Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "adhere" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "adhere" till svenska språket

EnglishSwedish

Adhere

[Hålla sig]
/ədhɪr/

verb

1. Be compatible or in accordance with

 • "You must adhere to the rules"
  synonym:
 • adhere

1. Vara kompatibel eller i enlighet med

 • "Du måste hålla dig till reglerna"
  synonym:
 • hålla fast

2. Follow through or carry out a plan without deviation

 • "They adhered to their plan"
  synonym:
 • adhere

2. Följa upp eller genomföra en plan utan avvikelse

 • "De höll sig till sin plan"
  synonym:
 • hålla fast

3. Come or be in close contact with

 • Stick or hold together and resist separation
 • "The dress clings to her body"
 • "The label stuck to the box"
 • "The sushi rice grains cohere"
  synonym:
 • cling
 • ,
 • cleave
 • ,
 • adhere
 • ,
 • stick
 • ,
 • cohere

3. Komma eller vara i nära kontakt med

 • Stick eller håll ihop och motstå separation
 • "Klänningen klamrar sig fast vid hennes kropp"
 • "Etiketten fastnade i lådan"
 • "Sushiriskornen hänger ihop"
  synonym:
 • klänga
 • ,
 • klyva
 • ,
 • hålla fast
 • ,
 • stick
 • ,
 • sammanhänga

4. Be a devoted follower or supporter

 • "The residents of this village adhered to catholicism"
 • "She sticks to her principles"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • stick

4. Var en hängiven anhängare eller supporter

 • "Invånarna i denna by höll sig till katolicismen"
 • "Hon håller fast vid sina principer"
  synonym:
 • hålla fast
 • ,
 • stick

5. Be loyal to

 • "She stood by her husband in times of trouble"
 • "The friends stuck together through the war"
  synonym:
 • stand by
 • ,
 • stick by
 • ,
 • stick
 • ,
 • adhere

5. Vara lojal mot

 • "Hon stod bredvid sin man i tider av problem"
 • "Vännerna höll ihop genom kriget"
  synonym:
 • stå vid
 • ,
 • stick förbi
 • ,
 • stick
 • ,
 • hålla fast

6. Stick to firmly

 • "Will this wallpaper adhere to the wall?"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • hold fast
 • ,
 • bond
 • ,
 • bind
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick to

6. Håll fast vid bestämt

 • "Kommer den här tapeten att fästa på väggen?"
  synonym:
 • hålla fast
 • ,
 • håll fast
 • ,
 • obligation
 • ,
 • binda
 • ,
 • stick
 • ,
 • hålla sig till

Examples of using

This glue does not adhere to plastic.
Detta lim fäster inte på plast.