Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "advance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förskott" till svenska språket

EnglishSwedish

Advance

[Förskott]
/ədvæns/

noun

1. A movement forward

 • "He listened for the progress of the troops"
  synonym:
 • progress
 • ,
 • progression
 • ,
 • advance

1. En rörelse framåt

 • "Han lyssnade efter truppernas framfart"
  synonym:
 • framsteg
 • ,
 • progression
 • ,
 • förskott

2. A change for the better

 • Progress in development
  synonym:
 • improvement
 • ,
 • betterment
 • ,
 • advance

2. En förändring till det bättre

 • Framsteg i utvecklingen
  synonym:
 • förbättring
 • ,
 • förskott

3. A tentative suggestion designed to elicit the reactions of others

 • "She rejected his advances"
  synonym:
 • overture
 • ,
 • advance
 • ,
 • approach
 • ,
 • feeler

3. Ett trevande förslag utformat för att framkalla andras reaktioner

 • "Hon avvisade hans framsteg"
  synonym:
 • ouvertyr
 • ,
 • förskott
 • ,
 • förhållningssätt
 • ,
 • kännare

4. The act of moving forward (as toward a goal)

  synonym:
 • progress
 • ,
 • progression
 • ,
 • procession
 • ,
 • advance
 • ,
 • advancement
 • ,
 • forward motion
 • ,
 • onward motion

4. Handlingen att gå framåt (som mot ett mål)

  synonym:
 • framsteg
 • ,
 • progression
 • ,
 • procession
 • ,
 • förskott
 • ,
 • avancemang
 • ,
 • framåtrörelse
 • ,
 • framåtgående rörelse

5. An amount paid before it is earned

  synonym:
 • advance
 • ,
 • cash advance

5. Ett belopp som betalats innan det tjänas in

  synonym:
 • förskott
 • ,
 • kontant förskott

6. Increase in price or value

 • "The news caused a general advance on the stock market"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • rise

6. Ökning av pris eller värde

 • "Nyheten orsakade ett allmänt framsteg på aktiemarknaden"
  synonym:
 • förskott
 • ,
 • stiga

verb

1. Move forward, also in the metaphorical sense

 • "Time marches on"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • progress
 • ,
 • pass on
 • ,
 • move on
 • ,
 • march on
 • ,
 • go on

1. Gå framåt, även i metaforisk mening

 • "Tiden marscherar vidare"
  synonym:
 • förskott
 • ,
 • framsteg
 • ,
 • skicka vidare
 • ,
 • gå vidare
 • ,
 • marschera på
 • ,
 • gå på

2. Bring forward for consideration or acceptance

 • "Advance an argument"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • throw out

2. Tidigarelägg för övervägande eller acceptans

 • "Föra fram ett argument"
  synonym:
 • förskott
 • ,
 • kasta ut

3. Increase or raise

 • "Boost the voltage in an electrical circuit"
  synonym:
 • boost
 • ,
 • advance
 • ,
 • supercharge

3. Öka eller höja

 • "Boosta spänningen i en elektrisk krets"
  synonym:
 • boost
 • ,
 • förskott
 • ,
 • överladdning

4. Contribute to the progress or growth of

 • "I am promoting the use of computers in the classroom"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • advance
 • ,
 • boost
 • ,
 • further
 • ,
 • encourage

4. Bidra till framsteg eller tillväxt av

 • "Jag främjar användningen av datorer i klassrummet"
  synonym:
 • främja
 • ,
 • förskott
 • ,
 • boost
 • ,
 • vidare
 • ,
 • uppmuntra

5. Cause to move forward

 • "Can you move the car seat forward?"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • bring forward

5. Orsak att gå framåt

 • "Kan du flytta fram bilbarnstolen?"
  synonym:
 • förskott
 • ,
 • föra fram

6. Obtain advantages, such as points, etc.

 • "The home team was gaining ground"
 • "After defeating the knicks, the blazers pulled ahead of the lakers in the battle for the number-one playoff berth in the western conference"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • advance
 • ,
 • win
 • ,
 • pull ahead
 • ,
 • make headway
 • ,
 • get ahead
 • ,
 • gain ground

