Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tension" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "tension" na język polski

EnglishPolish

Tension

[Napięcie]
/tɛnʃən/

noun

1. (psychology) a state of mental or emotional strain or suspense

 • "He suffered from fatigue and emotional tension"
 • "Stress is a vasoconstrictor"
  synonym:
 • tension
 • ,
 • tenseness
 • ,
 • stress

1. (psychologia) stan psychicznego lub emocjonalnego napięcia lub napięcia

 • "„cierpiał na zmęczenie i napięcie emocjonalne"
 • "„stres jest środkiem zwężającym naczynia"
  synonim:
 • napięcie
 • ,
 • stres

2. The physical condition of being stretched or strained

 • "It places great tension on the leg muscles"
 • "He could feel the tenseness of her body"
  synonym:
 • tension
 • ,
 • tensity
 • ,
 • tenseness
 • ,
 • tautness

2. Stan fizyczny rozciągania lub naprężania

 • "„nakłada duże napięcie na mięśnie nóg"
 • "„czuł napięcie jej ciała"
  synonim:
 • napięcie
 • ,
 • gęstość
 • ,
 • napiętość

3. A balance between and interplay of opposing elements or tendencies (especially in art or literature)

 • "There is a tension created between narrative time and movie time"
 • "There is a tension between these approaches to understanding history"
  synonym:
 • tension

3. Równowaga i wzajemne oddziaływanie przeciwstawnych elementów lub tendencji (szczególnie w sztuce lub literaturze)

 • "„istnieje napięcie pomiędzy czasem narracji a czasem filmu"
 • "„istnieje napięcie pomiędzy tymi podejściami do rozumienia historii"
  synonim:
 • napięcie

4. (physics) a stress that produces an elongation of an elastic physical body

 • "The direction of maximum tension moves asymptotically toward the direction of the shear"
  synonym:
 • tension

4. (fizyka) naprężenie powodujące wydłużenie elastycznego ciała fizycznego

 • "„kierunek maksymalnego napięcia przesuwa się asymptotycznie w kierunku ścinania"
  synonim:
 • napięcie

5. Feelings of hostility that are not manifest

 • "He could sense her latent hostility to him"
 • "The diplomats' first concern was to reduce international tensions"
  synonym:
 • latent hostility
 • ,
 • tension

5. Uczucia wrogości, które nie są jawne

 • "„wyczuwał jej ukrytą wrogość do niego"
 • "„pierwszą troską dyplomatów było zmniejszenie napięć międzynarodowych"
  synonim:
 • ukryta wrogość
 • ,
 • napięcie

6. The action of stretching something tight

 • "Tension holds the belt in the pulleys"
  synonym:
 • tension

6. Działanie rozciągania czegoś ciasnego

 • "„napięcie utrzymuje pas w kołach pasowych"
  synonim:
 • napięcie