Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fit" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "fit" na język polski

EnglishPolish

Fit

[Dopasować]
/fɪt/

noun

1. A display of bad temper

 • "He had a fit"
 • "She threw a tantrum"
 • "He made a scene"
  synonym:
 • fit
 • ,
 • tantrum
 • ,
 • scene
 • ,
 • conniption

1. Pokaz złego temperamentu

 • "„miał atak"
 • "„wpadła w złość"
 • "„zrobił scenę"
  synonim:
 • dopasować
 • ,
 • napad złości
 • ,
 • scena
 • ,
 • pomyłka

2. A sudden uncontrollable attack

 • "A paroxysm of giggling"
 • "A fit of coughing"
 • "Convulsions of laughter"
  synonym:
 • paroxysm
 • ,
 • fit
 • ,
 • convulsion

2. Nagły niekontrolowany atak

 • "„paroksyzm chichotania"
 • "„napad kaszlu"
 • "„konwulsje śmiechu"
  synonim:
 • paroksyzm
 • ,
 • dopasować
 • ,
 • drgawki

3. The manner in which something fits

 • "I admired the fit of her coat"
  synonym:
 • fit

3. Sposób, w jaki coś pasuje

 • "„podziwiałam dopasowanie jej płaszcza"
  synonim:
 • dopasować

4. A sudden flurry of activity (often for no obvious reason)

 • "A burst of applause"
 • "A fit of housecleaning"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • fit

4. Nagły przypływ aktywności (często bez oczywistego powodu)

 • "„błysk oklasków"
 • "„przypływ sprzątania"
  synonim:
 • wybuch
 • ,
 • dopasować

verb

1. Be agreeable or acceptable to

 • "This suits my needs"
  synonym:
 • suit
 • ,
 • accommodate
 • ,
 • fit

1. Bądź przyjemny lub akceptowalny

 • "„to odpowiada moim potrzebom"
  synonim:
 • garnitur
 • ,
 • pomieścić
 • ,
 • dopasować

2. Be the right size or shape

 • Fit correctly or as desired
 • "This piece won't fit into the puzzle"
  synonym:
 • fit
 • ,
 • go

2. Bądź odpowiedniego rozmiaru lub kształtu

 • Dopasować prawidłowo lub według uznania
 • "„ten element nie będzie pasował do układanki"
  synonim:
 • dopasować
 • ,
 • iść

3. Satisfy a condition or restriction

 • "Does this paper meet the requirements for the degree?"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • fit
 • ,
 • conform to

3. Spełnij warunek lub ograniczenie

 • "„czy ten artykuł spełnia wymagania dotyczące stopnia naukowego?"
  synonim:
 • spotkać
 • ,
 • dopasować
 • ,
 • dostosować się do

4. Make fit

 • "Fit a dress"
 • "He fitted other pieces of paper to his cut-out"
  synonym:
 • fit

4. Dopasować

 • "„pasuj do sukienki"
 • "„dołączył inne kawałki papieru do wycięcia"
  synonim:
 • dopasować

5. Insert or adjust several objects or people

 • "Can you fit the toy into the box?"
 • "This man can't fit himself into our work environment"
  synonym:
 • fit

5. Wstaw lub wyreguluj kilka obiektów lub osób

 • "„czy możesz zmieścić zabawkę w pudełku?"
 • "„ten człowiek nie może dopasować się do naszego środowiska pracy"
  synonim:
 • dopasować

6. Be compatible, similar or consistent

 • Coincide in their characteristics
 • "The two stories don't agree in many details"
 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit
 • ,
 • correspond
 • ,
 • check
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • tally
 • ,
 • agree

6. Być kompatybilne, podobne lub spójne

 • Pokrywają się w swoich cechach
 • "„te dwie historie nie zgadzają się w wielu szczegółach"
 • "„odręczny charakter sprawdza się z podpisem na czeku"
 • "„odciski palców podejrzanego nie pasują do odcisków palców znajdujących się na broni"
  synonim:
 • mecz
 • ,
 • dopasować
 • ,
 • korespondować
 • ,
 • sprawdzić
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • zestawienie
 • ,
 • zgodzić się

7. Conform to some shape or size

 • "How does this shirt fit?"
  synonym:
 • fit

7. Dostosuj się do jakiegoś kształtu lub rozmiaru

 • "Jak pasuje ta koszula?"
  synonim:
 • dopasować

8. Provide with (something) usually for a specific purpose

 • "The expedition was equipped with proper clothing, food, and other necessities"
  synonym:
 • equip
 • ,
 • fit
 • ,
 • fit out
 • ,
 • outfit

8. Dostarczyć (coś) zazwyczaj w określonym celu

 • "„wyprawa została wyposażona w odpowiednią odzież, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby"
  synonim:
 • wyposażyć
 • ,
 • dopasować
 • ,
 • dopasować się
 • ,
 • strój

9. Make correspond or harmonize

 • "Match my sweater"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit

9. Dokonać korespondencji lub zharmonizować

 • "„dopasuj mój sweter"
  synonim:
 • mecz
 • ,
 • dopasować

adjective

1. Meeting adequate standards for a purpose

 • "A fit subject for discussion"
 • "It is fit and proper that you be there"
 • "Water fit to drink"
 • "Fit for duty"
 • "Do as you see fit to"
  synonym:
 • fit

1. Spełnianie odpowiednich standardów w określonym celu

 • "„odpowiedni temat do dyskusji"
 • "„to jest odpowiednie i właściwe, żebyś tam był"
 • "„woda zdatna do picia"
 • "„nadaje się do służby"
 • "„rób, co uważasz za stosowne"
  synonim:
 • dopasować

2. (usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed

 • "In no fit state to continue"
 • "Fit to drop"
 • "Laughing fit to burst"
 • "She was fit to scream"
 • "Primed for a fight"
 • "We are set to go at any time"
  synonym:
 • fit(p)
 • ,
 • primed(p)
 • ,
 • set(p)

2. (zazwyczaj po nim następuje `to' lub `for') on the point of or silnie usposobieni

 • "„w stanie niezdatnym do kontynuowania"
 • "„nadaje się upuścić"
 • "„śmieje się, że można pęknąć"
 • "„była zdolna do krzyku"
 • "„przygotowany do walki"
 • "„jesteśmy gotowi odejść w każdej chwili"
  synonim:
 • dopasowanie(p)
 • ,
 • zagruntowany(p)
 • ,
 • zestaw(p)

3. Physically and mentally sound or healthy

 • "Felt relaxed and fit after their holiday"
 • "Keeps fit with diet and exercise"
  synonym:
 • fit

3. Fizycznie i psychicznie zdrowy lub zdrowy

 • "„po wakacjach czułem się zrelaksowany i sprawny"
 • "„utrzymuje formę dzięki diecie i ćwiczeniom"
  synonim:
 • dopasować

Examples of using

She had a fit of coughing.
Ona miała napad kaszlu.
Forty people can't fit in here.
Czterdziestu ludzi się tu nie zmieści.
These glasses do not fit me well. They are too large.
Te okulary mi nie pasują. Są za duże.