Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "syra" till svenska språket

EnglishSwedish

Acid

[Syra]
/æsəd/

noun

1. Any of various water-soluble compounds having a sour taste and capable of turning litmus red and reacting with a base to form a salt

  synonym:
 • acid

1. Vilken som helst av olika vattenlösliga föreningar med en sur smak och som kan bli lackmusröd och reagera med en bas för att bilda ett salt

  synonym:
 • syra

2. Street name for lysergic acid diethylamide

  synonym:
 • acid
 • ,
 • back breaker
 • ,
 • battery-acid
 • ,
 • dose
 • ,
 • dot
 • ,
 • Elvis
 • ,
 • loony toons
 • ,
 • Lucy in the sky with diamonds
 • ,
 • pane
 • ,
 • superman
 • ,
 • window pane
 • ,
 • Zen

2. Gatunamn för lysergsyradietylamid

  synonym:
 • syra
 • ,
 • ryggbrytare
 • ,
 • batterisyra
 • ,
 • dos
 • ,
 • prick
 • ,
 • Elvis
 • ,
 • lömska toons
 • ,
 • Lucy i himlen med diamanter
 • ,
 • ruta
 • ,
 • stålmannen
 • ,
 • fönsterruta
 • ,
 • Zen

adjective

1. Harsh or corrosive in tone

 • "An acerbic tone piercing otherwise flowery prose"
 • "A barrage of acid comments"
 • "Her acrid remarks make her many enemies"
 • "Bitter words"
 • "Blistering criticism"
 • "Caustic jokes about political assassination, talk-show hosts and medical ethics"
 • "A sulfurous denunciation"
 • "A vitriolic critique"
  synonym:
 • acerb
 • ,
 • acerbic
 • ,
 • acid
 • ,
 • acrid
 • ,
 • bitter
 • ,
 • blistering
 • ,
 • caustic
 • ,
 • sulfurous
 • ,
 • sulphurous
 • ,
 • virulent
 • ,
 • vitriolic

1. Hård eller frätande i tonen

 • "En skarp ton som genomborrar annars blommig prosa"
 • "En störtflod av sura kommentarer"
 • "Hennes skarpa kommentarer gör henne till många fiender"
 • "Bittra ord"
 • "Blåsig kritik"
 • "Frätande skämt om politiska mord, talkshowvärdar och medicinsk etik"
 • "En svavelhaltig fördömelse"
 • "En hätsk kritik"
  synonym:
 • skärpa
 • ,
 • acerbisk
 • ,
 • syra
 • ,
 • skarp
 • ,
 • bitter
 • ,
 • blåsor
 • ,
 • frätande
 • ,
 • svavelhaltig
 • ,
 • virulent
 • ,
 • vitriolisk

2. Being sour to the taste

  synonym:
 • acidic
 • ,
 • acid
 • ,
 • acidulent
 • ,
 • acidulous

2. Att vara sur i smaken

  synonym:
 • sur
 • ,
 • syra

3. Having the characteristics of an acid

 • "An acid reaction"
  synonym:
 • acid

3. Har egenskaperna hos en syra

 • "En sur reaktion"
  synonym:
 • syra

Examples of using

Sulfuric acid is stronger than acetic acid.
Svavelsyra är starkare än ättiksyra.
She has an acid tongue.
Hon har en sur tunga.
The acid ate into the metal.
Syran åt i metallen.