Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acute" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "akut" till svenska språket

EnglishSwedish

Acute

[Akut]
/əkjut/

noun

1. A mark (') placed above a vowel to indicate pronunciation

  synonym:
 • acute accent
 • ,
 • acute
 • ,
 • ague

1. Ett märke (') placerat ovanför en vokal för att indikera uttal

  synonym:
 • akut accent
 • ,
 • akut
 • ,
 • ague

adjective

1. Having or experiencing a rapid onset and short but severe course

 • "Acute appendicitis"
 • "The acute phase of the illness"
 • "Acute patients"
  synonym:
 • acute

1. Att ha eller uppleva ett snabbt insättande och kort men allvarligt förlopp

 • "Akut blindtarmsinflammation"
 • "Den akuta fasen av sjukdomen"
 • "Akuta patienter"
  synonym:
 • akut

2. Extremely sharp or intense

 • "Acute pain"
 • "Felt acute annoyance"
 • "Intense itching and burning"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • intense

2. Extremt skarp eller intensiv

 • "Akut smärta"
 • "Kände akut irritation"
 • "Intensiv klåda och sveda"
  synonym:
 • akut
 • ,
 • intensiv

3. Having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

 • "An acute observer of politics and politicians"
 • "Incisive comments"
 • "Icy knifelike reasoning"
 • "As sharp and incisive as the stroke of a fang"
 • "Penetrating insight"
 • "Frequent penetrative observations"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • discriminating
 • ,
 • incisive
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • penetrating
 • ,
 • penetrative
 • ,
 • piercing
 • ,
 • sharp

3. Att ha eller visa förmåga att känna igen eller dra fina distinktioner

 • "En akut observatör av politik och politiker"
 • "Incisiva kommentarer"
 • "Isigt knivliknande resonemang"
 • "Lika skarp och skarp som ett huggtandslag"
 • "Penetrerande insikt"
 • "Frekventa penetrerande observationer"
  synonym:
 • akut
 • ,
 • diskriminerande
 • ,
 • skarp
 • ,
 • angelägen
 • ,
 • knivliknande
 • ,
 • genomträngande
 • ,
 • penetrativ
 • ,
 • piercing

4. Of an angle

 • Less than 90 degrees
  synonym:
 • acute

4. Av en vinkel

 • Mindre än 90 grader
  synonym:
 • akut

5. Ending in a sharp point

  synonym:
 • acuate
 • ,
 • acute
 • ,
 • sharp
 • ,
 • needlelike

5. Slutar i en skarp spets

  synonym:
 • acuera
 • ,
 • akut
 • ,
 • skarp
 • ,
 • nålliknande

6. Of critical importance and consequence

 • "An acute (or critical) lack of research funds"
  synonym:
 • acute

6. Av avgörande betydelse och konsekvens

 • "En akut (eller kritisk) brist på forskningsmedel"
  synonym:
 • akut

Examples of using

After experiencing several acute psychotic episodes, Mary was admitted to a mental institution.
Efter att ha upplevt flera akuta psykotiska episoder lades Mary in på en mentalanstalt.
Her acute observation skills make her a very suitable photographer.
Hennes akuta observationsförmåga gör henne till en mycket lämplig fotograf.
He felt an acute pain in his chest.
Han kände en akut smärta i bröstet.