,
 • don
 • ,
 • assume

9. Sätt kläder på ens kropp

 • "Vad ska jag ha på mig idag?"
 • "Han tog på sig sin bästa kostym för bröllopet"
 • "Prinsessan tog på sig en lång blå klänning"
 • "Drottningen antog de ståtliga dräkterna"
 • "Han kom in i sina jeans"
  synonym:
 • bära
 • ,
 • sätta på
 • ,
 • komma in
 • ,
 • don
 • ,
 • anta

Examples of using

I assume that Tom can speak French.
Jag antar att Tom kan franska.
I assume you've heard about Tom's promotion.
Jag antar att du har hört talas om Toms befordran.
I assume you know where Tom hid the key.
Jag antar att du vet var Tom gömde nyckeln.