Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arrange" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "arrangera" till svenska språket

EnglishSwedish

Arrange

[Ordna]
/ərenʤ/

verb

1. Put into a proper or systematic order

 • "Arrange the books on the shelves in chronological order"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • set up

1. Sätta i en korrekt eller systematisk ordning

 • "Ordna böckerna på hyllorna i kronologisk ordning"
  synonym:
 • ordna
 • ,
 • ställa upp

2. Make arrangements for

 • "Can you arrange a meeting with the president?"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • fix up

2. Göra arrangemang för

 • "Kan du ordna ett möte med presidenten?"
  synonym:
 • ordna
 • ,
 • fixa till

3. Plan, organize, and carry out (an event)

 • "The neighboring tribe staged an invasion"
  synonym:
 • stage
 • ,
 • arrange

3. Planera, organisera och genomföra (ett evenemang)

 • "Den närliggande stammen iscensatte en invasion"
  synonym:
 • scen
 • ,
 • ordna

4. Set (printed matter) into a specific format

 • "Format this letter so it can be printed out"
  synonym:
 • format
 • ,
 • arrange

4. Ställ in (trycksaker) i ett specifikt format

 • "Formatera det här brevet så att det kan skrivas ut"
  synonym:
 • format
 • ,
 • ordna

5. Arrange attractively

 • "Dress my hair for the wedding"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • arrange
 • ,
 • set
 • ,
 • do
 • ,
 • coif
 • ,
 • coiffe
 • ,
 • coiffure

5. Ordna attraktivt

 • "Klä mitt hår till bröllopet"
  synonym:
 • klänning
 • ,
 • ordna
 • ,
 • uppsättning
 • ,
 • göra
 • ,
 • coif
 • ,
 • frisyr

6. Adapt for performance in a different way

 • "Set this poem to music"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • set

6. Anpassa för prestanda på ett annat sätt

 • "Sätt den här dikten till musik"
  synonym:
 • ordna
 • ,
 • uppsättning

7. Arrange thoughts, ideas, temporal events

 • "Arrange my schedule"
 • "Set up one's life"
 • "I put these memories with those of bygone times"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • set up
 • ,
 • put
 • ,
 • order

7. Ordna tankar, idéer, tidsmässiga händelser

 • "Ordna mitt schema"
 • "Sätt upp sitt liv"
 • "Jag sätter dessa minnen med de från svunna tider"
  synonym:
 • ordna
 • ,
 • ställa upp
 • ,
 • sätta
 • ,
 • beställa

Examples of using

However, I think that before making the decision to arrange an international wedding, one should weigh the considerations for and against, and be prepared for the additional challenges that generally occur in the lives of the family members.
Jag tycker dock att man innan man fattar beslutet att arrangera ett internationellt bröllop bör väga övervägandena för och emot, och vara beredd på de ytterligare utmaningar som i allmänhet uppstår i familjemedlemmarnas liv.
Please arrange the books on the shelves in cronological order.
Vänligen ordna böckerna på hyllorna i kronologisk ordning.
I'll arrange it.
Jag ordnar det.