Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "focus" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "focus" na język polski

EnglishPolish

Focus

[Skupić się]
/foʊkəs/

noun

1. The concentration of attention or energy on something

 • "The focus of activity shifted to molecular biology"
 • "He had no direction in his life"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focusing
 • ,
 • focussing
 • ,
 • focal point
 • ,
 • direction
 • ,
 • centering

1. Koncentracja uwagi lub energii na czymś

 • "„koncentracja działalności przesunęła się na biologię molekularną"
 • "„nie miał kierunku w swoim życiu"
  synonim:
 • skupienie
 • ,
 • skupianie się
 • ,
 • punkt centralny
 • ,
 • kierunek
 • ,
 • centrowanie

2. Maximum clarity or distinctness of an image rendered by an optical system

 • "In focus"
 • "Out of focus"
  synonym:
 • focus

2. Maksymalna klarowność lub odrębność obrazu renderowanego przez układ optyczny

 • "„w centrum uwagi"
 • "„nieostre"
  synonim:
 • skupienie

3. Maximum clarity or distinctness of an idea

 • "The controversy brought clearly into focus an important difference of opinion"
  synonym:
 • focus

3. Maksymalna jasność lub odrębność pomysłu

 • "„kontrowersja wyraźnie uwypukliła istotną różnicę zdań"
  synonim:
 • skupienie

4. A central point or locus of an infection in an organism

 • "The focus of infection"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focal point
 • ,
 • nidus

4. Centralny punkt lub miejsce zakażenia w organizmie

 • "„ognisko infekcji"
  synonim:
 • skupienie
 • ,
 • punkt centralny
 • ,
 • nidus

5. Special emphasis attached to something

 • "The stress was more on accuracy than on speed"
  synonym:
 • stress
 • ,
 • focus

5. Szczególny nacisk przywiązywany do czegoś

 • "„nacisk kładziony był bardziej na dokładność niż na prędkość"
  synonim:
 • stres
 • ,
 • skupienie

6. A point of convergence of light (or other radiation) or a point from which it diverges

  synonym:
 • focus
 • ,
 • focal point

6. Punkt zbieżności światła (lub innego promieniowania) lub punkt, od którego odbiega

  synonim:
 • skupienie
 • ,
 • punkt centralny

7. A fixed reference point on the concave side of a conic section

  synonym:
 • focus

7. Stały punkt odniesienia po wklęsłej stronie przekroju stożkowego

  synonim:
 • skupienie

verb

1. Direct one's attention on something

 • "Please focus on your studies and not on your hobbies"
  synonym:
 • concentrate
 • ,
 • focus
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • pore
 • ,
 • rivet

1. Skieruj swoją uwagę na coś

 • "„proszę skupić się na nauce, a nie na hobby"
  synonim:
 • koncentrat
 • ,
 • skupienie
 • ,
 • centrum
 • ,
 • por
 • ,
 • nit

2. Cause to converge on or toward a central point

 • "Focus the light on this image"
  synonym:
 • focus

2. Powodować zbieganie się w punkcie centralnym lub w jego kierunku

 • "„skoncentruj światło na tym obrazie"
  synonim:
 • skupienie

3. Bring into focus or alignment

 • To converge or cause to converge
 • Of ideas or emotions
  synonym:
 • concenter
 • ,
 • concentre
 • ,
 • focalize
 • ,
 • focalise
 • ,
 • focus

3. Skup się lub wyrównaj

 • Aby się zbiegać lub spowodować zbieżność
 • Pomysłów lub emocji
  synonim:
 • koncentrator
 • ,
 • koncentrat
 • ,
 • ogniskować
 • ,
 • skupienie

4. Become focussed or come into focus

 • "The light focused"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focalize
 • ,
 • focalise

4. Skup się lub skup się

 • "„światło skupione"
  synonim:
 • skupienie
 • ,
 • ogniskować

5. Put (an image) into focus

 • "Please focus the image
 • We cannot enjoy the movie"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focalize
 • ,
 • focalise
 • ,
 • sharpen

5. Ustaw (obraz) w centrum uwagi

 • "„proszę skupić obraz
 • Film nie może nam się spodobać"
  synonim:
 • skupienie
 • ,
 • ogniskować
 • ,
 • wyostrzyć