Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "approach" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "approach" till svenska språket

EnglishSwedish

Approach

[Närma sig]
/əproʊʧ/

noun

1. Ideas or actions intended to deal with a problem or situation

 • "His approach to every problem is to draw up a list of pros and cons"
 • "An attack on inflation"
 • "His plan of attack was misguided"
  synonym:
 • approach
 • ,
 • attack
 • ,
 • plan of attack

1. Idéer eller åtgärder avsedda att hantera ett problem eller en situation

 • "Hans inställning till varje problem är att upprätta en lista över för- och nackdelar"
 • "En attack mot inflationen"
 • "Hans attackplan var missriktad"
  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • attackera
 • ,
 • anfallsplan

2. The act of drawing spatially closer to something

 • "The hunter's approach scattered the geese"
  synonym:
 • approach
 • ,
 • approaching
 • ,
 • coming

2. Handlingen att dra rumsligt närmare något

 • "Jägarens närmande spred gässen"
  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • närmar sig
 • ,
 • kommer

3. A way of entering or leaving

 • "He took a wrong turn on the access to the bridge"
  synonym:
 • access
 • ,
 • approach

3. Ett sätt att komma in eller lämna

 • "Han tog en fel sväng på tillgången till bron"
  synonym:
 • tillgång
 • ,
 • förhållningssätt

4. The final path followed by an aircraft as it is landing

  synonym:
 • approach path
 • ,
 • approach
 • ,
 • glide path
 • ,
 • glide slope

4. Den sista vägen följt av ett flygplan när det landar

  synonym:
 • inflygningsväg
 • ,
 • förhållningssätt
 • ,
 • glidbana
 • ,
 • glidbacke

5. The event of one object coming closer to another

  synonym:
 • approach
 • ,
 • approaching

5. Händelsen där ett föremål kommer närmare ett annat

  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • närmar sig

6. A tentative suggestion designed to elicit the reactions of others

 • "She rejected his advances"
  synonym:
 • overture
 • ,
 • advance
 • ,
 • approach
 • ,
 • feeler

6. Ett trevande förslag utformat för att framkalla andras reaktioner

 • "Hon avvisade hans framsteg"
  synonym:
 • ouvertyr
 • ,
 • förskott
 • ,
 • förhållningssätt
 • ,
 • kännare

7. The temporal property of becoming nearer in time

 • "The approach of winter"
  synonym:
 • approach
 • ,
 • approaching
 • ,
 • coming

7. Den tidsmässiga egenskapen att komma närmare i tiden

 • "Vinterns närmande"
  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • närmar sig
 • ,
 • kommer

8. A close approximation

 • "The nearest approach to genius"
  synonym:
 • approach

8. En nära approximation

 • "Den närmaste inställningen till genialitet"
  synonym:
 • förhållningssätt

9. A relatively short golf shot intended to put the ball onto the putting green

 • "He lost the hole when his approach rolled over the green"
  synonym:
 • approach
 • ,
 • approach shot

9. Ett relativt kort golfslag avsett att sätta bollen på puttinggreen

 • "Han tappade hålet när hans närmande rullade över greenen"
  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • inflygningsskott

verb

1. Move towards

 • "We were approaching our destination"
 • "They are drawing near"
 • "The enemy army came nearer and nearer"
  synonym:
 • approach
 • ,
 • near
 • ,
 • come on
 • ,
 • go up
 • ,
 • draw near
 • ,
 • draw close
 • ,
 • come near

1. Flytta mot

 • "Vi närmade oss vår destination"
 • "De närmar sig"
 • "Fiendens armé kom närmare och närmare"
  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • nära
 • ,
 • kom igen
 • ,
 • gå upp
 • ,
 • dra nära
 • ,
 • kom nära

2. Come near or verge on, resemble, come nearer in quality, or character

 • "This borders on discrimination!"
 • "His playing approaches that of horowitz"
  synonym:
 • border on
 • ,
 • approach

2. Kom nära eller på gränsen till, likna, kom närmare i kvalitet eller karaktär

 • "Detta gränsar till diskriminering!"
 • "Hans spel närmar sig horowitz"
  synonym:
 • gräns på
 • ,
 • förhållningssätt

3. Begin to deal with

 • "Approach a task"
 • "Go about a difficult problem"
 • "Approach a new project"
  synonym:
 • set about
 • ,
 • go about
 • ,
 • approach

3. Börja ta itu med

 • "Närma dig en uppgift"
 • "Gå om ett svårt problem"
 • "Närma dig ett nytt projekt"
  synonym:
 • sätta igång
 • ,
 • gå omkring
 • ,
 • förhållningssätt

4. Come near in time

 • "Winter is approaching"
 • "Approaching old age"
  synonym:
 • approach
 • ,
 • come near

4. Kom nära i tid

 • "Vintern närmar sig"
 • "Närmar sig ålderdom"
  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • kom nära

5. Make advances to someone, usually with a proposal or suggestion

 • "I was approached by the president to serve as his adviser in foreign matters"
  synonym:
 • approach

5. Gör förskott till någon, vanligtvis med ett förslag eller förslag

 • "Jag blev kontaktad av presidenten för att fungera som hans rådgivare i utrikesfrågor"
  synonym:
 • förhållningssätt

Examples of using

What's the best way to approach a girl?
Vad är det bästa sättet att närma sig en tjej?
What's the best way to approach a guy?
Vad är det bästa sättet att närma sig en kille?
Why do you have such a negative approach to life?
Varför har du ett så negativt förhållningssätt till livet?