Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "place" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "miejsce" na język polski

EnglishPolish

Place

[Miejsce]
/ples/

noun

1. A point located with respect to surface features of some region

 • "This is a nice place for a picnic"
 • "A bright spot on a planet"
  synonym:
 • topographic point
 • ,
 • place
 • ,
 • spot

1. Punkt położony w odniesieniu do cech powierzchni jakiegoś regionu

 • "„to miłe miejsce na piknik"
 • "„jasny punkt na planecie"
  synonim:
 • punkt topograficzny
 • ,
 • miejsce

2. Any area set aside for a particular purpose

 • "Who owns this place?"
 • "The president was concerned about the property across from the white house"
  synonym:
 • place
 • ,
 • property

2. Każdy obszar przeznaczony na określony cel

 • "„kto jest właścicielem tego miejsca?"
 • "„prezydent był zaniepokojony nieruchomością naprzeciwko białego domu"
  synonim:
 • miejsce
 • ,
 • nieruchomość

3. An abstract mental location

 • "He has a special place in my thoughts"
 • "A place in my heart"
 • "A political system with no place for the less prominent groups"
  synonym:
 • place

3. Abstrakcyjna lokalizacja mentalna

 • "„ma szczególne miejsce w moich myślach"
 • "„miejsce w moim sercu"
 • "„system polityczny, w którym nie ma miejsca dla mniej prominentnych grup"
  synonim:
 • miejsce

4. A general vicinity

 • "He comes from a place near chicago"
  synonym:
 • place

4. Ogólne sąsiedztwo

 • "„pochodzi z miejsca niedaleko chicago"
  synonim:
 • miejsce

5. The post or function properly or customarily occupied or served by another

 • "Can you go in my stead?"
 • "Took his place"
 • "In lieu of"
  synonym:
 • stead
 • ,
 • position
 • ,
 • place
 • ,
 • lieu

5. Stanowisko lub funkcja prawidłowo lub zwyczajowo zajmowana lub obsługiwana przez inną osobę

 • "- czy możesz pójść w moim miejsce?"
 • "„zajął swoje miejsce"
 • "„zamiast"
  synonim:
 • zastępować
 • ,
 • pozycja
 • ,
 • miejsce
 • ,
 • kłamstwo

6. A particular situation

 • "If you were in my place what would you do?"
  synonym:
 • place
 • ,
 • shoes

6. Szczególna sytuacja

 • "„gdybyś był na moim miejscu, co byś zrobił?"
  synonim:
 • miejsce
 • ,
 • buty

7. Where you live at a particular time

 • "Deliver the package to my home"
 • "He doesn't have a home to go to"
 • "Your place or mine?"
  synonym:
 • home
 • ,
 • place

7. Gdzie mieszkasz w określonym czasie

 • "„dostarcz paczkę do mojego domu"
 • "„nie ma domu, do którego mógłby się udać"
 • "Twoje miejsce czy moje?"
  synonim:
 • dom
 • ,
 • miejsce

8. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

8. Praca w organizacji

 • "„zajmował stanowisko w skarbcu"
  synonim:
 • pozycja
 • ,
 • post
 • ,
 • miejsce do cumowania
 • ,
 • biuro
 • ,
 • miejsce
 • ,
 • kęs
 • ,
 • sytuacja

9. The particular portion of space occupied by something

 • "He put the lamp back in its place"
  synonym:
 • position
 • ,
 • place

9. Konkretna część przestrzeni zajmowana przez coś

 • "„położył lampę z powrotem na swoje miejsce"
  synonim:
 • pozycja
 • ,
 • miejsce

10. Proper or designated social situation

 • "He overstepped his place"
 • "The responsibilities of a man in his station"
 • "Married above her station"
  synonym:
 • place
 • ,
 • station

10. Właściwa lub wyznaczona sytuacja społeczna

 • "„przekroczył swoje miejsce"
 • "„obowiązki mężczyzny na swoim stanowisku"
 • "„żonaty nad swoim stanowiskiem"
  synonim:
 • miejsce
 • ,
 • stacja

