Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spine" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "kręgosłup" na język polski

EnglishPolish

Spine

[Kręgosłup]
/spaɪn/

noun

1. The series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord

 • "The fall broke his back"
  synonym:
 • spinal column
 • ,
 • vertebral column
 • ,
 • spine
 • ,
 • backbone
 • ,
 • back
 • ,
 • rachis

1. Szereg kręgów tworzących oś szkieletu i chroniących rdzeń kręgowy

 • "„upadek złamał mu plecy"
  synonim:
 • kręgosłup
 • ,
 • z powrotem
 • ,
 • rachis

2. Any sharply pointed projection

  synonym:
 • spur
 • ,
 • spine
 • ,
 • acantha

2. Dowolny ostro zakończony występ

  synonim:
 • ostroga
 • ,
 • kręgosłup
 • ,
 • akanta

3. A small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or leaf

  synonym:
 • spine
 • ,
 • thorn
 • ,
 • prickle
 • ,
 • pricker
 • ,
 • sticker
 • ,
 • spikelet

3. Mała ostro zakończona końcówka przypominająca kolec na łodydze lub liściu

  synonim:
 • kręgosłup
 • ,
 • cierń
 • ,
 • kłucie
 • ,
 • kłujący
 • ,
 • naklejka
 • ,
 • kłosek

4. The part of a book's cover that encloses the inner side of the book's pages and that faces outward when the book is shelved

 • "The title and author were printed on the spine of the book"
  synonym:
 • spine
 • ,
 • backbone

4. Część okładki książki, która otacza wewnętrzną stronę stron książki i która jest zwrócona na zewnątrz, gdy książka jest odłożona na półkę

 • "„tytuł i autor zostały wydrukowane na grzbiecie książki"
  synonim:
 • kręgosłup

5. A sharp rigid animal process or appendage

 • As a porcupine quill or a ridge on a bone or a ray of a fish fin
  synonym:
 • spine

5. Ostry, sztywny wyrostek zwierzęcy lub wyrostek

 • Jako pióro jeżozwierza lub grzbiet na kości lub promieniu rybiej płetwy
  synonim:
 • kręgosłup

Examples of using

One of the bullets damaged his spine.
Jeden z pocisków uszkodził mu kręgosłup.