Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weight" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "waga" na język polski

EnglishPolish

Weight

[Waga]
/wet/

noun

1. The vertical force exerted by a mass as a result of gravity

  synonym:
 • weight

1. Siła pionowa wywierana przez masę w wyniku grawitacji

  synonim:
 • waga

2. Sports equipment used in calisthenic exercises and weightlifting

 • It is not attached to anything and is raised and lowered by use of the hands and arms
  synonym:
 • weight
 • ,
 • free weight
 • ,
 • exercising weight

2. Sprzęt sportowy stosowany w ćwiczeniach kalistenicznych i podnoszeniu ciężarów

 • Nie jest do niczego przymocowany, jest podnoszony i opuszczany za pomocą rąk i ramion
  synonim:
 • waga
 • ,
 • wolna waga
 • ,
 • ćwiczenie wagi

3. The relative importance granted to something

 • "His opinion carries great weight"
 • "The progression implied an increasing weightiness of the items listed"
  synonym:
 • weight
 • ,
 • weightiness

3. Względne znaczenie nadane czemuś

 • "„jego opinia ma ogromne znaczenie"
 • "„postęp oznaczał rosnącą wagę wymienionych pozycji"
  synonim:
 • waga

4. An artifact that is heavy

  synonym:
 • weight

4. Artefakt, który jest ciężki

  synonim:
 • waga

5. An oppressive feeling of heavy force

 • "Bowed down by the weight of responsibility"
  synonym:
 • weight

5. Opresyjne uczucie dużej siły

 • "„ugięty pod ciężarem odpowiedzialności"
  synonim:
 • waga

6. A system of units used to express the weight of something

  synonym:
 • system of weights
 • ,
 • weight

6. System jednostek służących do wyrażania ciężaru czegoś

  synonim:
 • system wag
 • ,
 • waga

7. A unit used to measure weight

 • "He placed two weights in the scale pan"
  synonym:
 • weight unit
 • ,
 • weight

7. Jednostka używana do pomiaru wagi

 • "„umieścił dwa ciężarki na szalce"
  synonim:
 • jednostka wagi
 • ,
 • waga

8. (statistics) a coefficient assigned to elements of a frequency distribution in order to represent their relative importance

  synonym:
 • weight
 • ,
 • weighting

8. (statystyka) współczynnik przypisany elementom rozkładu częstotliwości w celu przedstawienia ich względnego znaczenia

  synonim:
 • waga
 • ,
 • ważenie

verb

1. Weight down with a load

  synonym:
 • burden
 • ,
 • burthen
 • ,
 • weight
 • ,
 • weight down

1. Obciąż w dół z ładunkiem

  synonim:
 • obciążenie
 • ,
 • obciążać
 • ,
 • waga
 • ,
 • zmniejsz wagę

2. Present with a bias

 • "He biased his presentation so as to please the share holders"
  synonym:
 • slant
 • ,
 • angle
 • ,
 • weight

2. Obecny z uprzedzeniem

 • "„obciążył swoją prezentację, aby zadowolić akcjonariuszy"
  synonim:
 • skośny
 • ,
 • kąt
 • ,
 • waga

Examples of using

I have to lose weight, so I'm going on a diet.
Muszę zrzucić nadwagę, więc przechodzę na dietę.
No matter how much she eats, she never gains weight.
Nie ważne ile zje, nigdy nie przybiera na wadze.
I'm worried about my weight.
Jestem zmartwiona swoją wagą.