Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "warning" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "ostrzeżenie" na język polski

EnglishPolish

Warning

[Ostrzeżenie]
/wɔrnɪŋ/

noun

1. A message informing of danger

 • "A warning that still more bombs could explode"
  synonym:
 • warning

1. Wiadomość informująca o niebezpieczeństwie

 • "„ostrzeżenie, że może eksplodować jeszcze więcej bomb"
  synonim:
 • ostrzeżenie

2. Cautionary advice about something imminent (especially imminent danger or other unpleasantness)

 • "A letter of admonition about the dangers of immorality"
 • "The warning was to beware of surprises"
 • "His final word of advice was not to play with matches"
  synonym:
 • admonition
 • ,
 • monition
 • ,
 • warning
 • ,
 • word of advice

2. Ostrzegawcze porady dotyczące czegoś nieuchronnego (zwłaszcza bezpośredniego niebezpieczeństwa lub innych nieprzyjemności)

 • "List napominający o niebezpieczeństwach niemoralności"
 • "„ostrzeżeniem było wystrzeganie się niespodzianek"
 • "„jego ostatnią radą było nie bawić się meczami"
  synonim:
 • napomnienie
 • ,
 • monicja
 • ,
 • ostrzeżenie
 • ,
 • słowo rady

3. Notification of something, usually in advance

 • "They gave little warning of their arrival"
 • "She had only had four days' warning before leaving berlin"
  synonym:
 • warning

3. Powiadomienie o czymś, zazwyczaj z wyprzedzeniem

 • "„nie ostrzegali o swoim przybyciu"
 • "„przed opuszczeniem berlina miała tylko cztery dni ostrzeżenia"
  synonim:
 • ostrzeżenie

adjective

1. Serving to warn

 • "Shook a monitory finger at him"
 • "An exemplary jail sentence"
  synonym:
 • admonitory
 • ,
 • cautionary
 • ,
 • exemplary
 • ,
 • monitory
 • ,
 • warning(a)

1. Służąc do ostrzegania

 • "„potrząsnął w niego palcem wskazującym"
 • "„wzorowy wyrok więzienia"
  synonim:
 • upomnienie
 • ,
 • ostrzegawczy
 • ,
 • przykładowy
 • ,
 • monitory
 • ,
 • ostrzeżenie(a)

Examples of using

This is your final warning.
To twoje ostatnie ostrzeżenie.
He gave her a warning against driving too fast.
Dał jej ostrzeżenie za szybką jazdę.
The tidal wave warning has been canceled.
Ostrzeżenie przed tsunami zostało odwołane.