Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "offensive" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "obraźliwe" na język polski

EnglishPolish

Offensive

[Ofensywa]
/əfɛnsɪv/

noun

1. The action of attacking an enemy

  synonym:
 • offense
 • ,
 • offence
 • ,
 • offensive

1. Akcja ataku na wroga

  synonim:
 • przestępstwo
 • ,
 • ofensywny

adjective

1. Violating or tending to violate or offend against

 • "Violative of the principles of liberty"
 • "Considered such depravity offensive against all laws of humanity"
  synonym:
 • offensive
 • ,
 • violative

1. Naruszanie lub skłonność do naruszania lub obrażania

 • "„naruszający zasady wolności"
 • "„uznał taką deprawację za obraźliwą wobec wszelkich praw ludzkości"
  synonim:
 • ofensywny
 • ,
 • gwałtujący

2. For the purpose of attack rather than defense

 • "Offensive weapons"
  synonym:
 • offensive

2. W celu ataku, a nie obrony

 • "„broń ofensywna"
  synonim:
 • ofensywny

3. Causing anger or annoyance

 • "Offensive remarks"
  synonym:
 • offensive

3. Wywoływanie gniewu lub irytacji

 • "„obraźliwe uwagi"
  synonim:
 • ofensywny

4. Morally offensive

 • "An unsavory reputation"
 • "An unsavory scandal"
  synonym:
 • unsavory
 • ,
 • unsavoury
 • ,
 • offensive

4. Moralnie obraźliwe

 • "„niesmaczna reputacja"
 • "„niesmaczny skandal"
  synonim:
 • niesmaczny
 • ,
 • ofensywny

5. Unpleasant or disgusting especially to the senses

 • "Offensive odors"
  synonym:
 • offensive

5. Nieprzyjemne lub obrzydliwe zwłaszcza dla zmysłów

 • "„obraźliwe zapachy"
  synonim:
 • ofensywny

6. Substitute a harsher or distasteful term for a mild one

 • "`nigger' is a dysphemistic term for `african-american'"
  synonym:
 • dysphemistic
 • ,
 • offensive

6. Zamień ostrzejsze lub niesmaczne określenie na łagodne

 • "„`nigger' to dysfemistyczne określenie `african-american'"
  synonim:
 • dysfemista
 • ,
 • ofensywny

7. Causing or able to cause nausea

 • "A nauseating smell"
 • "Nauseous offal"
 • "A sickening stench"
  synonym:
 • nauseating
 • ,
 • nauseous
 • ,
 • noisome
 • ,
 • queasy
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • offensive
 • ,
 • sickening
 • ,
 • vile

7. Powodujące lub mogące powodować nudności

 • "„mdlący zapach"
 • "„mdłe podroby"
 • "„obrzydliwy smród"
  synonim:
 • mdłości
 • ,
 • hałaśliwy
 • ,
 • dziwne
 • ,
 • odrażający
 • ,
 • ofensywny
 • ,
 • obrzydliwe
 • ,
 • podły