Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "principle" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "zasada" na język polski

EnglishPolish

Principle

[Zasada]
/prɪnsəpəl/

noun

1. A basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct

 • "Their principles of composition characterized all their works"
  synonym:
 • principle
 • ,
 • rule

1. Podstawowe uogólnienie, które jest akceptowane jako prawdziwe i które można wykorzystać jako podstawę rozumowania lub postępowania

 • "„ich zasady kompozycji charakteryzowały wszystkie ich dzieła"
  synonim:
 • zasada
 • ,
 • reguła

2. A rule or standard especially of good behavior

 • "A man of principle"
 • "He will not violate his principles"
  synonym:
 • principle

2. Reguła lub standard, zwłaszcza dobrego zachowania

 • "„człowiek z zasad"
 • "„nie naruszy swoich zasad"
  synonim:
 • zasada

3. A basic truth or law or assumption

 • "The principles of democracy"
  synonym:
 • principle

3. Podstawowa prawda lub prawo lub założenie

 • "„zasady demokracji"
  synonim:
 • zasada

4. A rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system

 • "The principle of the conservation of mass"
 • "The principle of jet propulsion"
 • "The right-hand rule for inductive fields"
  synonym:
 • principle
 • ,
 • rule

4. Reguła lub prawo dotyczące zjawiska naturalnego lub funkcji złożonego systemu

 • "„zasada zachowania masy"
 • "„zasada napędu odrzutowego"
 • "„reguła prawej ręki dla pól indukcyjnych"
  synonim:
 • zasada
 • ,
 • reguła

5. Rule of personal conduct

  synonym:
 • principle
 • ,
 • precept

5. Zasada postępowania osobistego

  synonim:
 • zasada
 • ,
 • nakaz

6. (law) an explanation of the fundamental reasons (especially an explanation of the working of some device in terms of laws of nature)

 • "The rationale for capital punishment"
 • "The principles of internal-combustion engines"
  synonym:
 • rationale
 • ,
 • principle

6. (prawo) wyjaśnienie podstawowych przyczyn (zwłaszcza wyjaśnienie działania jakiegoś urządzenia w kategoriach praw natury)

 • "„uzasadnienie kary śmierci"
 • "„zasady silników spalinowych"
  synonim:
 • uzasadnienie
 • ,
 • zasada

Examples of using

A good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
Dobra teoria charakteryzuje się tym że stawia kilka hipotez, które w zasadzie mogą być obalone lub zaprzeczone poprzez obserwację.