6. Skaffa fördelar, såsom poäng osv.

 • "Hemmalaget vann mark"
 • "Efter att ha besegrat knicks, drog blazers före lakers i kampen om plats nummer ett i slutspelet i western conference"
  synonym:
 • vinna
 • ,
 • förskott
 • ,
 • dra framåt
 • ,
 • göra framsteg
 • ,
 • komma framåt
 • ,
 • vinna mark

7. Develop in a positive way

 • "He progressed well in school"
 • "My plants are coming along"
 • "Plans are shaping up"
  synonym:
 • progress
 • ,
 • come on
 • ,
 • come along
 • ,
 • advance
 • ,
 • get on
 • ,
 • get along
 • ,
 • shape up

7. Utvecklas på ett positivt sätt

 • "Han gick bra i skolan"
 • "Mina växter följer med"
 • "Planer formas"
  synonym:
 • framsteg
 • ,
 • kom igen
 • ,
 • följ med
 • ,
 • förskott
 • ,
 • gå på
 • ,
 • komma överens
 • ,
 • forma upp

8. Develop further

 • "We are advancing technology every day"
  synonym:
 • advance

8. Utveckla vidare

 • "Vi utvecklar tekniken varje dag"
  synonym:
 • förskott

9. Give a promotion to or assign to a higher position

 • "John was kicked upstairs when a replacement was hired"
 • "Women tend not to advance in the major law firms"
 • "I got promoted after many years of hard work"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • advance
 • ,
 • kick upstairs
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

9. Ge en befordran till eller tilldela en högre position

 • "John sparkades upp på övervåningen när en ersättare anställdes"
 • "Kvinnor tenderar att inte avancera i de stora advokatbyråerna"
 • "Jag blev befordrad efter många års hårt arbete"
  synonym:
 • främja
 • ,
 • uppgradera
 • ,
 • förskott
 • ,
 • sparka på övervåningen
 • ,
 • höja

10. Pay in advance

 • "Can you advance me some money?"
  synonym:
 • advance

10. Betala i förskott

 • "Kan du förskottera mig lite pengar?"
  synonym:
 • förskott

11. Move forward

 • "We have to advance clocks and watches when we travel eastward"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • set ahead

11. Gå framåt

 • "Vi måste föra fram klockor och klockor när vi reser österut"
  synonym:
 • förskott
 • ,
 • sätt framåt

12. Rise in rate or price

 • "The stock market gained 24 points today"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • gain

12. Ökning av kurs eller pris

 • "Börsen fick 24 poäng idag"
  synonym:
 • förskott
 • ,
 • vinna

adjective

1. Being ahead of time or need

 • "Gave advance warning"
 • "Was beforehand with her report"
  synonym:
 • advance(a)
 • ,
 • beforehand(p)

1. Att vara i förväg eller behöva

 • "Gav förvarning"
 • "Var i förväg med hennes rapport"
  synonym:
 • förskott(a)
 • ,
 • i förväg(p)

2. Situated ahead or going before

 • "An advance party"
 • "At that time the most advanced outpost was still east of the rockies"
  synonym:
 • advance(a)
 • ,
 • advanced(a)
 • ,
 • in advance(p)

2. Ligger framför eller går före

 • "En förskottsfest"
 • "På den tiden låg den mest avancerade utposten fortfarande öster om klippiga bergen"
  synonym:
 • förskott(a)
 • ,
 • avancerad(a)
 • ,
 • i förväg(p)

Examples of using

Let me know in advance if you are coming.
Säg till i förväg om du kommer.
Could you advance me some money?
Kan du förskottera mig lite pengar?
You can't say that civilization don't advance, however, for in every war they kill you in a new way.
Du kan dock inte säga att civilisationen inte går framåt, för i varje krig dödar de dig på ett nytt sätt.