Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wide" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "wide" na język polski

EnglishPolish

Wide

[Szeroki]
/waɪd/

adjective

1. Having great (or a certain) extent from one side to the other

 • "Wide roads"
 • "A wide necktie"
 • "Wide margins"
 • "Three feet wide"
 • "A river two miles broad"
 • "Broad shoulders"
 • "A broad river"
  synonym:
 • wide
 • ,
 • broad

1. Posiadanie dużego (lub pewnego) zasięgu z jednej strony na drugą

 • "„szerokie drogi"
 • "„szeroki krawat"
 • "„szerokie marże"
 • "„szerokość trzech stóp"
 • "„rzeka szeroka na dwie mile"
 • "„szerokie ramiona"
 • "„szeroka rzeka"
  synonim:
 • szeroki

2. Broad in scope or content

 • "Across-the-board pay increases"
 • "An all-embracing definition"
 • "Blanket sanctions against human-rights violators"
 • "An invention with broad applications"
 • "A panoptic study of soviet nationality"- t.g.winner
 • "Granted him wide powers"
  synonym:
 • across-the-board
 • ,
 • all-embracing
 • ,
 • all-encompassing
 • ,
 • all-inclusive
 • ,
 • blanket(a)
 • ,
 • broad
 • ,
 • encompassing
 • ,
 • extensive
 • ,
 • panoptic
 • ,
 • wide

2. Szeroki zakres lub treść

 • "„ogólne podwyżki płac"
 • "„wszechstronna definicja"
 • "„ogólne sankcje wobec osób łamiących prawa człowieka"
 • "„wynalazek o szerokich zastosowaniach"
 • "„panoptyczne studium narodowości radzieckiej" - tgwinner
 • "„przyznał mu szerokie moce"
  synonim:
 • wszechstronny
 • ,
 • wszechogarniający
 • ,
 • all-inclusive
 • ,
 • koc(a)
 • ,
 • szeroki
 • ,
 • obejmujący
 • ,
 • obszerny
 • ,
 • panoptyk

3. (used of eyes) fully open or extended

 • "Stared with wide eyes"
  synonym:
 • wide-eyed
 • ,
 • wide

3. (używane oczy) całkowicie otwarte lub rozciągnięte

 • "„wpatrywał się szerokimi oczami"
  synonim:
 • szerokooki
 • ,
 • szeroki

4. Very large in expanse or scope

 • "A broad lawn"
 • "The wide plains"
 • "A spacious view"
 • "Spacious skies"
  synonym:
 • broad
 • ,
 • spacious
 • ,
 • wide

4. Bardzo duży w rozległości lub zakresie

 • "„szeroki trawnik"
 • "„szerokie równiny"
 • "„przestronny widok"
 • "„przestronne niebo"
  synonim:
 • szeroki
 • ,
 • przestronny

5. Great in degree

 • "Won by a wide margin"
  synonym:
 • wide

5. Świetny w stopniu

 • "„wygrał znaczną przewagą"
  synonim:
 • szeroki

6. Having ample fabric

 • "The current taste for wide trousers"
 • "A full skirt"
  synonym:
 • wide
 • ,
 • wide-cut
 • ,
 • full

6. Posiadający dużą ilość materiału

 • "„obecny smak szerokich spodni"
 • "„pełna spódnica"
  synonim:
 • szeroki
 • ,
 • szeroki krój
 • ,
 • pełny

7. Not on target

 • "The kick was wide"
 • "The arrow was wide of the mark"
 • "A claim that was wide of the truth"
  synonym:
 • wide
 • ,
 • wide of the mark

7. Nie na celowniku

 • "„kopnięcie było szerokie"
 • "„strzałka była szeroka od znaku"
 • "„twierdzenie, które było szerokie w prawdzie"
  synonim:
 • szeroki
 • ,
 • szeroki znak

adverb

1. With or by a broad space

 • "Stand with legs wide apart"
 • "Ran wide around left end"
  synonym:
 • wide

1. Z lub przez szeroką przestrzeń

 • "„stań z szeroko rozstawionymi nogami"
 • "„rozbiegł się szeroko wokół lewego końca"
  synonim:
 • szeroki

2. To the fullest extent possible

 • "Open your eyes wide"
 • "With the throttle wide open"
  synonym:
 • wide

2. W najszerszym możliwym zakresie

 • "„otwórz szeroko oczy"
 • "„z szeroko otwartą przepustnicą"
  synonim:
 • szeroki

3. Far from the intended target

 • "The arrow went wide of the mark"
 • "A bullet went astray and killed a bystander"
  synonym:
 • wide
 • ,
 • astray

3. Daleko od zamierzonego celu

 • "„strzałka minęła znamię"
 • "„kula zbłądziła i zabiła przechodnia"
  synonim:
 • szeroki
 • ,
 • zbłądzić

4. To or over a great extent or range

 • Far
 • "Wandered wide through many lands"
 • "He traveled widely"
  synonym:
 • wide
 • ,
 • widely

4. Do lub powyżej dużego zakresu lub zasięgu

 • Daleko
 • "„wędrował szeroko przez wiele krain"
 • "„wiele podróżował"
  synonim:
 • szeroki
 • ,
 • szeroko

Examples of using

I'm wide open for suggestions.
Jestem szeroko otwarty na propozycje.
I'm not wide awake yet.
Jeszcze się nie dobudziłem.
I don't have wide hips.
Nie mam szerokich bioder.