11. A space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane)

 • "He booked their seats in advance"
 • "He sat in someone else's place"
  synonym:
 • seat
 • ,
 • place

11. Przestrzeń zarezerwowana do siedzenia (jak w teatrze lub w pociągu lub samolocie)

 • "„zarezerwował ich miejsca z wyprzedzeniem"
 • "„siedział u kogoś innego"
  synonim:
 • siedzenie
 • ,
 • miejsce

12. The passage that is being read

 • "He lost his place on the page"
  synonym:
 • place

12. Fragment, który jest czytany

 • "„stracił miejsce na stronie"
  synonim:
 • miejsce

13. Proper or appropriate position or location

 • "A woman's place is no longer in the kitchen"
  synonym:
 • place

13. Właściwa lub odpowiednia pozycja lub lokalizacja

 • "„miejsca kobiety nie ma już w kuchni"
  synonim:
 • miejsce

14. A public square with room for pedestrians

 • "They met at elm plaza"
 • "Grosvenor place"
  synonym:
 • plaza
 • ,
 • place
 • ,
 • piazza

14. Plac publiczny z miejscem dla pieszych

 • "„spotkali się w elm plaza"
 • "„miejsce grosvenora"
  synonim:
 • plac
 • ,
 • miejsce

15. An item on a list or in a sequence

 • "In the second place"
 • "Moved from third to fifth position"
  synonym:
 • place
 • ,
 • position

15. Element na liście lub w sekwencji

 • "„na drugim miejscu"
 • "„przesunięty z trzeciej na piątą pozycję"
  synonim:
 • miejsce
 • ,
 • pozycja

16. A blank area

 • "Write your name in the space provided"
  synonym:
 • space
 • ,
 • blank space
 • ,
 • place

16. Pusty obszar

 • "„zapisz swoje imię i nazwisko w wyznaczonym miejscu"
  synonim:
 • przestrzeń
 • ,
 • pusta przestrzeń
 • ,
 • miejsce

verb

1. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

1. Umieścić w określonym miejscu lub abstrakcyjnej lokalizacji

 • "„połóż tu swoje rzeczy"
 • "„ustaw tacę"
 • "„ustaw psy na zapachu zaginionych dzieci"
 • "„umieść nacisk na określony punkt"
  synonim:
 • położyć
 • ,
 • ustawiony
 • ,
 • miejsce
 • ,
 • pozować
 • ,
 • pozycja

2. Place somebody in a particular situation or location

 • "He was placed on probation"
  synonym:
 • place

2. Umieść kogoś w określonej sytuacji lub lokalizacji

 • "„został umieszczony w zawieszeniu"
  synonim:
 • miejsce

3. Assign a rank or rating to

 • "How would you rank these students?"
 • "The restaurant is rated highly in the food guide"
  synonym:
 • rate
 • ,
 • rank
 • ,
 • range
 • ,
 • order
 • ,
 • grade
 • ,
 • place

3. Przypisz rangę lub ocenę do

 • "- jak oceniłbyś tych uczniów?"
 • "„restauracja została wysoko oceniona w przewodniku kulinarnym"
  synonim:
 • stopa
 • ,
 • stopień
 • ,
 • zakres
 • ,
 • zamówienie
 • ,
 • miejsce

4. Assign a location to

 • "The company located some of their agents in los angeles"
  synonym:
 • locate
 • ,
 • place
 • ,
 • site

4. Przypisz lokalizację do

 • "„firma zlokalizowała niektórych swoich agentów w los angeles"
  synonim:
 • zlokalizować
 • ,
 • miejsce
 • ,
 • strona

5. To arrange for

 • "Place a phone call"
 • "Place a bet"
  synonym:
 • place

5. Aby zorganizować

 • "„załóż telefon"
 • "„załóż zakład"
  synonim:
 • miejsce

6. Take a place in a competition

 • Often followed by an ordinal
 • "Jerry came in third in the marathon"
  synonym:
 • place
 • ,
 • come in
 • ,
 • come out

