Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "field" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "pole" na język polski

EnglishPolish

Field

[Pole]
/fild/

noun

1. A piece of land cleared of trees and usually enclosed

 • "He planted a field of wheat"
  synonym:
 • field

1. Kawałek ziemi oczyszczony z drzew i zwykle zamknięty

 • "„zasadził pole pszenicy"
  synonim:
 • pole

2. A region where a battle is being (or has been) fought

 • "They made a tour of civil war battlefields"
  synonym:
 • battlefield
 • ,
 • battleground
 • ,
 • field of battle
 • ,
 • field of honor
 • ,
 • field

2. Region, w którym toczy się (lub toczyła) bitwa

 • "„odbyli wycieczkę po polach bitew wojny secesyjnej"
  synonim:
 • pole bitwy
 • ,
 • pole honoru
 • ,
 • pole

3. Somewhere (away from a studio or office or library or laboratory) where practical work is done or data is collected

 • "Anthropologists do much of their work in the field"
  synonym:
 • field

3. Gdzieś (z dala od studia, biura, biblioteki lub laboratorium), gdzie wykonywana jest praktyczna praca lub gromadzone są dane

 • "„antropolodzy wykonują większość swojej pracy w terenie"
  synonim:
 • pole

4. A branch of knowledge

 • "In what discipline is his doctorate?"
 • "Teachers should be well trained in their subject"
 • "Anthropology is the study of human beings"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • subject
 • ,
 • subject area
 • ,
 • subject field
 • ,
 • field
 • ,
 • field of study
 • ,
 • study
 • ,
 • bailiwick

4. Gałąź wiedzy

 • "„w jakiej dyscyplinie jest jego doktorat?"
 • "„nauczyciele powinni być dobrze przeszkoleni w swoim przedmiocie"
 • "„antropologia to nauka o ludziach"
  synonim:
 • dyscyplina
 • ,
 • przedmiot
 • ,
 • obszar tematyczny
 • ,
 • dziedzina przedmiotowa
 • ,
 • pole
 • ,
 • kierunek studiów
 • ,
 • badanie
 • ,
 • baliwat

5. The space around a radiating body within which its electromagnetic oscillations can exert force on another similar body not in contact with it

  synonym:
 • field
 • ,
 • field of force
 • ,
 • force field

5. Przestrzeń wokół promieniującego ciała, w której jego oscylacje elektromagnetyczne mogą wywierać siłę na inne podobne ciało, które się z nim nie styka

  synonim:
 • pole
 • ,
 • pole siły
 • ,
 • pole siłowe

6. A particular kind of commercial enterprise

 • "They are outstanding in their field"
  synonym:
 • field
 • ,
 • field of operation
 • ,
 • line of business

6. Szczególny rodzaj przedsiębiorstwa handlowego

 • "„są wybitni w swojej dziedzinie"
  synonim:
 • pole
 • ,
 • pole działania
 • ,
 • linia biznesowa

7. A particular environment or walk of life

 • "His social sphere is limited"
 • "It was a closed area of employment"
 • "He's out of my orbit"
  synonym:
 • sphere
 • ,
 • domain
 • ,
 • area
 • ,
 • orbit
 • ,
 • field
 • ,
 • arena

7. Szczególne środowisko lub styl życia

 • "„jego sfera społeczna jest ograniczona"
 • "„to był zamknięty obszar zatrudnienia"
 • "„wyszedł z mojej orbity"
  synonim:
 • kula
 • ,
 • domena
 • ,
 • obszar
 • ,
 • orbita
 • ,
 • pole
 • ,
 • arena

8. A piece of land prepared for playing a game

 • "The home crowd cheered when princeton took the field"
  synonym:
 • playing field
 • ,
 • athletic field
 • ,
 • playing area
 • ,
 • field

8. Kawałek ziemi przygotowany do gry

 • "„gospodarze kibicowali, gdy princeton wyszedł na boisko"
  synonim:
 • boisko
 • ,
 • boisko lekkoatletyczne
 • ,
 • teren gry
 • ,
 • pole

