Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hjälpmedel" till svenska språket

EnglishSwedish

Aid

[Hjälp]
/ed/

noun

1. A resource

 • "Visual aids in teaching"
  synonym:
 • aid
 • ,
 • assistance
 • ,
 • help

1. En resurs

 • "Visuella hjälpmedel i undervisningen"
  synonym:
 • bistånd
 • ,
 • hjälp

2. The activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose

 • "He gave me an assist with the housework"
 • "Could not walk without assistance"
 • "Rescue party went to their aid"
 • "Offered his help in unloading"
  synonym:
 • aid
 • ,
 • assist
 • ,
 • assistance
 • ,
 • help

2. Aktiviteten att bidra till att uppfylla ett behov eller främja en insats eller ett syfte

 • "Han gav mig hjälp med hushållsarbetet"
 • "Kunde inte gå utan hjälp"
 • "Räddningspartiet gick till deras hjälp"
 • "Erbjöd sin hjälp vid lossning"
  synonym:
 • bistånd
 • ,
 • bistå
 • ,
 • hjälp

3. Money to support a worthy person or cause

  synonym:
 • aid
 • ,
 • economic aid
 • ,
 • financial aid

3. Pengar för att stödja en värdig person eller sak

  synonym:
 • bistånd
 • ,
 • ekonomiskt bistånd

4. The work of providing treatment for or attending to someone or something

 • "No medical care was required"
 • "The old car needs constant attention"
  synonym:
 • care
 • ,
 • attention
 • ,
 • aid
 • ,
 • tending

4. Arbetet med att ge behandling för eller ta hand om någon eller något

 • "Ingen sjukvård krävdes"
 • "Den gamla bilen behöver ständig uppmärksamhet"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • uppmärksamhet
 • ,
 • bistånd
 • ,
 • sköta

verb

1. Give help or assistance

 • Be of service
 • "Everyone helped out during the earthquake"
 • "Can you help me carry this table?"
 • "She never helps around the house"
  synonym:
 • help
 • ,
 • assist
 • ,
 • aid

1. Ge hjälp eller hjälp

 • Stå till tjänst
 • "Alla hjälpte till under jordbävningen"
 • "Kan du hjälpa mig att bära det här bordet?"
 • "Hon hjälper aldrig till i huset"
  synonym:
 • hjälp
 • ,
 • bistå
 • ,
 • bistånd

2. Improve the condition of

 • "These pills will help the patient"
  synonym:
 • help
 • ,
 • aid

2. Förbättra tillståndet för

 • "Dessa piller kommer att hjälpa patienten"
  synonym:
 • hjälp
 • ,
 • bistånd

Examples of using

What do you know about first aid?
Vad vet du om första hjälpen?
Health workers aid people in need.
Hälsoarbetare hjälper människor i nöd.
I need a first aid kit.
Jag behöver en förbandslåda.