6. Zajmij miejsce w konkursie

 • Często po której następuje liczba porządkowa
 • "„jerry zajął trzecie miejsce w maratonie"
  synonim:
 • miejsce
 • ,
 • wejdź do
 • ,
 • wyjdź

7. Intend (something) to move towards a certain goal

 • "He aimed his fists towards his opponent's face"
 • "Criticism directed at her superior"
 • "Direct your anger towards others, not towards yourself"
  synonym:
 • target
 • ,
 • aim
 • ,
 • place
 • ,
 • direct
 • ,
 • point

7. Zamierzać (coś) zmierzać do określonego celu

 • "„wycelował pięściami w twarz przeciwnika"
 • "„krytyka skierowana pod adresem jej przełożonej"
 • "„kieruj swój gniew na innych, a nie na siebie"
  synonim:
 • cel
 • ,
 • miejsce
 • ,
 • bezpośredni
 • ,
 • punkt

8. Recognize as being

 • Establish the identity of someone or something
 • "She identified the man on the 'wanted' poster"
  synonym:
 • identify
 • ,
 • place

8. Rozpoznaj jako istotę

 • Ustalić tożsamość kogoś lub czegoś
 • "„identyfikowała mężczyznę na plakacie „poszukiwany"
  synonim:
 • zidentyfikować
 • ,
 • miejsce

9. Assign to (a job or a home)

  synonym:
 • place

9. Przypisz do (pracy lub domu)

  synonim:
 • miejsce

10. Locate

 • "The film is set in africa"
  synonym:
 • set
 • ,
 • localize
 • ,
 • localise
 • ,
 • place

10. Zlokalizować

 • "Film rozgrywa się w afryce"
  synonim:
 • ustawiony
 • ,
 • lokalizować
 • ,
 • miejsce

11. Estimate

 • "We put the time of arrival at 8 p.m."
  synonym:
 • place
 • ,
 • put
 • ,
 • set

11. Oszacować

 • "„podaliśmy godzinę przyjazdu na godzinę 20:00."
  synonim:
 • miejsce
 • ,
 • położyć
 • ,
 • ustawiony

12. Identify the location or place of

 • "We localized the source of the infection"
  synonym:
 • place
 • ,
 • localize
 • ,
 • localise

12. Zidentyfikuj lokalizację lub miejsce

 • "„zlokalizowaliśmy źródło infekcji"
  synonim:
 • miejsce
 • ,
 • lokalizować

13. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

13. Dokonaj inwestycji

 • "„włóż pieniądze do obligacji"
  synonim:
 • inwestować
 • ,
 • położyć
 • ,
 • popełnić
 • ,
 • miejsce

14. Assign to a station

  synonym:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • send
 • ,
 • place

14. Przypisz do stacji

  synonim:
 • stacja
 • ,
 • post
 • ,
 • wysłać
 • ,
 • miejsce

15. Finish second or better in a horse or dog race

 • "He bet $2 on number six to place"
  synonym:
 • place

15. Zakończ wyścig koni lub psów na drugim lub lepszym miejscu

 • "„założył $2 na numer sześć, aby umieścić"
  synonim:
 • miejsce

16. Sing a note with the correct pitch

  synonym:
 • place

16. Zaśpiewaj nutę o prawidłowej wysokości

  synonim:
 • miejsce

Examples of using

I hope you are in a safe place.
Mam nadzieję, że jesteś w bezpiecznym miejscu.
I had to leave Warsaw and make my living in another place.
Musiałem wyjechać z Warszawy i urządzić się gdzieś indziej.
Due to the match, which takes place today, there are major restrictions on traffic and parking.
W związku z odbywającym się dziś meczem, wprowadzono liczne ograniczenia w ruchu i parkowaniu.