9. Extensive tract of level open land

 • "They emerged from the woods onto a vast open plain"
 • "He longed for the fields of his youth"
  synonym:
 • plain
 • ,
 • field
 • ,
 • champaign

9. Rozległy obszar poziomego otwartego terenu

 • "„wyszli z lasu na rozległą otwartą równinę"
 • "„tęsknił za polami swojej młodości"
  synonim:
 • zwykły
 • ,
 • pole
 • ,
 • champaign

10. (mathematics) a set of elements such that addition and multiplication are commutative and associative and multiplication is distributive over addition and there are two elements 0 and 1

 • "The set of all rational numbers is a field"
  synonym:
 • field

10. (matematyka) zbiór elementów taki, że dodawanie i mnożenie są przemienne i asocjacyjne, a mnożenie jest rozdzielne po dodawaniu i istnieją dwa elementy 0 i 1

 • "„zbiór wszystkich liczb wymiernych jest polem"
  synonim:
 • pole

11. A region in which active military operations are in progress

 • "The army was in the field awaiting action"
 • "He served in the vietnam theater for three years"
  synonym:
 • field
 • ,
 • field of operations
 • ,
 • theater
 • ,
 • theater of operations
 • ,
 • theatre
 • ,
 • theatre of operations

11. Region, w którym trwają aktywne działania wojskowe

 • "„armia była w terenie i czekała na akcję"
 • "„przez trzy lata służył w teatrze wietnamskim"
  synonim:
 • pole
 • ,
 • pole działania
 • ,
 • teatr
 • ,
 • teatr działań

12. All of the horses in a particular horse race

  synonym:
 • field

12. Wszystkie konie biorące udział w określonych wyścigach konnych

  synonim:
 • pole

13. All the competitors in a particular contest or sporting event

  synonym:
 • field

13. Wszyscy zawodnicy biorący udział w danym konkursie lub wydarzeniu sportowym

  synonim:
 • pole

14. A geographic region (land or sea) under which something valuable is found

 • "The diamond fields of south africa"
  synonym:
 • field

14. Region geograficzny (lądowy lub morski), pod którym znajduje się coś cennego

 • "„pole diamentowe republiki południowej afryki"
  synonim:
 • pole

15. (computer science) a set of one or more adjacent characters comprising a unit of information

  synonym:
 • field

15. (informatyka) zestaw jednego lub większej liczby sąsiadujących ze sobą znaków zawierający jednostkę informacji

  synonim:
 • pole

16. The area that is visible (as through an optical instrument)

  synonym:
 • field
 • ,
 • field of view

16. Obszar, który jest widoczny (jak przez instrument optyczny)

  synonim:
 • pole
 • ,
 • pole widzenia

17. A place where planes take off and land

  synonym:
 • airfield
 • ,
 • landing field
 • ,
 • flying field
 • ,
 • field

17. Miejsce, gdzie samoloty startują i lądują

  synonim:
 • lotnisko
 • ,
 • lądowisko
 • ,
 • pole latające
 • ,
 • pole

verb

1. Catch or pick up (balls) in baseball or cricket

  synonym:
 • field

1. Złap lub podnieś (piłki) w baseballu lub krykiecie

  synonim:
 • pole

2. Play as a fielder

  synonym:
 • field

2. Graj jako obrońca

  synonim:
 • pole

3. Answer adequately or successfully

 • "The lawyer fielded all questions from the press"
  synonym:
 • field

3. Odpowiedz odpowiednio lub skutecznie

 • "„prawnik zadał wszystkie pytania z prasy"
  synonim:
 • pole

4. Select (a team or individual player) for a game

 • "The buckeyes fielded a young new quarterback for the rose bowl"
  synonym:
 • field

4. Wybierz (drużynę lub indywidualnego gracza) do gry

 • "„buckeyes wystawili nowego, młodego rozgrywającego do rose bowl"
  synonim:
 • pole

Examples of using

Around the corner, was a field full of golden stalks of wheat.
Za zakrętem, pole pełno złotych źdźbeł zboża.
He was working hard on the field last night.
Ostatniej nocy ciężko pracował na polu.
He is a pioneer in this field.
Jest pionierem w tej dziedzinie.