Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "around" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "runt" till svenska språket

EnglishSwedish

Around

[Runt omkring]
/əraʊnd/

adverb

1. In the area or vicinity

 • "A few spectators standing about"
 • "Hanging around"
 • "Waited around for the next flight"
  synonym:
 • about
 • ,
 • around

1. I området eller närheten

 • "Några åskådare som står omkring"
 • "Hänger runt"
 • "Väntade på nästa flyg"
  synonym:
 • om
 • ,
 • runt omkring

2. By a circular or circuitous route

 • "He came all the way around the base"
 • "The road goes around the pond"
  synonym:
 • around

2. Genom en cirkulär eller kringgående väg

 • "Han kom hela vägen runt basen"
 • "Vägen går runt dammen"
  synonym:
 • runt omkring

3. Used of movement to or among many different places or in no particular direction

 • "Wandering about with no place to go"
 • "People were rushing about"
 • "News gets around (or about)"
 • "Traveled around in asia"
 • "He needs advice from someone who's been around"
 • "She sleeps around"
  synonym:
 • about
 • ,
 • around

3. Används för rörelse till eller mellan många olika platser eller i ingen speciell riktning

 • "Vandrar omkring utan någonstans att gå"
 • "Folk rusade omkring"
 • "Nyheter kommer runt (eller om)"
 • "Reste runt i asien"
 • "Han behöver råd från någon som har varit i närheten"
 • "Hon sover runt"
  synonym:
 • om
 • ,
 • runt omkring

4. In a circle or circular motion

 • "The wheels are spinning around"
  synonym:
 • around

4. I en cirkel eller cirkulär rörelse

 • "Hjulen snurrar runt"
  synonym:
 • runt omkring

5. (of quantities) imprecise but fairly close to correct

 • "Lasted approximately an hour"
 • "In just about a minute"
 • "He's about 30 years old"
 • "I've had about all i can stand"
 • "We meet about once a month"
 • "Some forty people came"
 • "Weighs around a hundred pounds"
 • "Roughly $3,000"
 • "Holds 3 gallons, more or less"
 • "20 or so people were at the party"
  synonym:
 • approximately
 • ,
 • about
 • ,
 • close to
 • ,
 • just about
 • ,
 • some
 • ,
 • roughly
 • ,
 • more or less
 • ,
 • around
 • ,
 • or so

5. (av kvantiteter) oprecisa men ganska nära att korrigera

 • "Varade ungefär en timme"
 • "På bara en minut"
 • "Han är ungefär 30 år gammal"
 • "Jag har haft ungefär allt jag tål"
 • "Vi träffas ungefär en gång i månaden"
 • "Ett fyrtiotal personer kom"
 • "Väger runt hundra pund"
 • "Ungefär $3 000"
 • "Håller 3 liter, mer eller mindre"
 • "20 eller så var folk på festen"
  synonym:
 • ungefär
 • ,
 • om
 • ,
 • nära till
 • ,
 • bara om
 • ,
 • några
 • ,
 • mer eller mindre
 • ,
 • runt omkring
 • ,
 • eller så

6. In or to a reversed position or direction

 • "About face"
 • "Suddenly she turned around"
  synonym:
 • about
 • ,
 • around

6. I eller till en omvänd position eller riktning

 • "Om ansikte"
 • "Plötsligt vände hon sig om"
  synonym:
 • om
 • ,
 • runt omkring

7. To a particular destination either specified or understood

 • "She came around to see me"
 • "I invited them around for supper"
  synonym:
 • around

7. Till en viss destination antingen specificerad eller förstådd

 • "Hon kom runt för att träffa mig"
 • "Jag bjöd runt dem på kvällsmat"
  synonym:
 • runt omkring

8. All around or on all sides

 • "Dirty clothes lying around (or about)"
 • "Let's look about for help"
 • "There were trees growing all around"
 • "She looked around her"
  synonym:
 • about
 • ,
 • around

8. Runt om eller på alla sidor

 • "Smutsiga kläder som ligger runt (eller ungefär)"
 • "Låt oss se oss om efter hjälp"
 • "Det växte träd runt omkring"
 • "Hon såg sig omkring"
  synonym:
 • om
 • ,
 • runt omkring

9. In circumference

 • "The trunk is ten feet around"
 • "The pond is two miles around"
  synonym:
 • around

9. I omkrets

 • "Stammen är tio fot runt"
 • "Dammen ligger två mil runt"
  synonym:
 • runt omkring

10. From beginning to end

 • Throughout
 • "It rains all year round on skye"
 • "Frigid weather the year around"
  synonym:
 • round
 • ,
 • around

10. Från början till slut

 • Genomgående
 • "Det regnar året runt på skye"
 • "Frigid weather the year around"
  synonym:
 • runda
 • ,
 • runt omkring

Examples of using

Is food scarce around here?
Är det ont om mat här?
Tom is running around with the wrong crowd.
Tom springer runt med fel publik.
And then he quickly looked around to make sure that nobody saw it.
Och sedan såg han sig snabbt omkring för att se till att ingen såg det.