Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modification" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "modyfikacja" na język polski

EnglishPolish

Modification

[Modyfikacja]
/mɑdəfəkeʃən/

noun

1. The act of making something different (as e.g. the size of a garment)

  synonym:
 • alteration
 • ,
 • modification
 • ,
 • adjustment

1. Czynność robienia czegoś innego (np. wielkości odzieży)

  synonim:
 • zmiana
 • ,
 • modyfikacja
 • ,
 • regulacja

2. Slightly modified copy

 • Not an exact copy
 • "A modification of last year's model"
  synonym:
 • modification

2. Nieco zmodyfikowana kopia

 • Nie dokładna kopia
 • "Modyfikacja ubiegłorocznego modelu"
  synonim:
 • modyfikacja

3. The grammatical relation that exists when a word qualifies the meaning of the phrase

  synonym:
 • modification
 • ,
 • qualifying
 • ,
 • limiting

3. Relacja gramatyczna istniejąca, gdy słowo kwalifikuje znaczenie wyrażenia

  synonim:
 • modyfikacja
 • ,
 • kwalifikacje
 • ,
 • ograniczanie

4. An event that occurs when something passes from one state or phase to another

 • "The change was intended to increase sales"
 • "This storm is certainly a change for the worse"
 • "The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alteration
 • ,
 • modification

4. Zdarzenie, które ma miejsce, gdy coś przechodzi z jednego stanu lub fazy do drugiego

 • "„zmiana miała na celu zwiększenie sprzedaży"
 • "„ta burza to z pewnością zmiana na gorsze"
 • "„od czasu jego ostatniej wizyty wiele lat temu okolica przeszła kilka modyfikacji"
  synonim:
 • zmienić
 • ,
 • zmiana
 • ,
 • modyfikacja