Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "assign" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tilldela" till svenska språket

EnglishSwedish

Assign

[Tilldela]
/əsaɪn/

verb

1. Give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)

  synonym:
 • delegate
 • ,
 • designate
 • ,
 • depute
 • ,
 • assign

1. Ge ett uppdrag till (en person) till en tjänst, eller tilldela en uppgift till (en person)

  synonym:
 • delegera
 • ,
 • utse
 • ,
 • ställföreträdare
 • ,
 • tilldela

2. Give out

 • "We were assigned new uniforms"
  synonym:
 • assign
 • ,
 • allot
 • ,
 • portion

2. Ge ut

 • "Vi tilldelades nya uniformer"
  synonym:
 • tilldela
 • ,
 • del

3. Attribute or credit to

 • "We attributed this quotation to shakespeare"
 • "People impute great cleverness to cats"
  synonym:
 • impute
 • ,
 • ascribe
 • ,
 • assign
 • ,
 • attribute

3. Attribut eller kredit till

 • "Vi tillskrev detta citat till shakespeare"
 • "Människor tillskriver katter stor smarthet"
  synonym:
 • tillskriva
 • ,
 • tilldela
 • ,
 • attribut

4. Select something or someone for a specific purpose

 • "The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise"
  synonym:
 • assign
 • ,
 • specify
 • ,
 • set apart

4. Välj något eller någon för ett specifikt ändamål

 • "Läraren gav honom i uppdrag att leda sina klasskamrater i övningen"
  synonym:
 • tilldela
 • ,
 • specificera
 • ,
 • avskilja

5. Attribute or give

 • "She put too much emphasis on her the last statement"
 • "He put all his efforts into this job"
 • "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story"
  synonym:
 • put
 • ,
 • assign

5. Tillskriva eller ge

 • "Hon lade för mycket vikt vid sitt sista uttalande"
 • "Han lade alla sina ansträngningar på det här jobbet"
 • "Läraren satte en intressant twist på tolkningen av berättelsen"
  synonym:
 • sätta
 • ,
 • tilldela

6. Make undue claims to having

  synonym:
 • arrogate
 • ,
 • assign

6. Göra otillbörliga anspråk på att ha

  synonym:
 • arrogat
 • ,
 • tilldela

7. Transfer one's right to

  synonym:
 • assign

7. Verföra sin rätt till

  synonym:
 • tilldela

8. Decide as to where something belongs in a scheme

 • "The biologist assigned the mushroom to the proper class"
  synonym:
 • assign
 • ,
 • attribute

8. Bestäm var något hör hemma i ett schema

 • "Biologen tilldelade svampen till rätt klass"
  synonym:
 • tilldela
 • ,
 • attribut

Examples of using

I have to assign more men to that work.
Jag måste tilldela fler män till det arbetet.