Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apply" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "apply" till svenska språket

EnglishSwedish

Apply

[Ansök]
/əplaɪ/

verb

1. Put into service

 • Make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose
 • "Use your head!"
 • "We only use spanish at home"
 • "I can't use this tool"
 • "Apply a magnetic field here"
 • "This thinking was applied to many projects"
 • "How do you utilize this tool?"
 • "I apply this rule to get good results"
 • "Use the plastic bags to store the food"
 • "He doesn't know how to use a computer"
  synonym:
 • use
 • ,
 • utilize
 • ,
 • utilise
 • ,
 • apply
 • ,
 • employ

1. Tas i bruk

 • Göra arbete eller anställa för ett visst ändamål eller för dess inneboende eller naturliga syfte
 • "Använd huvudet!"
 • "Vi använder bara spanska hemma"
 • "Jag kan inte använda det här verktyget"
 • "Applicera ett magnetfält här"
 • "Detta tänkande tillämpades på många projekt"
 • "Hur använder du det här verktyget?"
 • "Jag tillämpar den här regeln för att få bra resultat"
 • "Använd plastpåsarna för att förvara maten"
 • "Han vet inte hur man använder en dator"
  synonym:
 • använda
 • ,
 • utnyttja
 • ,
 • tillämpa
 • ,
 • anställa

2. Be pertinent or relevant or applicable

 • "The same laws apply to you!"
 • "This theory holds for all irrational numbers"
 • "The same rules go for everyone"
  synonym:
 • apply
 • ,
 • hold
 • ,
 • go for

2. Vara relevant eller relevant eller tillämplig

 • "Samma lagar gäller dig!"
 • "Denna teori gäller för alla irrationella tal"
 • "Samma regler gäller för alla"
  synonym:
 • tillämpa
 • ,
 • håll
 • ,
 • gå för

3. Ask (for something)

 • "He applied for a leave of absence"
 • "She applied for college"
 • "Apply for a job"
  synonym:
 • apply

3. Fråga (om något)

 • "Han ansökte om tjänstledighet"
 • "Hon sökte till college"
 • "Sök jobb"
  synonym:
 • tillämpa

4. Apply to a surface

 • "She applied paint to the back of the house"
 • "Put on make-up!"
  synonym:
 • put on
 • ,
 • apply

4. Applicera på en yta

 • "Hon applicerade färg på baksidan av huset"
 • "Sminka dig!"
  synonym:
 • sätta på
 • ,
 • tillämpa

5. Be applicable to

 • As to an analysis
 • "This theory lends itself well to our new data"
  synonym:
 • lend oneself
 • ,
 • apply

5. Vara tillämplig på

 • Vad gäller en analys
 • "Denna teori lämpar sig väl för vår nya data"
  synonym:
 • låna sig
 • ,
 • tillämpa

6. Give or convey physically

 • "She gave him first aid"
 • "I gave him a punch in the nose"
  synonym:
 • give
 • ,
 • apply

6. Ge eller förmedla fysiskt

 • "Hon gav honom första hjälpen"
 • "Jag gav honom ett slag i näsan"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • tillämpa

7. Avail oneself to

 • "Apply a principle"
 • "Practice a religion"
 • "Use care when going down the stairs"
 • "Use your common sense"
 • "Practice non-violent resistance"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • apply
 • ,
 • use

7. Utnyttja sig själv för att

 • "Tillämpa en princip"
 • "Utöva en religion"
 • "Använd försiktighet när du går ner för trappan"
 • "Använd ditt sunda förnuft"
 • "Utöva icke-våldsmotstånd"
  synonym:
 • öva
 • ,
 • tillämpa
 • ,
 • använda

8. Ensure observance of laws and rules

 • "Apply the rules to everyone"
  synonym:
 • enforce
 • ,
 • implement
 • ,
 • apply

8. Säkerställa efterlevnad av lagar och regler

 • "Tillämpa reglerna på alla"
  synonym:
 • verkställa
 • ,
 • genomföra
 • ,
 • tillämpa

9. Refer (a word or name) to a person or thing

 • "He applied this racial slur to me!"
  synonym:
 • apply

9. Hänvisa (ett ord eller namn) till en person eller sak

 • "Han tillämpade detta rasistiska förtal på mig!"
  synonym:
 • tillämpa

10. Apply oneself to

 • "Please apply yourself to your homework"
  synonym:
 • apply

10. Anhålla sig till

 • "Snälla applicera dig på dina läxor"
  synonym:
 • tillämpa

Examples of using

The train driver told police that he tried to apply the brakes, but they didn't work.
Lokföraren berättade för polisen att han försökte bromsa, men de fungerade inte.
Anyone who really wishes to apply themselves to the freedom of mankind must have the courage to face the truth, regardless how bitter it may be.
Den som verkligen vill ägna sig åt mänsklighetens frihet måste ha modet att inse sanningen, oavsett hur bitter den kan vara.
I am going to apply for a visa today.
Jag ska ansöka om visum idag.