Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "master" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "master" na język polski

EnglishPolish

Master

[Mistrz]
/mæstər/

noun

1. An artist of consummate skill

 • "A master of the violin"
 • "One of the old masters"
  synonym:
 • maestro
 • ,
 • master

1. Artysta o doskonałych umiejętnościach

 • "„mistrz skrzypiec"
 • "„jeden ze starych mistrzów"
  synonim:
 • mistrz

2. A person who has general authority over others

  synonym:
 • overlord
 • ,
 • master
 • ,
 • lord

2. Osoba, która ma ogólną władzę nad innymi

  synonim:
 • władca
 • ,
 • mistrz
 • ,
 • panie

3. A combatant who is able to defeat rivals

  synonym:
 • victor
 • ,
 • master
 • ,
 • superior

3. Bojownik, który jest w stanie pokonać rywali

  synonim:
 • wiktor
 • ,
 • mistrz
 • ,
 • lepszy

4. Directs the work of others

  synonym:
 • master

4. Kieruje pracą innych

  synonim:
 • mistrz

5. Presiding officer of a school

  synonym:
 • headmaster
 • ,
 • schoolmaster
 • ,
 • master

5. Przewodniczący szkoły

  synonim:
 • dyrektor
 • ,
 • nauczyciel
 • ,
 • mistrz

6. An original creation (i.e., an audio recording) from which copies can be made

  synonym:
 • master
 • ,
 • master copy
 • ,
 • original

6. Oryginalna kreacja (czyli nagranie audio), z której można wykonać kopie

  synonim:
 • mistrz
 • ,
 • kopia wzorcowa
 • ,
 • oryginał

7. An officer who is licensed to command a merchant ship

  synonym:
 • master
 • ,
 • captain
 • ,
 • sea captain
 • ,
 • skipper

7. Oficer posiadający licencję na dowodzenie statkiem handlowym

  synonim:
 • mistrz
 • ,
 • kapitan
 • ,
 • kapitan morski

8. Someone who holds a master's degree from academic institution

  synonym:
 • master

8. Ktoś, kto posiada tytuł magistra instytucji akademickiej

  synonim:
 • mistrz

9. An authority qualified to teach apprentices

  synonym:
 • master
 • ,
 • professional

9. Organ uprawniony do nauczania praktykantów

  synonim:
 • mistrz
 • ,
 • profesjonalny

10. Key that secures entrance everywhere

  synonym:
 • passkey
 • ,
 • passe-partout
 • ,
 • master key
 • ,
 • master

10. Klucz, który zabezpiecza wejście wszędzie

  synonim:
 • klucz dostępu
 • ,
 • passe-partout
 • ,
 • klucz główny
 • ,
 • mistrz

verb

1. Be or become completely proficient or skilled in

 • "She mastered japanese in less than two years"
  synonym:
 • master
 • ,
 • get the hang

1. Bądź lub stań się całkowicie biegły lub wykwalifikowany w

 • "„opanowała język japoński w niecałe dwa lata"
  synonim:
 • mistrz
 • ,
 • zawisnij

2. Get on top of

 • Deal with successfully
 • "He overcame his shyness"
  synonym:
 • overcome
 • ,
 • get over
 • ,
 • subdue
 • ,
 • surmount
 • ,
 • master

2. Wejdź na górę

 • Radzić sobie z powodzeniem
 • "„pokonał swoją nieśmiałość"
  synonim:
 • pokonać
 • ,
 • przejść
 • ,
 • podległy
 • ,
 • mistrz

3. Have dominance or the power to defeat over

 • "Her pain completely mastered her"
 • "The methods can master the problems"
  synonym:
 • dominate
 • ,
 • master

3. Mieć dominację lub moc pokonania

 • "„jej ból całkowicie ją opanował"
 • "„metody mogą opanować problemy"
  synonim:
 • zdominować
 • ,
 • mistrz

4. Have a firm understanding or knowledge of

 • Be on top of
 • "Do you control these data?"
  synonym:
 • master
 • ,
 • control

4. Miej solidne zrozumienie lub wiedzę na temat

 • Bądź na szczycie
 • "„czy kontrolujesz te dane?"
  synonim:
 • mistrz
 • ,
 • kontrola

adjective

1. Most important element

 • "The chief aim of living"
 • "The main doors were of solid glass"
 • "The principal rivers of america"
 • "The principal example"
 • "Policemen were primary targets"
 • "The master bedroom"
 • "A master switch"
  synonym:
 • chief(a)
 • ,
 • main(a)
 • ,
 • primary(a)
 • ,
 • principal(a)
 • ,
 • master(a)

1. Najważniejszy element

 • "„główny cel życia"
 • "„główne drzwi były z litego szkła"
 • "„główne rzeki ameryki"
 • "„główny przykład"
 • "„policjanci byli głównymi celami"
 • "„główna sypialnia"
 • "„przełącznik główny"
  synonim:
 • szef(a)
 • ,
 • główny(a)
 • ,
 • podstawowy(a)
 • ,
 • dyrektor(a)
 • ,
 • mistrz(a)

Examples of using

If you want to master a language, you need to learn to think in that language.
Jeśli chcesz opanować język, musisz nauczyć się myśleć w tym języku.
Tom is a dive master.
Tom jest mistrzem nurkowania.
They say that that man has a master key which opens all the doors of the city.
Mówią, że ten człowiek ma uniwersalny klucz, który otwiera wszystkie drzwi w mieście.