Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weak" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "słaby" na język polski

EnglishPolish

Weak

[Słaby]
/wik/

adjective

1. Wanting in physical strength

 • "A weak pillar"
  synonym:
 • weak

1. Chcąc w sile fizycznej

 • "„słaby filar"
  synonim:
 • słaby

2. Overly diluted

 • Thin and insipid
 • "Washy coffee"
 • "Watery milk"
 • "Weak tea"
  synonym:
 • watery
 • ,
 • washy
 • ,
 • weak

2. Nadmiernie rozcieńczony

 • Cienki i mdły
 • "„myjąca kawa"
 • "„wodne mleko"
 • "„słaba herbata"
  synonim:
 • wodnisty
 • ,
 • myć
 • ,
 • słaby

3. (used of vowels or syllables) pronounced with little or no stress

 • "A syllable that ends in a short vowel is a light syllable"
 • "A weak stress on the second syllable"
  synonym:
 • unaccented
 • ,
 • light
 • ,
 • weak

3. (używane z samogłosek lub sylab) wymawiane z niewielkim akcentem lub bez niego

 • "„sylaba zakończona krótką samogłoską jest sylabą lekką"
 • "„słaby akcent na drugą sylabę"
  synonim:
 • bez akcentu
 • ,
 • światło
 • ,
 • słaby

4. Wanting in moral strength, courage, or will

 • Having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings
 • "I'm only a fallible human"
 • "Frail humanity"
  synonym:
 • fallible
 • ,
 • frail
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • weak

4. Chcąc siły moralnej, odwagi lub woli

 • Posiadanie atrybutów człowieka w przeciwieństwie do np. istot boskich
 • "„jestem tylko omylnym człowiekiem"
 • "„słaba ludzkość"
  synonim:
 • omylny
 • ,
 • wątły
 • ,
 • niedoskonały
 • ,
 • słaby

5. Tending downward in price

 • "A weak market for oil stocks"
  synonym:
 • weak

5. Tendencja spadkowa cen

 • "„słaby rynek zapasów ropy"
  synonim:
 • słaby

6. Deficient or lacking in some skill

 • "He's weak in spelling"
  synonym:
 • weak

6. Brak lub brak jakiejś umiejętności

 • "„jest słaby w pisowni"
  synonim:
 • słaby

7. Lacking bodily or muscular strength or vitality

 • "A feeble old woman"
 • "Her body looked sapless"
  synonym:
 • decrepit
 • ,
 • debile
 • ,
 • feeble
 • ,
 • infirm
 • ,
 • rickety
 • ,
 • sapless
 • ,
 • weak
 • ,
 • weakly

7. Brak siły cielesnej lub mięśniowej lub witalności

 • "„słaba staruszka"
 • "„jej ciało wyglądało na bezsensowne"
  synonim:
 • zgrzybiały
 • ,
 • debil
 • ,
 • słaby
 • ,
 • niedołężny
 • ,
 • chwiejny
 • ,
 • bez sapless
 • ,
 • słabo

8. (used of verbs) having standard (or regular) inflection

  synonym:
 • weak

8. (używany z czasowników) mający fleksję standardową (lub regularną)

  synonim:
 • słaby

9. Not having authority, political strength, or governing power

 • "A weak president"
  synonym:
 • weak

9. Brak władzy, siły politycznej i władzy rządzącej

 • "„słaby prezydent"
  synonim:
 • słaby

10. Deficient in magnitude

 • Barely perceptible
 • Lacking clarity or brightness or loudness etc
 • "A faint outline"
 • "The wan sun cast faint shadows"
 • "The faint light of a distant candle"
 • "Weak colors"
 • "A faint hissing sound"
 • "A faint aroma"
 • "A weak pulse"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • weak

10. Niedobór wielkości

 • Ledwo zauważalny
 • Brak jasności, jasności, głośności itp
 • "„słaby zarys"
 • "„słońce wan rzuca słabe cienie"
 • "„słabe światło odległej świecy"
 • "„słabe kolory"
 • "„słaby syczący dźwięk"
 • "„słaby aromat"
 • "„słaby puls"
  synonim:
 • słaby

11. Likely to fail under stress or pressure

 • "The weak link in the chain"
  synonym:
 • weak

11. Prawdopodobnie zawiedzie pod wpływem stresu lub presji

 • "„słabe ogniwo w łańcuchu"
  synonim:
 • słaby

12. Deficient in intelligence or mental power

 • "A weak mind"
  synonym:
 • weak

12. Brak inteligencji lub mocy umysłowej

 • "„słaby umysł"
  synonim:
 • słaby

Examples of using

They were weak.
Byli słabi.
My level of Japanese is weak, so I can't write well.
Jestem słaby z języka japońskiego, więc nie jestem w stanie pisać poprawnie.
He was a weak child with poor eyesight.
Był dzieckiem słabym, z marnym wzrokiem.