Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anteater" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "anteater" till svenska språket

EnglishSwedish

Anteater

[Myrsläckare]
/æntitər/

noun

1. Toothless mammal of southern africa and asia having a body covered with horny scales and a long snout for feeding on ants and termites

  synonym:
 • pangolin
 • ,
 • scaly anteater
 • ,
 • anteater

1. Tandlöst däggdjur i södra afrika och asien som har en kropp täckt med kåta fjäll och en lång nos för att livnära sig på myror och termiter

  synonym:
 • pangolin
 • ,
 • fjällig myrsmyg
 • ,
 • myrslok

2. Any of several tropical american mammals of the family myrmecophagidae which lack teeth and feed on ants and termites

  synonym:
 • anteater
 • ,
 • New World anteater

2. Något av flera tropiska amerikanska däggdjur i familjen myrmecophagidae som saknar tänder och livnär sig på myror och termiter

  synonym:
 • myrslok
 • ,
 • Nya världens myrslok

3. Nocturnal burrowing mammal of the grasslands of africa that feeds on termites

 • Sole extant representative of the order tubulidentata
  synonym:
 • aardvark
 • ,
 • ant bear
 • ,
 • anteater
 • ,
 • Orycteropus afer

3. Nattligt grävande däggdjur i afrikas gräsmarker som livnär sig på termiter

 • Enda bevarade representant för orden tubulidentata
  synonym:
 • jordvark
 • ,
 • myrbjörn
 • ,
 • myrslok
 • ,
 • Orycteropus afer

4. Small australian marsupial having long snout and strong claws for feeding on termites

 • Nearly extinct
  synonym:
 • numbat
 • ,
 • banded anteater
 • ,
 • anteater
 • ,
 • Myrmecobius fasciatus

4. Litet australiensiskt pungdjur med lång nos och starka klor för att äta termiter

 • Nästan utdöd
  synonym:
 • bedövning
 • ,
 • bandad myrsmyg
 • ,
 • myrslok
 • ,
 • Myrmecobius fasciatus

5. A burrowing monotreme mammal covered with spines and having a long snout and claws for hunting ants and termites

 • Native to new guinea
  synonym:
 • echidna
 • ,
 • spiny anteater
 • ,
 • anteater

5. Ett grävande monotremt däggdjur täckt med ryggar och med en lång nos och klor för att jaga myror och termiter

 • Infödd i nya guinea
  synonym:
 • echidna
 • ,
 • taggig myrsmyg
 • ,
 • myrslok

6. A burrowing monotreme mammal covered with spines and having a long snout and claws for hunting ants and termites

 • Native to australia
  synonym:
 • echidna
 • ,
 • spiny anteater
 • ,
 • anteater

6. Ett grävande monotremt däggdjur täckt med ryggar och med en lång nos och klor för att jaga myror och termiter

 • Infödd i australien
  synonym:
 • echidna
 • ,
 • taggig myrsmyg
 • ,
 • myrslok